STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 119, Sygnatura: II SA/Kr 537/00
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest udzielenie na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 ze zm.) pozwolenia na użytkowanie (choćby w inny niż dotychczas sposób) budynku objętego obowiązkiem rozbiórki orzeczonym ostateczną decyzją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał zasadność skarg Jadwigi i Piotra małżonków T. oraz Marii T., na decyzję Wojewody M. z dnia 28 stycznia 2000 r., w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku jako warsztatu i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 144, Sygnatura: II SA 4151/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Należy przyjąć domniemanie faktyczne, że ustalenia protokołu zatrzymania i kontroli pojazdu oddają stan pojazdu i ładunku z okresu jego przebywania na drodze publicznej, skoro protokół ten z samego założenia ma służyć jako podstawowy dowód w sprawie poruszania się nienormatywnego pojazdu na drodze publicznej. Sporządzenie takiego dokumentu znajduje umocowanie w przepisach art. 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz. 2088). 2. Wniesienie prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: III SA 2559/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku nielegalnego poboru energii zakład energetyczny ma prawo do pobrania opłaty wynikającej z taryfy, ale może również zamiast opłaty taryfowej dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy z nielegalnym poborem energii związane są inne szkody, których sama opłata taryfowa mogłaby nie wyrównać. Artykuł 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. nr 153 z 2003 r., poz. 1504 z późn. zm.) wprowadza zatem szczególny rodzaj odszkodowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 114, Sygnatura: II SA/Po 2924/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała dotycząca szczególnego trybu zarządzania mieniem komunalnym jest aktem prawa miejscowego powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim wywołuje skutki zewnętrzne dotyczące najemców lokali, a aktem stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym jedynie w takiej części, w jakiej stanowi akt kierownictwa wewnętrznego dla organów administracji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 26, Sygnatura: V SA 992/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Upust na skonkretyzowanych przez strony warunkach przewidziany został już w umowie sprzedaży leków importerowi. Nie zachodzi tu więc taka sytuacja, gdy - jak w przypadku tzw. rabatu ex post - czynność prawna, będąca źródłem prawa kupującego do rabatu, dokonana jest dopiero po zgłoszeniu celnym towaru z wystawioną wcześniej fakturą. Upust ten stanowił przysporzenie majątkowe, które w obrocie prawnym powinno mieć miejsce w sytuacji istnienia usprawiedliwiającej je określonej podstawy (przyczyny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 86, Sygnatura: 2 I SA 357/03.
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wynika, że do stwierdzenia nieważności decyzji konieczne jest stwierdzenie braku podstawy prawnej bądź rażącego naruszenia prawa. Oznacza to (w pierwszym przypadku), że brak jest przepisu prawnego powszechnie obowiązującego, który stanowiłby podstawę wydania decyzji. W drugim przypadku należy przyjąć, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz jej sentencja stanowią zaprzeczenie stanu prawneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: V SA 1347/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewłaściwe zamieszczenie w decyzji wymaganych na podstawie art. 210 § 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 z późn. zm.) składników o charakterze podmiotowym powoduje, iż niemożliwe staje się ustalenie podstawowych elementów stosunku prawnego uzewnętrzniającego prawa i obowiązki skarżącego, co przesądza o istotnej wadzie decyzji. Tego rodzaju naruszenie normy prawnej, której treść jest jasna i nie budzi wątpliwości, winno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: II SA/Wr 2014/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 111 dodany został przez art. 1 pkt 10 ustawy nowelizacyjnej z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 127, poz. 593) i miał inne brzmienie, aniżeli w dacie zaskarżonej czynności, kiedy to obowiązywała nowelizacja wprowadzona art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 113, poz. 732), w wyniku której m.in. zmieniono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: V SA 1011/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ celny dopiero po przystąpieniu do weryfikacji zgłoszenia celnego ocenia prawidłowość, prawdziwość i kompletność dokumentów załączonych do zgłoszenia celnego. To, że dokument został przyjęty przez organ celny razem ze zgłoszeniem celnym, nie przesądza o jego prawidłowości ani nie ogranicza możliwości oceny tego dokumentu w prowadzonym przez organy celne postępowaniu weryfikacyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2004 r., sprawy ze ska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 82, Sygnatura: SA/Bk 1521/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zryczałtowany podatek od przychodów niezaewidencjonowanych, w odniesieniu do którego obowiązek podatkowy powstał w 1998 r. (art. 30 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie korzystał z "wydłużonego" okresu do wymiaru zobowiązania podatkowego (art. 68 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu na rozprawie, sprawy ze skargi Romualda K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B., w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, [62], 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU