STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 123, Sygnatura: IV CKN 1765/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewydanie postanowienia o wyznaczeniu terminu do uzupełnienia braków w zakresie zdolności sądowej i procesowej (art. 70 § 1 k.p.c.) nie uchyla obowiązku wydania z urzędu postanowienia o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c., po stwierdzeniu istnienia wskazanych w tym przepisie przyczyn. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Leszka N., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w A. przy ul. T. 20A o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2003 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I CKN 1421/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład ubezpieczeń pełniący funkcję syndyka masy upadłości innego ubezpieczyciela powinien poinformować zainteresowanych o ogłoszeniu upadłości i skutkach tego ogłoszenia dla umów ubezpieczenia, których stronami są te osoby (art. 75 i nast. ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej – Dz.U. nr 11 z 1996 r., poz. 62 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Maksymiliana F., przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: I CKN 1453/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko szczególne okoliczności mogą przemawiać za uwzględnieniem ekshumacji zwłok, jako sposobu usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych (art. 24 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Elżbiety K., przeciwko Jadwidze M.-P., o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 29 stycznia 2003 r. na rozprawie, kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2000 r., sygn. akt I ACa 1484/99, oddala kasację i zasądza od pozwanej na rzecz powódki kw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 69, Sygnatura: III CKN 1271/00.
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po wejściu w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240, poz. 2055), Minister Skarbu Państwa jest właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach o roszczenia z art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: III RN 241/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot, który został wykreślony z rejestru podatników VAT przed złożeniem deklaracji podatkowej w podatku VAT, z której wynika kwota naliczonego podatku VAT, nie ma prawa do zwrotu lub odliczenia tego podatku. Z UZASADNIENIA Małżonkowie utworzyli spółkę cywilną, która została przez nich rozwiązana w dniu 3 stycznia 2000 r. Natomiast w dniu 25 stycznia 2000 r. małżonkowie złożyli deklarację miesięczną w podatku VAT, dotyczącą grudnia 1999 r. W powyższej deklaracji wykazana została przez małżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 105, Sygnatura: IV CKN 1680/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku nieodpłatnego przekazania spółdzielni mieszkaniowej zakładowych budynków mieszkalnych, w trybie ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. nr 119, poz. 567 ze zm.), spółdzielnia ma obowiązek równego (jednakowego) - pod względem możliwości uzyskania w niej członkostwa - traktowania najemców samodzielnych lokali mieszkalnych w tych budynkach zarówno mieszkalnych, jak i w hotelach pracowniczych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 162, Sygnatura: I KZP 43/02
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie sprawcy, polegające na bezprawnym podłączeniu odbiornika telewizyjnego do sieci kablowej, godzi w prawa majątkowe nadawcy programu, nie wyczerpuje jednak znamion przestępstwa określonego w art. 267 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Zygmunta K., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w K., postanowieniem z dnia 29 października 2002 r., zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: „Czy informacja, o której mowa w art. 26 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 109, Sygnatura: V CKN 1647/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W umowie ubezpieczenia strony mogą nałożyć na ubezpieczającego obowiązki, uchybienie którym spowoduje zwolnienie ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Kredyt Banku PBI S.A. - III Oddziału we W., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA - Oddziałowi Okręgowemu we W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 10 stycznia 2003 r., na rozprawie, kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 1999 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 110, Sygnatura: I CKN 1395/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie było nieważne w świetle art. 136 § 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. nr 12, poz. 61 ze zm.) nabycie przez osobę fizyczną spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w zamiarze zmiany przeznaczenia lokalu na użytkowy, ani tym bardziej przyjęcie jej w poczet członków spółdzielni. Osoba ta mogła zostać jedynie pozbawiona członkostwa spółdzielni z powodu zmiany przeznaczenia lokalu i odmowy przywrócenia jej pierwotnego przeznaczenia. Sąd Najwyższy, w spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 1/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 231 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stefanii S. i Beaty S., przeciwko Zakładowi Energetycznemu SA w R., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA w W. - Regionalnemu Oddziałowi Przesyłu w T. i Skarbowi Państwa - Staroście S., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, [64], 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU