STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 4/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru przywiezionego z naruszeniem zakazu wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów (Dz.U. nr 158, poz. 1053, ze zm.), nie stoi na przeszkodzie nieobowiązywanie tego zakazu w chwili orzekania. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Dyrektora Urzędu Celnego w C., przy uczestnictwie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 86, Sygnatura: III CZP 4/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
UOrzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru przywiezionego z naruszeniem zakazu wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów (Dz.U. nr 158, poz. 1053 ze zm.), nie stoi na przeszkodzie nieobowiązywanie tego zakazu w chwili orzekania. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Dyrektora Urzędu Celnego w C., przy uczestnictwie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 148, Sygnatura: III CKN 205/00
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla ustanowienia hipoteki przymusowej na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19, poz. 147 ze zm.) niezbędne jest przedstawienie tytułu wykonawczego, z którego wynika wierzytelność wnioskodawcy podlegająca zabezpieczeniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Doroty K., przy uczestnictwie Tomasza R., o wpis do hipoteki przymusowej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 20 marca 2003 r., na rozprawie, kasacji uczestnika, od postanowien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 148, Sygnatura: III CKN 205/00
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla ustanowienia hipoteki przymusowej na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19, poz. 147 ze zm.) niezbędne jest przedstawienie tytułu wykonawczego, z którego wynika wierzytelność wnioskodawcy podlegająca zabezpieczeniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Doroty K., przy uczestnictwie Tomasza R., o wpis do hipoteki przymusowej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 20 marca 2003 r., na rozprawie, kasacji uczestnika, od postanowien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 145, Sygnatura: I CKN 152/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej, opierając się na okolicznościach, które są powszechnie znane lub doszły do wiadomości sądu w inny sposób niż przez badanie treści wniosku, treści i formy dołączonych doń dokumentów oraz treści księgi wieczystej (art. 6268 § 2 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Mleczarskiej RP w W., z udziałem Roberta W., o wpis hipoteki przymusowej, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 146, Sygnatura: I CKN 104/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za szkodę wyrządzoną przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez funkcjonariuszy ówczesnej administracji (zarządców) dróg publicznych odpowiada Skarb Państwa, a nie obecni zarządcy – jednostki samorządu terytorialnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ryszarda P., przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie P., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 marca 2003 r., kasacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 26 października 2000 r., sy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 117, Sygnatura: V CKN 1785/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżenie przez wystawcę weksla własnego klauzuli domicylu, wyznaczającej płatność weksla w banku prowadzącym rachunek bankowy wystawcy, nie upoważnia banku do zrealizowania tego weksla bez uzyskania zlecenia płatniczego od posiadacza dokumentu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Górnośląskiego Banku Gospodarczego Spółki Akcyjnej w K., przeciwko BRE Bankowi Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 14 marca 2003 r., na rozprawie, kasacji strony pozwanej, od wyr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 120, Sygnatura: V CKN 1800/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podjęte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę do zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarządu Głównego w W., przeciwko Gminie W., o nakazanie złożenia oświadczenia woli, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 14 marca 2003 r., na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 104, Sygnatura: III CKN 1026/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odsetki określone według zmiennej stopy procentowej nie powinno być zabezpieczone hipoteką zwykłą, lecz jedynie przez wpis hipoteki kaucyjnej, która może zabezpieczać wierzytelności o wysokości nieustalonej (zmiennej). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Banku Gospodarki Żywnościowej Oddziału Wojewódzkiego w Z., przy uczestnictwie Joanny K., o wpis hipoteki zwykłej w przedmiocie odmowy wpisu oprocentowania kredytu według zmiennej stopy procentowej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 121, Sygnatura: V CKN 1871/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z powództwem o uznanie za niegodnego (art. 929 k.c.) może wystąpić osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, nawet jeżeli nie dziedziczyłaby. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana R., przeciwko Maksymilianowi R., o uznanie niegodnym dziedziczenia, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 11 marca 2003 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2000 r., sygn. akt I ACa 355/00, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyj [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, [62], 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU