STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II SA/Ol 1232/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oceny co do posiadania przymiotu środka zastępczego nie zmienia fakt, iż na opakowaniach znajdowały się napisy „nie do spożycia”, „chronić przed dziećmi”, „produkt do użytku zewnętrznego”. Ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 4 pkt 27 przy definicji środków zastępczych używa określenia, że są one „(...) używane (...)”. „Spożycie” i „użycie” nie są tożsame w znaczeniu. Zakaz odnoszący się do niespożywania nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II OSK 2060/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób zaakceptować twierdzenia, że tylko skazanie prawomocnym wyrokiem (nawet gdy spełnione są warunki podane w pkt. 1–5 ustawy o broni i amunicji) uniemożliwia wydanie pozwolenia na broń, jeżeli w konkretnym stanie faktycznym okaże się, że wnioskodawca może stanowić zagrożenie dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego z innych przyczyn, a zatem sam fakt nieskazania nie stanowi pozytywnej przesłanki do wydania pozwolenia na broń. Gdyby było inaczej, ustawodawca w art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: II OSK 298/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie o cofnięcie pozwolenia na broń psycholog w ostatecznej opinii stwierdził brak zdolności skarżącego do posiadania broni, to powoływanie kolejnych psychologów do wydawania kolejnych opinii jest zbędne i kolejna opinia nie może być uznana za istotny dowód w sprawie. Dowodem takim nie może być zatem przedstawione przez zainteresowanego kolejne orzeczenie lekarskie wydane przez orzecznika I stopnia, nawet gdy nie zostało ono zaskarżone w przewidzianym trybie. Naczelny Sąd Administ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 31 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: IX Ka 624/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca nie różnicuje z punktu widzenia odpowiedzialności karnej skarbowej za tzw. paserstwo akcyzowe cywilistycznych form przeniesienia własności, czy posiadania. Ratio legis ww. przepisu stanowi szeroka penalizacja wszystkich wypadków, w których sprawca – bez względu na sposób, w jaki konkretnie do tego dochodzi i uzgodniony tryb zapłaty – pozyskuje dla siebie rzeczy bez znaków akcyzy. Sąd Okręgowy, w po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r., sprawy T. Z., oskarżonego z art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I SA/Gd 1401/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawie nadania NIP powinno się sprowadzać jedynie do sprawdzenia, czy podatnik spełnił warunki formalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014 r., sprawy ze skargi ,,A” Sp. z o.o. z siedzibą w S., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie odmowy nadania numeru identyfikacji podatkowej: 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II SA/Wa 2108/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę domniemania niewinności oraz proporcjonalności należy dojść do wniosku, iż w stosunku do osób, wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu, cofnięcie pozwolenia na broń możliwe jest jedynie w przypadku, gdy prowadzące postępowanie organy wykażą, że w stosunku do osób tych istnieje uzasadniona obawa, iż mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Oznacza to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: I SA/Po 595/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Ważny interes podatnika” to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. „Interes publiczny” to z kolei sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych. Przesłanki umorzenia należy oceniać nie tylko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 86, Sygnatura: II SA/Ke 946/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uznanie produktu za środek zastępczy w rozumieniu art. 4 pkt 27 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest jednoznaczne z ustaleniem, że taki produkt stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Nie ma przy tym znaczenia, jaka zawarta w nim ilość substancji wywołuje reakcje odurzenia lub ma działanie psychoaktywne. 2. Wprawdzie samo wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu środka zastępczego nie jest obwarowane sankcją karną, lecz karą pieniężną (art. 52a ustawy), a więc odpowiedzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V KK 334/13
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Popełnienie przestępstwa z art. 53 pkt 4 i pkt 6 ustawy z 1995 r. – Prawo łowieckie nie jest zależne od wartości zwierzyny, w posiadanie której wszedł sprawca. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Karnej, w dniu 9 stycznia 2014 r., sprawy A. O.–K., skazanego z art. 53 pkt 4 i pkt 6 Prawa łowieckiego, z powodu kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego, od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 12 lipca 2013 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S. z dnia 18 marca 2013 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: I ACa 1050/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze dotyczy obydwu podstaw ogłoszenia upadłości określonych w art. 11 ust. 1 i ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, osoby zatem uprawnione do reprezentowania osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej mają obowiązek zgłoszenia wniosku nie tylko wtedy, gdy zobowiązania tych podmiotów przekroczą wartość ich majątku, lecz także wtedy, gdy zachodzi pierwsza podstawa upadłości, tj. gdy dłużnik „nie wykonuje s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, [63], 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU