STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 5/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli chodzi o wysokość orzeczonej względem oskarżonego nawiązki wskazać należy, iż obrońca nie ma racji wiążąc jej wymiar wyłącznie z wysokością korzyści majątkowej jaką oskarżony uzyskał. Nawiązka, jako środek karny, ma charakter represyjno–kompensacyjny, tak więc jej wymiar winien być determinowany z jednej strony w oparciu o całokształt dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 k.k.), z drugiej zaś, respektować funkcję kompensacyjną, co w przypadku analizowanej sprawy wiąże się z partycy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 309/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 224 § 2 zd. 1 k.c., przedsiębiorca energetyczny, którego poprzednik prawny, instalując urządzenia energetyczne, nie działał bezprawnie, jest zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia za korzystanie z gruntów (w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu) dopiero od chwili dowiedzenia się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o to wynagrodzenie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa K. P. i B. P., przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 207/13
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie można wymagać, by składając wniosek w trybie art. 378 § 2 k.p.k., czy to sam oskarżony, czy też jego obrońca z urzędu, ujawniali przyjęte czy proponowane linie obrony wyjaśniając, na czym owa sprzeczność polega. Okoliczności te mają charakter poufny, zaś oskarżony zwolniony jest od dostarczania dowodów na swoją niekorzyść (art. 74 § 1 k.p.k.), a obrońcy zabrania podejmowania czynności niekorzystnych dla oskarżonego (art. 86 § 1 k.p.k. a contrario). Tak więc o ile wniosek, o jakim mowa w a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: V ACa 194/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku ujawnionych praw osobistych i roszczeń, a wśród nich roszczenia o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a więc o charakterze obligacyjnym (actio in personam), ustawodawca zadecydował o „urzeczowieniu” takiego roszczenia i przekształceniu go w roszczenie, które – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361, z późn. zm.) – może być dochodzone przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 342/12
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie jest uchybieniem sporządzenie dwóch odrębnych opinii pod warunkiem, że zarówno dwaj psychiatrzy jak i seksuolog wspólnie uczestniczyli w badaniu i diagnozowaniu oskarżonego, a następnie swoje wnioski uzgodnili. Taka sytuacja powoduje, że co prawda opinia biegłych zostanie sporządzona na dwóch osobnych dokumentach, ale będzie ona opinią wspólną. 2. Wadliwa reprezentacja małoletniego, jako strony w postępowaniu przygotowawczym, może stanowić istotny brak śledztwa skutkujący zwrotem sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 364/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 322 k.p.c. nie może mieć zastosowania do ustalania samej podstawy odpowiedzialności, w tym także – związku przyczynowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. J., przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Rejonowemu w (...), o zapłatę, na skutek apelacji obu stron, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II C 200/11: 1) oddala obie apelacje; 2) znosi wzajemnie koszty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 6, Sygnatura: IV CSK 688/12
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. IV CSK 688/12[1] - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Sporządzenie testamentu ustnego nie jest wyłączone, mimo niemożności porozumiewania się przez testatora z otoczeniem za pomocą mowy, jeżeli mógł przekazać swą wolę na wypadek śmierci w inny sposób zrozumiały dla świadków testamentu, np. znakami słownymi lub pojedynczymi słowami”. 1. Dla analizy prawnej doniosłe znaczenie ma przedsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 75/12
Data wprowadzenia do systemu: 23-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotnym elementem panowania wymaganym w wypadku sprawstwa kierowniczego jest to, że od decyzji osoby kierującej zależy rozpoczęcie akcji, jej prowadzenie lub zmiana, a nawet decyzja o jej przerwaniu. Kierujący i wykonawca winni znajdować się w takim układzie, który stwarza rzeczywistą i uświadomioną możliwość kształtowania przez kierującego, przebiegiem akcji. Przyjąć należy, że kierowanie wykonaniem, o którym mowa w art. 18 § 1 k.k., zachodzi wtedy, gdy w przypadku czynu o wieloosobowej konfig [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III APa 12/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treści art. 237[1] k.p. nie można interpretować w taki sposób, że stanowi on przepis szczególny w stosunku do przepisów prawa cywilnego dotyczących odpowiedzialności deliktowej, wyłączający ich stosowanie w przypadku otrzymania przez pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, świadczeń na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322, ze zm.). Pracodawca może bowiem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 24/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżeni doprowadzili do sytuacji, w której na terenie działającej w ruchu ciągłym kopalni węgla kamiennego doszło do nagłego zatrzymania procesów wydobywczych, co uniemożliwiło zabezpieczenie wyrobisk na czas przestoju. Co więcej, w trakcie prowadzonej akcji strajkowej sprzeciwili się dopuszczeniu do zjazdu wystarczającej ilości pracowników mogących zabezpieczyć wyrobiska i maszyny w ścianach, na których prowadzone było wydobycie. Prowadziło to do wzrostu zagrożenia metanowego i pożarowego, sp [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, [62], 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU