STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 449/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby , które mają ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają ubezpieczeniu społecznemu, o jakim stanowi przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (tekst jedn. Dz.U. nr 65 z 1995 r., poz. 333 ze zm.) tylko wówczas, gdy zgłoszą wniosek o objęcie ich takim ubezpieczeniem. Osoby te, jeżeli nie zgłoszą wniosku o objęcie ich wyżej wymien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 listopada 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III APz 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. wchodzi w rachubę tylko wówczas, gdy w dacie zaistnienia przesłanek, o których mowa w tym przepisie, brak jest jednocześnie podstaw do stwierdzenia, że nie jest możliwe ustalenie następcy prawnego podmiotu, który np. utracił zdolność sądową. W przypadku, gdy ustalenie ogólnego następcy prawnego podmiotu, nie będącego osobą fizyczną, w sposób ewidentny nie jest możliwe, np. w przypadku likwidacji podmiotu będącego stroną postępowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUz 76/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego wstrzymującej wpłatę renty, przyznanej w drodze wyjątku na podstawie art. 65 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, a opartej na kwestionowanym w odwołaniu ustaleniu, iż osoba uprawniona do tej renty odzyskała zdolność do pracy. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 30 października 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ewy K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: III AUa 510/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „rażącego niedbalstwa" przewidzianego w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 144 ze zm.) nie jest równoznaczne ze „zwykłym niedbalstwem", czyli takim zachowaniem pracownika, który przewiduje skutki swego działania (lub zaniechania), lecz spodziewa się, że ich uniknie oraz gdy skutków tych nie przewiduje, chociaż może i powinien je przewidzieć. - Sąd Apelacyjny &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: III APa 54/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o transfer wynagrodzenia jest umową odrębną od umowy o pracę, w której pracodawca zobowiązuje się dokonać tej czynności w takim terminie, jaki strony oznaczą lub jaki wynika z charakteru zobowiązania. Z UZASADNIENIA Powód - Aleksander P. wniósł o zasądzenie od pozwanych "Budimex" SA i "Energomontaż" SA, ostatecznie kwot: - 15 tys. zł z tytułu odsetek za zwłokę w wypłacaniu wynagrodzenia za pracę transferową do Polski, odsetek od odsetek i zwrotu kosztów procesu; - ekwiwalentu za niewy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 437/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek rolnika przy pracy w gospodarstwie rolnym osoby nie podlegającej rolniczemu ubezpieczeniu wypadkowemu nie jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolników (Dz. U. nr 7 z 1998 r., poz. 25) Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 7 października 1998 r. w Białymstoku apelacji J. B. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: III AUa 540/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez względu na charakter zatrudnienia – służba wojskowa czy praca cywilna w formacjach wojskowych Armii USA – okres ten nie może być uwzględniony przy ustalaniu wysokości należnej emerytury, gdyż nie jest to okres składkowy ani nieskładkowy w rozumieniu art. 2 i 4 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 450 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 1998 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 418/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za osobę najbliższą ubezpieczonego rolnika w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25) uważa się nie tylko „wychowanka" lecz także „wychowującego". Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 30 września 1998 r. w Białymstoku apelacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: III APz 29/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest pozbawiony możliwości oceny żądań stron w przedmiocie kosztów celowej obrony. Można jej jednakże dokonywać w ramach regulacji zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego, a w szczególności w art.art. 98, 101 i 102 oraz w przypadku przekroczenia stawek określonych rozporządzeniami. Słusznie więc sąd pierwszej instancji przeprowadził analizę zasadności i wysokości zgłoszonych kosztów zastępstwa procesowego na tle art. 102 k.p.c. - rozważając, zgodnie z brzmieniem tego przepisu - istnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 753/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długotrwała niezdolność do pracy w okresie poprzedzającym wydanie decyzji o zwolnieniu z pracy nie uzasadnia uznania, że była to wyłączna przyczyna ustania stosunku pracy, w sytuacji gdy nastąpiły faktyczne zmiany organizacyjne w zakładzie pracy, polegające na zmniejszeniu zatrudnienia i likwidacji etatu członka zarządu spółdzielni. Z UZASADNIENIA Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 14 maja 1997 r. uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń S [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, [65], 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU