STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 695/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zasad wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. nr 29, poz. 159) nie zawierają warunku, by pracownik aktualnie nie pozostawał w zatrudnieniu. Nie stanowi zatem przeszkody do przyznania wcześniejszej emerytury zawarcie z pracownikiem przez tego samego pracodawcę po rozwiązaniu z nim umowy o pracę w trybie określonym w § 1 cytowanego rozporządzenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1999 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 675/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolniczka, pobierająca zasiłek macierzyński z racji uprzedniego zatrudnienia, jest zwolniona z obowiązku opłacania składek z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od ustania zatrudnienia do daty wyczerpania prawa do tego zasiłku. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 1999 r. apelacji Marioli W. od wyroku Sądu Wojewódzkiego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 19 września 1998 r., nr (...), w sprawie Marioli W. przeciwko Kas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: III AUa 945/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "inną działalność zarobkową" należy rozumieć każdą działalność zarobkową prowadzoną po rozwiązaniu stosunku pracy, niezależnie od tego, czy prowadzona była jeszcze w trakcie pozostawania w stosunku pracy, czy dopiero po jego rozwiązaniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. G. od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 27 kwietnia 1998 r. nr (...) w sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: III AUa 1142/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie pozornej umowy o pracę, zmierzającej do obejścia obowiązujących przepisów prawa, nie daje podstaw do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 27 stycznia 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. odmówił Tomaszowi K. prawa do wcześniejszej emerytury, powołując się na przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) i przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1326/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jedn. tekst Dz.U. nr 142 z 1997 r., poz. 950 ze zm.) - zwanej w dalszej części uzasadnienia ustawą o kombatantach - określone w tej ustawie uprawnienia, a więc i do renty wojennej, przysługują osobie, która działalność wymienioną w art. 1 ust. 2 i art. 2 albo fakty, o których mowa w art. 4 udowodni decyzją, którą zgodnie z przepise [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III APa 63/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31 z 1984 r., poz. 214 z późn. zm.) nie zakazuje, ani nie ogranicza możliwości rozwiązania umów o pracę z pracownikami mianowanymi ale wymienia katalog przyczyn, które uzasadniają podjęcie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, stanowiąc odrębny tryb odwołań od decyzji pracodawcy i odsyłając rozpatrywanie sporów co do pozostałych roszczeń, do uregulowań zawartych w Kodeksie pracy. 2. Pracownikowi, który podjął prac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1101/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy wiedząc, że ubezpieczony jest głuchoniemy i ma kłopoty z odbiorem emerytury, powinien uczynić dodatkowe starania, aby ubezpieczony nie pozostawał bez środków do życia. Organ rentowy z urzędu powinien poinformować sąd opiekuńczy o konieczności ustanowienia dla ubezpieczonego, jako osoby ułomnej, kuratora na mocy art. 572 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1998 r. apelacji Franciszka F. od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: III AUa 1105/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz.43 z późn. zm.) nie zawiera zakazu sumowania obydwu rodzajów tych prac, skoro § 15 dotyczący nauczyciela odsyła, przy ocenie uprawnień emerytalnych, do § 4 rozporządzenia, a więc wymagany okres zatrudnienia należy oceniać łącznie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: III AUa 828/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy zasiłek chorobowy, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 143 z późn. zm.), przyznany jest za okres maksymalnie dziewięciu miesięcy, zaś stan zdrowia ubezpieczonego rokuje odzyskanie zdolności do pracy dopiero po upływie jednego roku, właściwym świadczeniem jest renta okresowa. Inaczej – mając na uwadze uzasadnioną długość postępowania są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1009/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Z punktu widzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, okres pobierania renty inwalidzkiej jest w zasadzie prawnie obojętny, chyba że przepisy prawa wiążą określone skutki z tym okresem (por. np. obowiązujący do dnia 18 czerwca 1997 r. § 4 ust. 2 in fine rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze - Dz.U. nr 8, poz. 43 z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, [64], 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU