STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKzw 510/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie niedopuszczalności zażalenia na zarządzenie wydane przez upoważnionego sędziego nie wyczerpuje problemu zaskarżalności zarządzenia wydanego w oparciu o treść art. 6 § 3 k.k.w. Takie zarządzenie prezesa sądu lub upoważnionego sędziego jest bowiem decyzją w rozumieniu art. 7 § 1 k.k.w., a więc właściwym środkiem zaskarżenia tej decyzji, przysługującym skazanemu, jest skarga wniesiona w trybie, terminie i zakresie unormowanym przez treść art. 7 k.k.w. Błędne pouczenie skazanego co do rod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 126/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólne wykonanie przestępstwa zakłada wyraźne lub milczące porozumienie i wymaga objęcia świadomością podejmowania wspólnych działań przez współdziałających. Brak u jednego z dwóch uczestników przestępczej akcji świadomości i woli wspólnej działalności wyklucza byt współsprawstwa, a czyny ich mogą być ocenione odrębnie jako jedynosprawstwo, bądź odpowiedzialność jednego z nich rozważyć należy na gruncie niesprawczych form współdziałania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 381/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obrońca z urzędu nie może odmówić sporządzenia apelacji, jeżeli skazany (oskarżony) tego wyraźnie żąda. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Grzegorzowi K., skazanemu z art. 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na zarządzenie sędziego Sądu Okręgowego w J. z dnia 9 sierpnia 2005 r., sygn. akt III K 11/05, w przedmiocie odmowy przyjęcia apelacji, na podstawie art. 437 § 2 k.p.k., postanowił, zaskarżone zarządzenie uchylić i sprawę w zakre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 170/05
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy dokonywaniu oceny "niebezpieczności" przedmiotu z punktu widzenia kwalifikacji prawnej z art. 223 k.k. (także art. 280 § 2 k.k.), istotne znaczenie będą miały takie cechy (właściwości) przedmiotu, które stanowią, że wykorzystanie zwykłych funkcji lub działania przedmiotu przeciwko człowiekowi spowoduje powstanie realnego zagrożenia o równowartości odpowiadającej użyciu broni palnej lub noża. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2005 r., sprawy Waldemara Ł., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKo 226/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozmiar wyrządzonej szkody w mieniu jednostki pokrzywdzonej - niewątpliwie wielki - jest wprawdzie istotnym, ale nie jedynym i wcale nieprzesądzającym elementem o szczególnej wadze sprawy w rozumieniu art. 25 § 2 k.p.k. 2. Zmianę właściwości rzeczowej sądu nie uzasadniają również ani rzekome "trudności organizacyjne", związane z rozpoznaniem tej sprawy, ani także rzeczywiste, spore obciążenie sędziów orzekających w wydziale, jak też medialne zainteresowanie przebiegiem procesu. Wszak okol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 155/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. jest przestępstwem formalnym, zatem znamiona jego zostały wypełnione już w chwili, gdy groźba, której oskarżony użył wobec pokrzywdzonego, wzbudziła w nim uzasadnioną obawę. 2. Pojęcie "świadek", występujące w art. 254 k.k., jest użyte w znaczeniu wąskim. W ten sposób znaczenie przedmiotowej normy jest jednoznaczne i zastosowanie wykładni funkcjonalnej należy uznać za celowe. Rozszerzenie zakresu penalizacji przestępstwa z art. 245 k.k. na inne osoby niż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 325/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy sąd zobowiązany jest do badania z urzędu swojej właściwości, a uznając, iż nie jest właściwy, przekazuje sprawę sądowi właściwemu, przy czym decyzja w tym zakresie musi mieć formę postanowienia. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 24 marca 2005 r., sygn. VIII Kp 1736/04, Sąd Rejonowy dla W. Ś. nie uwzględnił wniosku obrońcy oskarżonego o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Na powyższe postanowienie zażalenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 82, Sygnatura: II AKz 154/05
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie na podstawie art. 45 k.k. środka karnego przepadku równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z popełnionego przestępstwa (zawarte w wyroku lub postanowieniu uzupełniającym wyrok, wydanym w trybie art. 420 § 1 k.p.k.), winno zawierać wskazanie określonego przedmiotu majątkowego lub prawa majątkowego w całości lub części albo też określoną kwotę pieniężną – adekwatnych do wartości tejże korzyści majątkowej, osiągniętej przez sprawcę w chwili czynu. Sąd Apelacyjny w L [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: II AKz 254/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie reguł wykładni celowościowej i systemowej prowadzi do stwierdzenia, że art. 254 k.p.k. jest przepisem szczególnym, który normuje całościowo kwestie związane wyłącznie z wnioskiem oskarżonego; istota i funkcja przepisu § 3 art. 254 k.p.k. pozostaje w nierozerwalnym związku z przepisem § 2 art. 254 k.p.k., a tym samym, określony w § 3 szczególny tryb rozpoznania zażalenia ma zastosowanie wtedy tylko, gdy zażalenie to składa oskarżony. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na posiedz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 93/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie prawomocność ta w toku ponownego procedowania w zakresie rozstrzygnięcia o karze może zostać wzruszona (art. 442 § 1 zdanie 2 k.p.k.), ale powodem rozstrzygnięcia w postaci uniewinnienia oskarżonego mogą być tylko istotne okoliczności wynikające z nowego (ze względu na źródło lub treść) dowodu wskazujące na niemożność przypisania oskarżonemu winy, lub też wykluczające sprawstwo przypisanego mu przestępstwa, a w zakresie umorzenia postępowania, zaistnienie okoliczności wyłączających [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, [61], 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU