STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 106, Sygnatura: III CZP 15/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie przez przedsiębiorstwo państwowe udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bez zawiadomienia o zamiarze dokonania transakcji organu założycielskiego, stwarza stan bezskuteczności zawieszonej tej czynności prawnej (art. 63 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego "Dom-Servis" w S., przeciwko Bolesławowi S., Władysławowi M., Janowi M. i Marcinowi C. o ustalenie, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: I KZP 9/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do dnia 28 lutego 2001 r., tzn. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 11 z 2001 r., poz. 82), która znowelizowała przepisy art. 107 i art. 108 k.k.s., przepis art. 108/1 k.k.s., w zakresie urządzania lub prowadzenia bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warunkom gry w automatach losowych, stanowił lex specialis wobec art. 107/1 k.k.s.. Sąd Najwyższy, przy udziale Zastępcy Prokuratora Generalnego w sprawie W.F.V. i H.W.S., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 81, Sygnatura: IV CKN 1616/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Negocjowanie cen w ramach taryfy, o jakiej mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 1997 r. – Prawo energetyczne, jest możliwe. Strony mogą umówić się o stawki opłat w wysokości niższej niż określone w taryfie. Określenie ustawowe, w myśl którego taryfa jest obowiązująca dla odbiorcy energii oznacza tyle tylko, że ustalone w niej ceny mieszczą się w pojęciu cen regulowanych, przy czym są to ceny maksymalne w rozumieniu art. 538 k.c., a nie sztywne, o jakich mowa w art. 537 k.c. Taką ocenę uzasadni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: III RN 231/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowiący, że podatkowi temu podlegają także usługi, które świadczone są "na potrzeby osobiste podatnika", dotyczy wyłącznie sytuacji, w których usługi takie są świadczone odpłatnie i z tej przyczyny powinny być one rozliczane w ramach prowadzonej przez podatnika tego podatku działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 tej ustawy). Natomiast okoliczność, że os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 92/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinią biegłego jest tylko opinia złożona przez osobę wyznaczoną przez sąd. Uznanie opinii biegłego, choćby był nim stały biegły sądowy, będącej dokumentem prywatnym, narusza art. 233 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Polskiej Telewizji Kablowej "Operator" Sp. z o.o. w K., obecnie UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 12 kwietnia 2002 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: IV CKN 1587/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Testament podlega wykładni gdy jego postanowienia są niejasne i ich treść budzi wątpliwości. Wykładnia testamentu nie może prowadzić do jego uzupełnienia o postanowienia, których on nie zawiera. 2. Dopuszczenie przez sąd drugiej instancji dowodu z urzędu na okoliczność nie będącą przedmiotem dowodzenia w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji powoduje, że w rozumieniu art. 381 k.p.c. potrzeba powołania się na nowe dowody na tę okoliczność "wynikła później". Sąd Najwyższy, w sprawie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: IV KKN 559/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 94 § 1 ustawy karnej skarbowej (obecnie opisane w art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego) stanowiło oszustwo w postępowaniu podatkowym, polegające m.in. na podaniu w tym postępowaniu niezgodnych z rzeczywistością danych, mogących mieć wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego. Do istoty tak opisanego działania należy umyślne wprowadzenie w błąd organu podatkowego co do rzeczywistego stanu rzeczy, istotnego z punktu widzenia prawidłowego ustalenia wysokości należnego Skarbow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: II CKN 1046/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wolą pozwanego Zakładu Ubezpieczeń byłoby, aby określenie "kradzież" rozumieć wyłącznie tak jak przewidują to przepisy Kodeksu karnego, to powinien to wyraźnie zastrzec w treści o.w.u. AC. Tylko wtedy mógłby się skutecznie powoływać na brak swojej odpowiedzialności za szkody spowodowane przywłaszczeniem samochodu przez komisanta, któremu ubezpieczony powierzył samochód. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Aleksandry B. i Jana B., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń - Spółce Ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 91, Sygnatura: I CKN 1215/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Między decyzją administracyjną odmawiającą przyznania dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości zabudowanej prawa własności czasowej (później wieczystego użytkowania) do gruntu wydanej na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279 ze zm.), a sprzedażą przez Skarb Państwa najemcom zajmowanych przez nich w budynku lokali, zachodzi związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. 2. Ustalenie wyso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: I CKN 1309/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 769 § 3 k.p.c., rozpoczyna się dopiero z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się nie tylko o sprzecznej z prawem czynności lub zaniedbaniu komornika lecz także o wynikłej z tych zdarzeń szkodzie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Anny K., przeciwko Tadeuszowi R. i Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Okręgowego w P., o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 listopada 2002 r., na rozprawie, kasacji powódki, od w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, [65], 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU