STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 36/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzeprowadzenie z urzędu w sprawie gospodarczej, w której strony reprezentowane są przez profesjonalnych pełnomocników, dowodu z opinii biegłego, nie może być uznane za naruszenie art. 232 zdanie 2 k.p.c. w związku z art. 278 § 1 k.p.c. Okoliczność ta nic może skutkować przyjęciem nierozpoznania istoty sprawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2003 r. na rozprawie, sprawy z powództwa M. K i J. K. wspólników spółki cywilnej, przeciwko "U.B." Spółce z ograniczoną od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 14/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na sformułowaną w przepisie art. 47914 § 2 k.p.c. zasadę prekluzji procesowej w zakresie zgłaszania twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich poparcie, powołanie się na wynikające z umowy ubezpieczenia prawo do uchylenia się od odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niedopełnieniem przez ubezpieczonego obowiązku w zakresie terminowego zgłoszenia szkody, powinno nastąpić najpóźniej w odpowiedzi na pozew. Zarzut tej treści podniesiony w dalszym toku procesu nie może w ogóle podlegać bada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: I ACz 142/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza nie zawierają odrębnego unormowania kwestii doręczania orzeczeń wydanych w trybie art. 60 i art. 61 ust. 1 i ust. 2. Jedynie w przepisie art. 60 ust. 1 ustawodawca wskazał, że sąd okręgowy rozpoznaje protesty w postępowaniu nieprocesowym, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w kwestii doręczania orzeczeń należy stosować odpowiednio przepisy art. 517 k.p.c., który z kolei odsyła do przepisu art. 357 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białyms [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 201/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez orzeczenia o nieważności wyborów do danej rady niedopuszczalne jest, w wyniku uwzględnienia protestu, zamieszczenie w sentencji postanowienia wyłącznie obowiązku podjęcia niektórych czynności wyborczych (np. dokonanie ponownego przeliczenia głosów pomijając fakt, że czynności te miałyby być podjęte przez nowe, powołane po raz drugi komisje wyborcze, co Ordynacja, jako czynność dopuszcza jedynie w wypadku, gdy przyczyną unieważnienia wyborów były zarzuty odnoszące się do komisji wyborczych (a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 189/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego nie używa pojęcia interesu prawnego w dziale o środkach zaskarżenia orzeczeń, a przepisy nie przewidują wykazania przez skarżącego interesu w zaskarżeniu orzeczenia sądu I instancji. Tym samym dopuszczalność zaskarżenia (apelacją bądź zażaleniem) rozstrzygnięcia sądu I instancji (wyroku czy postanowienia) nie jest uzależnione od istnienia (wykazania) interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia. Interes prawny w złożeniu środka zaskarżenia nie stanowi zatem formalnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 189/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego nie używa pojęcia interesu prawnego w dziale o środkach zaskarżenia orzeczeń, a przepisy nie przewidują wykazania przez skarżącego interesu w zaskarżeniu orzeczenia sądu I instancji. Tym samym dopuszczalność zaskarżenia (apelacją bądź zażaleniem) rozstrzygnięcia sądu I instancji (wyroku czy postanowienia) nie jest uzależnione od istnienia (wykazania) interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia. Interes prawny w złożeniu środka zaskarżenia nie stanowi zatem formalnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: I ACz 130/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca dopuszczając możliwość wniesienia protestu wyborczego w sposób jednoznaczny określił zarówno to czego protest może dotyczyć, na jakich może się opierać zarzutach i jakie są wymogi formalne protestu wyborczego oraz to, kto ten protest może wnieść (vide: art. 58 ust. l, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 59 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. nr 95, poz. 602 ze zm.). I tak wnoszący protest obowiązany jest (bez wzywania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 145/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 59 Ordynacji określa wymogi formalne jakim winien odpowiadać protest wyborczy oraz właściwość rzeczową i miejscową sądu powszechnego do jego rozpoznania. Przepisy Rozdziału 10 Ordynacji nie regulują sposobu wnoszenia protestów wyborczych do właściwego sądu okręgowego co oznacza, że należy stosować tutaj odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a więc art. 165 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 60 ust. l in fine Ordynacji. Powołany przez sąd I instancji art. 205 ust. l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 667/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 k.c.) (...). Alternatywność wyboru nabywcy istnieje przez cały czas istnienia rękojmi i gwarancji i odnosi się do kwestii, w jakim reżimie nabywca będzie realizował uprawnienie dotyczące kolejno ujawniających się wad (mających przyczynę tkwiącą w momencie nabycia rzeczy). Decyzja wyboru reżimu w odniesieniu do każdej kolejnej wady jest definitywna. Wykluczona jest m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: I ACz 17/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń w sytuacji, gdy stan majątkowy oraz inne dane wskazane w art. 113 § 1 k.p.c. nie są w ogóle znane wobec uchylenia się wnioskodawcy od złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, rzeczą którego przede wszystkim jako zainteresowanego jest wykazywanie zasadności złożonego wniosku, spełnienie ustawowych przesłanek w tym przedmiocie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Miec [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, [62], 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU