STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 753/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za okresy nieskładkowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr104, poz. 450 z późniejszymi zmianami) uważa się okresy sprawowania opieki nad członkiem rodziny - inwalidą wojennym zaliczonym do pierwszej grupy inwalidów (obecnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji), po którym przysługuje prawo do renty rodzinnej. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 633/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie prawa do renty przewidzianej w art. 18 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 144) - pracownikowi, który przed wypadkiem przy pracy był dotknięty poważnymi schorzeniami samoistnymi jest uzależniona od ustalenia, czy istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy następstwami wypadku, a utratą przez pracownika stałej lub częściowej zdolności do wykonywania pracy. Sąd Apelacyjny w Ło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 733/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia Lekarza Orzecznika ZUS sprowadzająca się do innej niż dotychczas oceny zawartego w sprawie materiału orzeczniczo–lekarskiego w przedmiocie daty powstania niezdolności do pracy świadczeniobiorcy, ustalonej wcześniej prawomocnym orzeczeniem KIZ, co do którego nie wniesiono odwołania ani nie podniesiono w trybie nadzoru zarzutu wadliwości – nie stanowi okoliczności, o jakich mowa w art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o z.e.p. (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) i nie upoważnia or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: III AUo 6/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli sprawa o zasiłek pielęgnacyjny, z uwagi na wartość przedmiotu sporu, nie jest sprawą kasacyjną, to odrzucenie skargi o wznowienie postępowania w takiej sprawie nie otwiera stronie drogi do jej zaskarżenia i wobec tego żądanie ustanowienia adwokata w takiej sprawie nie może być uwzględnione. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 1999 r. sprawy z wniosku Feliksy M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ł. o dodatek pielęgnacyjny, na skutek wniosku ubezp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: III AUa 733/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia lekarza orzecznika ZUS sprowadzająca się do innej niż dotychczas oceny zawartego w sprawie materiału orzeczniczo-lekarskiego w przedmiocie daty powstania niezdolności do pracy świadczeniobiorcy, ustalonej wcześniej prawomocnym orzeczeniem Komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, co do którego nie wniesiono odwołania ani nie podniesiono w trybie nadzoru zarzutu wadliwości - nie stanowi okoliczności, o jakich mowa w art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o z.e.p. i nie upoważnia organ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: III AUa 1318/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.), winien być stosowany do osób prowadzących działalność gospodarczą, co do których istniał obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Cz. od wyroku Sądu Wojewódzkiego- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: III AUa 795/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu przedawnienia przewidzianego w przepisie art. 291 § l Kodeksu pracy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy lub choroby zawodowej rozpoczyna się od dnia, w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na jego zdrowiu. Sąd Apelacyjny Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego l999 r. w Białymstoku apelacji Władysławy G. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 715/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolnik, będący właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1 ha przeliczeniowego, pobierający zasiłek przedemerytalny – przyznany na postawie art. 37 "j" ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128 z późniejszymi zmianami) – nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno–rentowemu. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 1999 r. apelacji Kasy Rolni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 1133/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1 z 1995 r., poz. 1) nie wynika wcale, że wynagrodzenia za pracę, wypłacone z tego Funduszu, są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Z przepisu tego wynika jedynie, że ze świadczeń pracowniczych finansowanych ze środków Funduszu, mogą być potrącone jedynie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności alimentacyjne. Sąd Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: III AUa 759/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odprawa emerytalna podlega wliczeniu do dochodu, od którego oblicza się przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. nr 101, poz. 651 z 1998 r.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 1999 r. w Białymstoku apelacji Walentyny S. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, [63], 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU