STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1379/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok ustalający istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub prawa jest dopuszczalny w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wyjątkowo i tylko wówczas, gdy przepis tak stanowi, np. w sprawach o ustalenie istnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, obowiązku opłacania składek, zwrotu nienależnego świadczenia. Natomiast regułą jest, że sąd ubezpieczeń społecznych w trybie rozpoznania odwołania od decyzji organu rentowego przyznaje konkretne świadczenie lub określa jego wysokość. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Krótko o rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Hubert Myśliwiec Krótko o rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego Wiele wskazuje na to, iż czołową pozycję w gronie kontrowersyjnych zagadnień ujawniających się w kontekście rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.)1 zajmować będzie kwestia, czy procesowi karnemu (bardziej niż obecnie kontradyktoryjnemu – zgodnie z założeniem pracującej nad nim przez wiele miesięcy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 168/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą wniesienia aktu oskarżenia właściwym do rozpoznania zażaleń na postanowienia prokuratora staje się sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko T. P. i innym, oskarżonych o przestępstwa z art. 273 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez prokuratora, na postanowienie Sądu Okręgowego w Bielsku–Białej z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt III K 148/12, w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia braków postęp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 176/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 611tk § 1 pkt 3 lit. a k.p.k., zgoda skazanego na przejęcie kary do wykonania nie jest wymagana, jeżeli skazany jest obywatelem polskim i jednocześnie posiada stałe lub czasowe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. M. D., skazanego wyrokiem Sądu – Landesgericht für Straf-sachen Wien (Austria), sygn. 125 Hv 40/11k, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 183/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ocena zasadności wezwania na rozprawę nie należy do świadka, ale do organu procesowego prowadzącego sprawę. 2. Obowiązki wynikające z art. 177 § 1 k.p.k. trwają aż do chwili prawomocnego zakończenia procesu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie oskarżonego R. P., oskarżonego o przestępstwa 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia świadka P. W., na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt V K 13/12, w przedmiocie nałożenia kary porządkowej za ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2013 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 29/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeciętny obywatel nie odróżnia zaboru w celu krótkotrwałego użycia (art. 289 § 1 k.k.) od kradzieży (art. 278 § 1 k.k.). W tym stanie rzeczy fakt, iż sprawca zwerbalizował swoje zachowanie jako dokonanie kradzieży, nie może mieć decydującego znaczenia, albowiem przy ustalaniu zamiaru, jakim kierował, należy brać pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2013 r. sprawy: 1.  Ł. S., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k.; art. 13 § 1 k.k. w zwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 503/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyjmowanie w podstawie prawnej skazania, że jednym czynem wyczerpano znamiona przestępstwa z art. 55 ust. 1 i ust. 3, albo z art. 56 ust. 1 i ust. 3, czy też z art. 62 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera w sobie logiczną sprzeczność, uchybia zasadzie lex specialis derogat legi generali i przez to jest błędne. Wskazane przestępstwa z różnych ustępów tego samego przepisu są samodzielne, zawierają różne zagrożenie karą oraz pełny zestaw znamion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 31/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie przez sąd cywilny, że popełnione zostało przestępstwo, wymaga dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. S., przeciwko (...) Szpitalowi (...) w S., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 października 2012 r., sygn. akt I C 191/12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 marca 2013 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: V ACa 1007/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestia, czy długi spadkowe przekraczają stan czynny spadku wobec jego przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza, nie podlega badaniu w ramach postępowania rozpoznawczego. Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika – spadkobiercy może być zastrzeżone w wyroku (art. 319 k.p.c.) bądź w klauzuli wykonalności nadanej przeciwko spadkobiercy (art. 792 k.p.c.). Artykuł 319 k.p.c., uprawniający sąd do ograniczenia w sentencji wyroku zakresu odpowiedzialności dłużnika za dług spadkowy do wartości stanu c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 560/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Związek popełnionego przestępstwa z nałogowym używaniem alkoholu lub innego środka odurzającego w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii zachodzi zarówno wtedy, gdy przestępstwo zostało popełnione pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego przez sprawcę dotkniętego wspomnianym nałogiem, jak i wtedy, gdy nałóg sprawcy przestępstwa był przyczyną jego popełnienia. 2. Obowiązku zastosowania wobec o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, [65], 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU