STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 72/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca, który nakłania inne osoby do popełnienia przestępstwa rozboju i odpowiada za zjawiskową postać tego typu przestępstwa, nie może odpowiadać równocześnie za przestępstwo paserstwa nawet wtedy, gdy udziela pomocy do zbycia przedmiotów pochodzących z tego przestępstwa. W takiej bowiem sytuacji mamy do czynienia ze współukaranym czynem następnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2005 r., sprawy Adama Sylwestra C., Marcina P. oraz Piotra Ryszarda P., oska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 82/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. nr 114, poz. 738 z późn. zm.), brak jest jakichkolwiek podstaw do formułowania poglądu o niedopuszczalności przeprowadzania dodatkowych czynności natury dowodowej (przesłuchań, konfrontacji, okazań) w postępowaniu przygotowawczym z udziałem osoby, której sąd nadał status świadka koronnego w tym lub innym postępowaniu. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 21 kwie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 360/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający nie ma żadnych możliwości prawnych aby pozbawić świadka koronnego jego statusu. Ustawa o świadku koronnym nie przewiduje ani takiej instytucji prawnej, ani takiej procedury, która uprawniałaby sąd do podjęcia tego rodzaju działań. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2005 r., sprawy P. I. M. oraz innych oskarżonych z art. 258 § 2 k.k. i innych, z powodu apelacji, wniesionych przez obrońców oskarżonych, od wyroku Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II AKzw 318/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strony i osoby wymienione w art. 156 § 2 k.p.k. nie mogą być zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2005 r., sprawy Krystiana Z., na skutek zażalenia skazanego, na zarządzenie sędziego Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 22 marca 2005 r. - zaskarżone zarządzenie utrzymał w mocy. Z UZASADNIENIA (...) Przepis art. 624 § 1 k.p.k., odpowiednio stosowany w postępowaniu wykonawcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 87, Sygnatura: II AKzw 180/05.
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „należności biegłych lub instytucji wyznaczonych” użyte w art. 618 § 1 pkt 9 k.p.k. należy rozumieć, jako obejmujące swoim zakresem należności za wydanie opinii, zasięgniętej przez organ procesowy, wskutek powołania biegłych, na mocy wydanego postanowienia (art. 204 k.k.w. in fine), jak też należności zamkniętego zakładu za wydaną na żądanie sądu opinię biegłych, wytypowanych przez kierownika tego zakładu, w ramach zobowiązania ustawowego (art. 203 § 1 k.k.w.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: II AKzw 179/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydane przecz prezesa sądu lub upoważnionego sędziego, na podstawie art. 6 § 3 k.k.w., zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania ponownego wniosku skazanego lub jego obrońcy, może być zaskarżone wyłącznie skargą - w trybie, terminie i zakresie unormowanym przez treść art. 7 k.k.w. W przypadku zaskarżenia tego zarządzenia środkiem odwoławczym, określonym przez jego autora jako, "zażalenie", środek ten należy ocenić przez pryzmat wymogów materialnych i formalnych, którym winna czynić zadość [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II AKo 67/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O właściwości miejscowej sądu okręgowego w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie rozstrzyga ustalenie sądu okręgowego, w którego okręgu taka decyzja uprawnionego organu zapadła, niezależnie od tego, czy zwolnienie z zakładu karnego (aresztu tymczasowego) nastąpiło w tym samym lub innym okręgu. Z UZASADNIENIA Barbara P. w dniu 18 stycznia 2005 r. wystąpiła do Sądu Okręgowego w S. z wnioskiem o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 74/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nasiona konopi w świetle art. 6 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz. 198 z późn. zm.) nie mogą być uznane ani za środki odurzające, ani za substancje psychotropowe lub prekursory z uwagi na to, iż cytowana ustawa nie zalicza ich do tych środków, ściśle określonych w załącznikach 1, 2 i 3 tej ustawy. 2. Ustawodawca nie przewidział karalności za przygotowanie do przestępstwa z art. 49 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 75/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbiór zachowań sprawcy objętych znamieniem art. 253 § 1 k.k., określony zwrotem: "uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą", obejmuje nie tylko samą transakcję kupna - sprzedaży, czy też jakąkolwiek inną postać kontraktu cywilnoprawnego odpowiadającego umowie np.: zamiany, najmu, zastawu, użyczenia, której przedmiotem jest osoba ludzka, ale również inne działania, polegające zawarciu stosownej umowy, dotyczącej tych transakcji, jak też zachowania stanowiące reklamę, werbowanie (rekrutację), d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: II AKo 92/05
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 451 k.p.k. daje obrońcy oskarżonego pozbawionego wolności uprawnienie, równoległe do uprawnienia oskarżonego, do wystąpienia w jego imieniu do sądu odwoławczego o wydanie zarządzenia o sprowadzenie oskarżonego na rozprawę odwoławczą. Tego uprawnienia nie niweczy nawet wyraźna wola oskarżonego, wyrażającą niechęć do uczestnictwa w rozprawie sądu odwoławczego. Stanowisko oskarżonego, wyrażające brak woli uczestniczenia w rozprawie może i powinno mieć wpływ na decyzję podjętą przez sąd odwo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, [63], 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU