STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 87/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam tylko stan po użyciu alkoholu, w którym znajduje się uczestnik postępowania podczas rozprawy lub posiedzenia sądu, jeśli nie wpłynął w widoczny sposób na jego zachowanie, które nie odbiega od zachowań innych osób, właściwych dla wymogów postępowania przed sądem, nie może być apriorycznie traktowany na płaszczyźnie art. 49 § 1 u.s.p., jako naruszający powagę, spokój lub porządek czynności sądowych, a zwłaszcza jako ubliżanie sądowi. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKz 77/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia art. 554 § 1 k.p.k., że właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie jest sąd okręgowy, w którego okręgu nastąpiło faktyczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego, jest trafna. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Ryszarda B., o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie, zażalenia wniesionego przez pełnomocnika wnioskodawcy, na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 marca 2005 r., w prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 54/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddalenie wniosku o odroczenie rozprawy, mimo niezachowania terminu z art. 353 § 1 k.p.k., jeżeli prowadziło do uniemożliwienia oskarżonemu złożenia pełnych wyjaśnień, stanowi obrazę przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2005 r., sprawy Ernesta J., na skutek apelacji oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w J. G. z dnia 15 grudnia 2004 r. - zaskarżony wyrok uchylił i sprawę przekazał Sądowi Okręgo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 marca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 60/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy we właściwym terminie został złożony wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, apelacja wniesiona przed "otwarciem" terminu określonego w art. 445 § 1 k.p.k. jest skuteczna (arg. a contrario z art. 122 § 1 k.p.k.) i podlega rozpoznaniu. Brak jest przy tym podstaw prawnych by żądać od skarżącego, by we właściwym terminie dla wniesienia apelacji (art. 445 § 1 k.p.k.), oświadczał, czy apelację taką podtrzymuje, albowiem czynność procesowa skuteczna n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 51/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Najważniejszymi elementami różnicującymi przewidziane w pkt. 1 § 1 art. 165 k.k. postacie sprawcze: "zagrożenia epidemiologicznego" i "szerzenia choroby zakaźnej", sprowadzające niebezpieczeństwo dla dóbr chronionych tym przepisem, są: po pierwsze - rodzaj zachorowań grożących ludziom, które w przypadku epidemii dotyczyć mogą także innych chorób niż tylko zakaźnych, ale wywołanych np.: skażeniami fizycznymi lub chemicznymi, po drugie - rozległość terytorialna zasięgu potencjalnego zagrożen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 334/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Rozdziału 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.), kształtujące w sposób szczególny do unormowań zawartych w art.: 417, art. 417[1], art. 417[2] Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Skarbu Państwa, mają zastosowanie do szkód, wyrządzonych przez funkcjonariuszy państwowych, powstałych w wyniku niesłusznego pozbawienia wolności mającego związek wyłącznie z postępowaniem karnym. Skuteczność dochodzenia w oparciu o przepis art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: II AKz 94/05 - 97/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno prokurator składający wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak też sąd, który stosuje ten środek zapobiegawczy, powołując się na podstawę szczegółową tymczasowego aresztowania zawartą w art. 258 § 2 k.p.k., nie musi odrębnie argumentować, że oskarżony może się ukrywać, nakłaniać do fałszywych zeznań, zacierać ślady i dowody (wysokie prawdopodobieństwo podejmowania takich działań przez oskarżonego objęte jest bowiem swoistym wnioskiem domniemania), ale nie może uchylić się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: II AKzw 97/05
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby odstąpić od wykonywania kary grzywny w postaci uiszczania jej w ratach i przystąpić do wykonywania jej w innej formie konieczne jest wcześniejsze - stosownie do art. 50 § 1 lub § 2 k.k.w. - odwołanie rozłożenia grzywny na raty. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2005 r., sprawy Władysława Ł., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 10 grudnia 2004 r. - zaskarżone postanowienie uchylił. Z UZASADNIENIA (...) Nie j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: II AKa 30/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Włączenie do protokołu przesłuchania świadka, jako załącznika, dokumentu stanowiącego pisemną relację o zdarzeniu, które powinno stanowić przedmiot przesłuchania, a którą świadek wcześniej przesyła lub przynosi ze sobą i poprzestanie na odnotowaniu w protokole oświadczenia świadka o własnoręcznym sporządzeniu tej relacji oraz o jej podtrzymaniu w całości, stanowi niedopuszczalne zastąpienie dowodu z zeznań świadka treścią pisemnego oświadczenia, uchybiające zakazowi określonemu w art. 174 k.p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 19/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Co prawda uznaje się, że prymat względów wychowawczych w kształtowaniu rozmiaru sankcji karnej wobec młodocianych uzasadniony jest szczególnymi warunkami i właściwościami osobistymi tej kategorii sprawców (na ogół nie w pełni ukształtowana osobowość, niezupełnie utrwalony jeszcze system wartości przyjętych w społeczeństwie, słabiej rozwinięty zespół kontroli i hamowania zachowań, itp.) niemniej powszechne jest też w orzecznictwie zapatrywanie, iż prymat celów wychowawczych przy wymiarze kar wobe [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, [64], 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU