STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1884/01
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zacieśnienie w art. 101 k.c. możliwości dalszego trwania pełnomocnictwa, mimo śmierci mocodawcy, ma na celu uniemożliwienie, a co najmniej utrudnienie obejścia prawa, zatem pełnomocnictwo udzielone z zastrzeżeniem, że nie wygasa ze śmiercią mocodawcy, musi być ocenione z tego punktu widzenia (art. 58 § 1 k.c.), jeżeli takiego zastrzeżenia nie uzasadnia stosunek prawny wewnętrzny zachodzący między mocodawcą a pełnomocnikiem. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy oddalił pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 271/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można uchylić się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu jeżeli błąd dotyczył treści czynności prawnej i był błędem istotnym (art. 84 k.c.). Błędem dotyczącym treści czynności prawnej jest błąd postrzegania w odróżnieniu od błędu wnioskowania, które należy do sfery motywacyjnej czynności prawnej i stanowi pobudkę. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Mariana S., przeciwko Gabrieli O.-W., o uzgodnienie treści k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 276/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu własnym o zapłatę odszkodowania odpowiadającego jego udziałowi we współwłasności nie jest czynnością, której celem jest ochrona wspólnego prawa do współwłasności. Jest to samodzielne uprawnienie współwłaściciela. Stąd opisane wyżej wystąpienie przez jednego ze współwłaścicieli o odszkodowanie za uszkodzenie rzeczy nie powoduje przerwy biegu przedawnienia roszczeń pozostałych współwłaścicieli o naprawienie szkody wyrządzonej tym samym zdarze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 165/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzedstawienie weksla wystawcy nie zwalnia go z obowiązku zapłaty sumy wekslowej, lecz rodzi skutek w postaci utraty możliwości dochodzenia odsetek za okres do daty okazania (art. 38 Prawa wekslowego). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2002 r., na rozprawie sprawy z powództwa "Urdom" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., przeciwko Annie Z. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 30 października 2001 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACz 742/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U. nr 53, poz. 342 ze zm.) jako przepis prawa materialnego nie wyłącza dopuszczalności drogi sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.) w dochodzeniu przez poszkodowanego roszczeń odszkodowawczych na zasadach prawa cywilnego za szkodę z tytułu wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową, ponad przyznane mu w trybie tej ustawy świadczenia. Sąd Apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 288/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana renty na jednorazowe odszkodowanie dotyczy tylko renty przyznanej na podstawie art. 444 § 2 k.c. względnie art. 446 § 2 k.c., czyli tylko w takich wypadkach, gdy obowiązek wypłacania renty wynika z czynu niedozwolonego. Przepis art. 447 k.c. nie może mieć zatem zastosowania w wypadku gdy uprawniony otrzymuje rentę na mocy umowy ubezpieczenia, co oczywiście nie wyklucza możliwości przeliczenia przez strony, w ramach swobody umów renty na jednorazowe, skapitalizowane świadczenie. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 384/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybranie zarządcy nieruchomości wspólnej w drodze uchwały wspólnoty mieszkaniowej, w sytuacji finansowania jego wynagrodzenia przez wspólnotę mieszkaniową z zaliczek wpłaconych przez członków wspólnoty, nie stanowi zamówienia publicznego, również wtedy, gdy wpłacone zaliczki w ponad 50% pochodzą od gminy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2002 r. w B., na rozprawie sprawy z powództwa Miasta G., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 664/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l Powołanie się w pozwie o odszkodowanie jedynie na "wadliwość" decyzji organu celnego, ustalającego kwotę długu celnego, bez powoływania się na niezgodne z prawem działania funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynności, nie daje podstawy do przyjęcia, że dochodzone roszczenie o zapłatę z tytułu bezpodstawnego zawyżenia wartości celnej towarów jest "sprawą cywilną" w rozumieniu art. 1 k.p.c. 2. Niedotrzymanie przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł terminu ustawowego do rozpa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 1674/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 808 § 2 zdanie 2 k.c., zakład ubezpieczeń może podnieść zarzuty również przeciwko osobie trzeciej, które mają wpływ na odpowiedzialność zakładu z tytułu umowy ubezpieczenia. Z brzmienia przepisu wynika, że nie chodzi tu o wszelkie zarzuty jakie dłużnik (zakład ubezpieczeń) może mieć wobec ubezpieczającego, ale tylko takie, które mają wpływ na jego odpowiedzialność z danej umowy, tj. tej, z której osoba trzecia dochodzi na podstawie art. 808 § 3 k.c. spełnienia świadczenia. Zarzuty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1619/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o przelew wierzytelności także wtedy, gdy zawarta jest w celu zabezpieczenia i dotyczy wierzytelności przyszłych, przenosi wierzytelność na cesjonariusza w dacie zawarcia umowy. Tego rodzaju skutek rozporządzający, zgodnie z art. 510 § 1 k.c., powstaje z mocy samego prawa. Fakt, iż przelew ten dokonany został na zabezpieczenie, oznacza jedynie obowiązek cesjonariusza korzystania z tej wierzytelności w granicach określonych przez cel przelewu. Natomiast z datą dokonania przelewu wierzyteln [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, [65], 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU