STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 119, Sygnatura: IV CKN 1842/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zbycia lokalu mieszkalnego z naruszeniem pierwszeństwa określonego w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.) nie jest nieważna. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Katarzyny W., przeciwko Gminie Miasta G. i Tomaszowi W. o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 lutego 2003 r., na rozprawie, kasacji pozwanej Gminy Miasta G., od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. akt I ACa 33 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 103, Sygnatura: III CZP 99/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest, wystąpienie przez jednego małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej, z żądaniem przeniesienia na jego rzecz - na podstawie art. 231 § 1 k.c. - udziału we własności gruntu, stanowiącego majątek odrębny drugiego małżonka, zabudowanego budynkiem mieszkalnym przed zawarciem małżeństwa, w wyniku nakładów obojga małżonków dokonanych w czasie pozostawania w konkubinacie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marii B., przeciwko Bronisławowi B., o złożenie oświadczenia woli, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 89/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, o wyznaczeniu organu egzekucyjnego do łącznego dalszego prowadzenia egzekucji rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się siedziba komornika lub administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy wszczął egzekucję (art. 773 § 1 zdanie 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - II Oddziału w W. - Inspektoratu w W., przy ucz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 108, Sygnatura: IV CKN 1750/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o ustalenie nieważności umowy sprzedaży przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej przez upadłego (art. 113 Prawa upadłościowego - Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.), legitymację procesową ma tylko syndyk upadłości (art. 60 Prawa upadłościowego). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Stoczni Gdańskiej" Spółki Akcyjnej w G. w upadłości, przeciwko Syndykowi masy upadłości "Stoczni Gdańskiej" Spółki Akcyjnej w G. i "Stoczni Gdańskiej" - Grupa Stoczni Gdynia Spółce Akcyjnej w G. o ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 118, Sygnatura: IV CKN 1779/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 159 § 3 (art. 151 § 4 k.s.h.) nie wyłącza przewidzianej w art. 298 § 1 k.h. (art. 299 § 1 k.s.h.) odpowiedzialności w stosunku do członków zarządu będących zarazem wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Andrzeja P., przeciwko Jackowi S. i Piotrowi S. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 14 lutego 2003 r., na rozprawie, kasacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2000 r., sygn. akt III Ca 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 107, Sygnatura: III CKN 1492/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umorzenie przez Trybunał Konstytucyjny postępowania w sprawie ze skargi konstytucyjnej o stwierdzenie niezgodności art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej nie wyłącza w procesie windykacyjnym z powództwa właściciela nieruchomości przejętej przez władze państwa z powołaniem się na art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej ochrony w wyjątkowych wypadkach, gdy nieruchomość została przejęta wbrew przepisom dekretu, niewykorzyst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 130, Sygnatura: III CKN 909/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Indos nie odrywa wierzytelności inkorporowanej w wekslu od stosunku podstawowego stanowiącego sprawczą przyczynę jej powstania, bowiem powstała w taki sposób wierzytelność wekslowa jest od początku oderwana, a więc niezależna od tego stosunku podstawowego i obejmuje w trakcie obiegu weksla coraz to nowe osoby. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa BWR – R. Banku S.A. w K., obecnie D. Bank Spółka Akcyjna w K., przeciwko Marianowi D., o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 13 lut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 61, Sygnatura: IV KKN 22/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli prawidłowym postąpieniem ze strony podatnika było – tak jak mówiła ustawa – złożenie w celu wyliczenia za rok podatkowy należnego podatku dochodowego od osób prawnych dwóch rodzajów zeznań – wstępnego do końca pierwszego kwartału roku następnego i ostatecznego nie później niż przed upływem dalszych dwóch kwartałów, to tym bardziej prawidłowym zachowaniem było sporządzenie w terminie do dnia 31 marca roku następnego od razu zeznania ostatecznego (oczywiście gdy spełnione b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: IV KKN 21/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Narażenie na uszczuplenie podatku powinno być rozumiane jako działanie bądź zaniechanie biernego podmiotu stosunku prawnopodatkowego, prowadzące do powstania różnicy między należną Skarbowi Państwa bądź jednostce samorządu terytorialnego kwotą podatku a kwotą przypadającą do uiszczenia według zeznania lub zgłoszenia straty. Narażeniem na uszczuplenie podatku jest przede wszystkim niezadeklarowanie należnej kwoty podatku, od którego uiszczenia sprawca się w ten sposób uchylił, a nadto w szczeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 122, Sygnatura: V CKN 1664/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 10 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa. Ten okres przedawnienia nie dotyczy posiadacza pojazdu ponoszącego z kierowcą odpowiedzialność solidarną, jeśli odpowiada on za własny, a nie za cudzy czyn. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W., przeciwko Sylwestrowi Z. i Stanisławowi Z. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, [63], 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU