STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 113, Sygnatura: II SA/Po 2635/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wymogów ważności uchwały podejmowanej w oparciu o przepisy art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zm.) należy to, aby autorem uchwały była wyłącznie rada gminy i to zarówno w odniesieniu do uchwały jak i jej uzasadnienia, a powierzenie wykonania uchwały wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) nie może sprowadzać się do tego, że organy te sporządzają uzasadnienie uchwały w imieniu własnym i je podpiszą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 45, Sygnatura: II SA 3624/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osiągnięcie przez wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej większej wydajności (efektywności) w zakresie użytych środków technicznych w porównaniu do znanych już rozwiązań, co do zasady spełnia przesłanki jego patentowalności w świetle przepisu art. 10 ustawy o wynalazczości. W szczególności wspomniany wyżej efekt wynalazku może być brany pod uwagę, jako spełnienie przez wynalazek kryterium braku nieoczywistości w stosunku do znanego stanu techniki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 43, Sygnatura: II SA 3579/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyłączenie na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych od rejestracji znanych znaków towarowych innych podmiotów dla towarów innego rodzaju zakłada, że obok elementów treściowych należy uwzględnić cel rejestracji, jakim jest ewentualne wykorzystanie lub zagrożenie renomy cudzego znaku. W takim dopiero przypadku można mówić, iż zgłoszenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 2. Nie można uważać samego faktu zgłoszenia cudzego, nawet znanego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 92, Sygnatura: III SA 2270/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Decyzja w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego ma charakter konstytutywny, co oznacza, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji (art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Skoro zatem zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość owego zobowiązania, to o zobowiązaniu tego rodzaju (do momentu zmiany unormowań Ordynacji podatkowej z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2004 r., sygn. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 145, Sygnatura: III SA 2360/02
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem, w odniesieniu do którego prowadzi się kontrolę podatkową, nakłada prawa i obowiązki, „stroną postępowania” jest wyłącznie kontrolowany, a nie podmiot, który żąda czynności organu kontroli skarbowej, do którego czynność takiego organu się odnosi, lub podmiot, którego interesu działania organu kontroli skarbowej chociażby pośrednio dotyczy (art. 133 Ordynacji podatkowej). Na marginesie należy zauważyć, iż pojęcie strony w postępowaniu podatkowym określają łącznie dwa prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: SA/Bk 1316/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku spraw wszczętych a nie zakończonych wydaniem decyzji przed dniem 1 stycznia 2004 r. "okresy nieodsetkowe" związane z nienaliczaniem odsetek za zwłokę występują za cały okres prowadzonego postępowania, które nie zostało zakończone w terminie 3 miesięcy wydaniem i doręczeniem decyzji przez organ I instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie, sprawy ze skargi Jadwigi J., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 112, Sygnatura: II SA/Po 3773/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stronami postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sytuacji kiedy decyzja dotyczy praw czy obowiązków małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej (współwłasność łączna) winni być oboje małżonkowie, gdyż jeden z małżonków jest w rozumieniu art. 169 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.) w związku z art. 36 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 85, Sygnatura: SA/Bk 1306/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie do zaakceptowania jest pogląd, iż sama treść planu zagospodarowania przestrzennego gminy spowodowała, iż nieruchomości utraciły rolny i leśny charakter w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 in fine ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2. Jeśli w sprawie nastąpiło faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntów (np.: rozpoczęto inne niż rolnicze ich użytkowanie), to obowiązkiem organów było dokonanie wszechstronnych ustaleń w tym zakresie, zgodnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 44, Sygnatura: II SA 1615/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znak towarowy trzeba oceniać jako integralną całość, a nie jako jedno ze stów, stanowiących jego element. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 95, Sygnatura: I SA/Gd 2278/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca, wprowadzając do art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej pojęcie winy, musiał liczyć się także z sytuacją, gdy winę podatnika wyłączać będzie zawinione działanie lub zawinienie osoby trzeciej, za którą podatnik odpowiedzialności nie ponosi. Stosownie do art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie może potraktować na równi z zaległością podatkową zwrotu podatku, jeżeli podatnik wykaże, że zwrot nie nastąpił z jego winy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, [63], 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU