STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 138, Sygnatura: I SA/Po 2320/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie podatkowe dotyczące zaliczek na podatek dochodowy winno być wykonywane w przewidzianych ustawą terminach, po upływie których stają się one zaległością podatkową (art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej), od której pobiera się odsetki zgodnie z treścią art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Zaliczka traci jednak swój byt prawny z końcem roku podatkowego, ponieważ aktualizuje się wówczas rozliczenie roczne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2004 r., spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 107, Sygnatura: II SA/Wr 520/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 ze zm.) nie może ograniczać się wyłącznie do nakazania inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy przedłożenia określonej dokumentacji, ekspertyz i ocen, ale musi wskazywać przede wszystkim konkretne czynności faktyczne mające na celu doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. Przyjęcie odmiennego poglądu, co do treści rozstrzygnięcia, jaka powinna być zawarta w decyzji wydanej n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 111, Sygnatura: I SA/Po 2320/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niewskazane w deklaracjach i nieuiszczone w ustawowych terminach zaliczki na podatek stają się zgodnie z treścią art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową, od której na podstawie art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę. 2. Już z chwilą zakończenia roku podatkowego, a nie dopiero z dniem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok lub z dniem upływu terminu do jego zapłaty, wygasa zobowiązanie z tytułu zaliczek. Wygaśnięcie to nie działa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 58, Sygnatura: V SA 1932/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla powstania długu celnego i jego wartości istotna jest wartość celna towaru w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego. W przypadku, gdy w zgłoszeniu celnym dla towaru zastosowana zostanie stawka "0", kwota długu celnego, niezależnie od wartości celnej, będzie miała wartość zerową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2004 r., sprawy ze skargi "N.N.P." Sp. z o.o. w W., na decyzję Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w W. z dnia 17 kwietnia 2003 r., nr ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 84, Sygnatura: SA/Bk 1038/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
3. Data doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli skarbowej jest początkiem liczenia 3-miesięcznego okresu, jako przesłanki nienaliczania odsetek za zwłokę w rozumieniu art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej. 4. Przy uchylaniu decyzji i przekazywaniu spraw do ponownego rozpatrzenia, termin 3-miesięczny, o którym mowa w art. 54 § 3 Ordynacji podatkowej, należy liczyć sumując czasookresy trwania postępowania przed organem I instancji. 5. Przekroczenie 3-miesięcznego terminu nie ozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 128, Sygnatura: 4/II SA/Po 3477/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Standardowych rozmiarów tablica obejmująca jedynie napis o treści „Notariusz” nie stanowi reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm.), ani też aktów wykonawczych do tej ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2004 r., sprawy ze skargi B. W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 13 sierpnia 2001 r., nr SKO-789/2001, w przedmiocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 110, Sygnatura: 4/II SA/Po 3477/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Standardowych rozmiarów tablica obejmująca jedynie napis o treści "Notariusz" nie stanowi reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. "O drogach publicznych" (Dz.U. nr 71 z 2000 r., poz. 838 ze zm.) ani też aktów wykonawczych do tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 41, Sygnatura: II SA 2095/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie znaku towarowego w związku (fizycznym lub pojęciowym) z towarem lub usługą czyni zadość obowiązkowi określonemu w art. 28 ustawy o znakach towarowych. Konieczne jest nakładanie zarejestrowanego oznaczenia na towar (opakowanie) i jego wprowadzenie do obrotu. Korespondencja jako forma użycia znaku towarowego ma znaczenie, jeżeli towarzyszy rzeczywistemu wprowadzeniu towarów ze znakami do obrotu lub świadczeniu usług. Jest brana pod uwagę jako element stanu faktycznego, który jest podstaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: II SA/Wr 33/01
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. nr 65 z 1999 r., poz. 746), przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych oraz ich następców prawnych, którym nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z utratą mienia wskutek wojny 1939-1945 r. i którzy pozostawili majątek na terytorium nie znajdującym się na o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 42, Sygnatura: II SA 1236/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 49 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. nr 5 z 1985 r., poz. 17), prawo z rejestracji znaku towarowego dla towarów tego samego rodzaju podlega unieważnieniu, jeśli znak stanowi chronioną nazwę odmiany roślin. Ustawa nie wyłącza od rejestracji oznaczeń zawierających chronioną nazwę odmiany roślin, a tylko te znaki, które stanowiąc chronioną nazwę odmiany roślin, są przeznaczone do oznaczania towarów tego sa [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, [64], 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU