STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: I ACz 22/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego w żadnym razie nie niweczy skutków zabezpieczenia powództwa i nie stanowi podstawy także do żądania uchylenia lub zmiany prawomocnego zarządzenia tymczasowego zgodnie z art. 742 k.p.c. Jedynym skutkiem otwarcia postępowania układowego jest zakaz późniejszego uzyskania hipoteki przymusowej oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi (art. 29 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 6/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zasługuje na podzielenie zarzut, że uregulowanie art. 203 § 2 k.p.c, uzależnia możliwość przyznania pozwanemu zwrotu kosztów procesu od tego, czy wyraził on zgodę na cofnięcie pozwu czy też nie. W odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: I ACz 2327/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewlekłość postępowania nie należy do tych przesłanek, które uzasadniałyby wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy. Kwestie związane z przewlekłością postępowania mogą być przedmiotem wniosków lub skarg do organów nadzoru sądowego, ale nie stanowią one samodzielnej podstawy wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2003 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Romana K., przeciwko Lidii M. o podział majątku dorobkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: I ACz 2335/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie uchylające obowiązek doręczenia stronie przeciwnej odpisu zażalenia w odniesieniu do postanowień z art. 394 § 1 pkt 2 k.p.c., skutkuje jednoczesnym zwolnieniem strony wnoszącej zażalenie na tego rodzaju postanowienia od obowiązku złożenia odpisu tego zażalenia. Wystarczy dla nadania dalszego biegu takiemu zażaleniu, iż zostało ono złożone w terminie i spełnia pozostałe (tj. oprócz dołączenia odpisu) wymogi formalne określone w art. 394 § 3 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 910/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do zachowania nietykalności mieszkania w rozumieniu art. 23 k.c. musi być pojmowane w aspekcie niematerialnym, jako prawo do ochrony przed bezprawnym wtargnięciem w sferę nie samej "substancji mieszkaniowej" lecz w sferę określonego stanu psychicznego i emocjonalnego, jaki daje każdemu człowiekowi poczucie bezpiecznego i niezakłóconego posiadania własnego miejsca, w którym koncentruje swoje istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność. Tym samym Sąd Okręgowy błędnie przyjął, że wyrządz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 701/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy dostrzegać różnicę pomiędzy zakresem pojęć "prowadzenie działalności gospodarczej" a "prowadzenie przedsiębiorstwa". Czynności podejmowane przez podmiot gospodarczy wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej, gdy pozostają w normalnym, funkcjonalnym związku z tą działalnością, w szczególności podejmowane są w celu realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności tego podmiotu. Szerszym co do zakresu jest pojęcie "prowadzenie przedsiębiorstwa" oraz "czynności pozostające w związ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 1090/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadą oświadczenia woli w prawie cywilnym nie jest jakakolwiek, w potocznym rozumieniu, nieprawidłowość woli czy jej uzewnętrznienie, lecz tylko taka, którą za wadę uznaje ustawa. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Fabryki Lin i Drutu „Drumet” S.A. we W., przeciwko Karolinie N., o wydanie, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GC 620/01, oddala apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 3320/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS nie jest legitymowany do występowania w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w jakimkolwiek charakterze. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2002 r., sprawy z odwołania Adama M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch. o wysokość świadczenia, na skutek apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 439/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżenie w "umowie handlowej" kary umownej obciążającej zleceniobiorcę w razie podjęcia przez niego pracy w firmie konkurencyjnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych po rozwiązaniu umowy, bez ustalenia "odszkodowania" wypłacanego przez zleceniodawcę, nie narusza przepisów bezwzględnie obowiązujących, odnoszących się do stosunków cywilnoprawnych. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko T. K. o zapłatę, na skute [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: I ACz 1013/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozwanemu nie przysługuje zażalenie na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2002 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa M. P. i W. P., przeciwko B. W. i L.W. o zapłatę, na skutek zażalenia pozwanych, od postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16 września 2002 r., sygn. akt V GC 1/02, postanawia, oddalić zażalenie. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w Olsztynie odrzu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, [63], 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU