STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 517/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem zajęcia dokonanego w trybie art. 8931 k.p.c. nie jest, jak to ma miejsce w przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie art. 889 § 1 k.p.c., obowiązek wstrzymania wypłat i bezzwłocznego przekazania zajętej wierzytelności (por. art. 889 § 1 pkt 1 k.p.c.) lecz tylko wstrzymanie wszelkich wypłat z zajętego wkładu (art. 8931 § 1 k.p.c.), które zostanie odwołane jeżeli wierzyciel nie wystąpi w dwutygodniowym terminie określonym w art. 8931 § 4 k.p.c. do sądu o umorzenie książeczki oszczędnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: . I ACa 462/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 1147 § 1 k.p.c., w każdym wypadku legitymowane, bez potrzeby wskazania w konkretny sposób interesu prawnego do wystąpienia z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego są strony procesu i wszystkie inne osoby, które brały w nim udział w charakterze współuczestników, interwenientów głównych i ubocznych oraz ich spadkobiercy. Zatem skoro legitymacja pierwotna przysługuje stronom lub uczestnikom postępowania zagranicznego, wnioskodawczyni jest uprawniona do wystąpienia z wnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 81/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę roszczenia o zawarcie z posiadaczem nieruchomości umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego. Skoro ustawodawca – w przypadku spełnienia przez posiadacza określonych warunków – nałożył na Skarb Państwa lub gminę obowiązek oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, to temu obowiązkowi odpowiada uprawnienie posiadacza, czyli roszczenie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2002 r. w W., na rozpr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: I ACz 2007/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Przepis art. 72 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. nr 95, poz. 602 ze zm.) wprowadza szczególny tryb postępowania w sprawach dotyczących naruszenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej, a jednym z założeń tego unormowania jest szybkość postępowania. Założenie to przejawia się zarówno w tym, iż przepis zakreśla sądowi dwudziestoczterogodzinny termin do rozstrzygnięcia wniosku, jak i w tym, iż doręczenia postanowień powin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 480/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Firma jest nazwą, pod którą spółka prowadzi przedsiębiorstwo, jednocześnie jest nazwą, oznaczeniem samej spółki, służy identyfikacji osoby prawnej, odróżnieniu jej od innych osób. Zmiana brzmienia firmy nie powoduje zmiany samego podmiotu prawa, który zachowuje swój dotychczasowy byt, tożsamość. Mamy w takim przypadku do czynienia z identycznością podmiotu, jego ciągłością, a zmienia się li tylko samo jego oznaczenie, które nie powoduje zmian materialnoprawnych w stosunkach z osobami trzecimi. S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 506/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Śmierć osoby fizycznej w toku procesu stanowi przeszkodę w jego kontynuowaniu i tylko w takim przypadku, gdy przedmiotem procesu będą prawa lub obowiązki, które przechodzą na następców prawnych, musi nastąpić zawieszenie postępowania, a następnie jego kontynuacja z udziałem następców prawnych. Śmierć strony przed wszczęciem procesu nie jest podstawą zawieszenia postępowania, nie wywołują bowiem zawieszenia okoliczności istniejące już w chwili wszczęcia postępowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II ACa 516/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aczkolwiek zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą stanowi stosownie do treści art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) jeden pojazd członowy, który korzysta z ubezpieczenia OC ciągnika (§ 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: I ACz 1956/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 72 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, mający także zastosowanie do wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta (art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.) jest przepisem szczególnym i jako taki nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Wymieniony przepis odnosi się tylko i wyłącznie do nieprawdziwych informacji zawartych w materiałach wyborczych. Nie dotyczy on komentarzy i oceny przymiotów kandydata. Jeżeli takie komentarze i ocena naruszają dobra os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 219/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktura jest dokumentem księgowym, rozliczeniowym, jednym z tzw. dowodów źródłowych, stwierdzających dokonanie danej operacji gospodarczej. Wystawienie faktury, następnie przyjęcie przez kontrahenta, zaksięgowanie bez żadnych korekt i zastrzeżeń daje podstawę do domniemania, że dokonywane w ewidencji księgowej zapisy są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zafakturowanej operacji gospodarczej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 październik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 388/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stanie prawnym obowiązującym w dniu 4 grudnia 2001 r., gdy wyrokował sąd pierwszej instancji, zaopatrzenie w wodę regulowane było przepisami rozdziału 3 w dziale IV ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230 z późn. zm.), który z dniem 14 stycznia 2002 r. skreślony został przez art. 30 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747, dalej jako: u.z.w.). W uprzednim stanie prawnym, jak wyn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, [64], 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU