STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 53/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama kwalifikacja prawna zarzucanego czynu nie jest wystarczająca do słuszności aresztowania na podstawie przesłanki z art. 258 § 2 k.p.k. Prognoza odnośnie kary, jako szczególnej podstawy tymczasowego aresztowania, musi zostać wyprowadzona i to z takich przesłanek, jakie zostały dotąd w sprawie zgromadzone. Ich analiza prowadzić ma do wniosku, że orzeczona kara w razie ostatecznego udowodnienia winy przekroczy granicę o jakiej mowa w art. 258 § 2 k.p.k. Wymóg ten dotyczy każdego etapu postęp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 48/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 5 k.k. charakteryzuje się zagrożeniem konkretnym niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia. Chodzi tu o rzeczywiste (realne i faktyczne) niebezpieczeństwo, a nie hipotetyczne. Nadto, niebezpieczeństwo to musi występować aktualnie i nie może być zależne od wystąpienia pewnych warunków (np. pogarszania stanu zdrowia pacjenta). Wspomniane niebezpieczeństwo nie może być abstrakcyjne i nieokreślone, a za takie należy uznać wskazane w akcie oskarżenia. Postanowienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKzw 1134/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie środka zapobiegawczego wskazuje jedynie na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez osobę podejrzaną. Ten fakt nie przesądza o popełnieniu przestępstwa i sam w sobie nie uzasadnia stanowiska, że doszło do naruszenia porządku prawnego oraz że naruszenie to ma charakter rażący, czego wymaga przepis art. 160 § 2 k.k.w., a w konsekwencji nie uzasadnia odwołania warunkowego zwolnienia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2005 r., sprawy J [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: II AKa 440/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie akcji pacyfikacyjnej zmierzającej do stłumienia strajku wszelkimi sposobami (...) oraz użycie broni palnej (...) skutkujące śmiercią i powstaniem ciężkich obrażeń ciała (...) stanowiło naruszenie podstawowych praw człowieka, a mianowicie prawa do życia i prawa do wolności przejawiającego się w prawie do strajku. Działanie powodujące taki skutek jest zbrodnią komunistyczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o IPN, o ile w toku procesu zostanie ustalone, że jej sprawcą był funkcjonarius [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 369/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Okręgowy ma niewątpliwie racje, że oskarżony nie miał żadnych szans otrzymać od kogokolwiek z banku pieniądze (jakie chciał "na jabola"), ale to nie wyklucza jeszcze ustalenia, że zaniechanie przez niego kontynuowania zapoczątkowanego czynu, trafnie kwalifikowanego do tego momentu jako usiłowanie rabunku, miało cechę dobrowolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2005 r., sprawy Piotra B., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 1 k.k. w zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 44/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akt oskarżenia, z punktu widzenia jego podstaw faktycznych, jest wadliwy wtedy zawsze, gdy braki postępowania przygotowawczego są istotne (zwłaszcza, gdy ich usunięcie wiąże się z potrzebą poszukiwania dowodów), ich usunięcie stanowi warunek konieczny trafnego rozstrzygnięcia w przedmiocie głównym postępowania i zarazem podjęcie tych czynności przez sąd musiałoby się wiązać ze znacznymi trudnościami, a nie wtedy tylko - jak błędnie twierdzi skarżący - gdy zachodzi potrzeba poszukiwania dowodó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 84, Sygnatura: II AKz 16/05
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrażenie zgody na ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową może obejmować wszystkie informacje utrwalone w materiale źródłowym, obrazującym oryginalną treść dokumentu, pozwalające między innymi na weryfikację autentyczności dokonanych własnoręcznie zapisów (podpisów), które to wiadomości (wiedza) mieszczą się w grupie informacji dotyczących czynności bankowych i może posłużyć jako środek dowodowy celom identyfikacyjnym i wykrywczym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: II AKa 365/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez wątpienia poziom upośledzenia umysłowego i zaburzeń charakterologicznych nie wyłączał zdolności oskarżonej do rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem, lecz tylko w znacznym stopniu je ograniczał. Oskarżona mogła więc i powinna przewidzieć, że następstwem jej działania może być śmierć pokrzywdzonej. Możność i powinność nie mogą być jednak identyfikowane z przewidywaniem, a tym bardziej przewidywaniem i godzeniem się. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 345/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 240 § 3 k.k. nie dotyczy sprawców przestępstwa pierwotnego - w tej sprawie osób stojących pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 148 § 1 k.k. - ponieważ na nich nie ciąży obowiązek denuncjacji. Dotyczy zatem tych, którzy donosząc o czynach zabronionych innych osób - niezależnie od ich formy stadialnej - wskazanych w § 1 art. 240 k.k. (art. art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166 lub 252) mogliby przy tej sposobności zdradzić się z popełnieniem jakiegokolwiek in [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 25/05
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, nie przesądzi jednoznacznie kwestii właściwości sądu do rozpoznania sprawy, to sąd, któremu sprawę przekazano, jest z mocy art. 35 § 1 k.p.k. zobowiązany do badania z urzędu swej właściwości do rozpoznania tej sprawy. W wypadku, gdy sąd I instancji stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpoznania sprawy, przekazuje ją sądowi właściwem [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, [65], 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU