STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: III APz 29/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest pozbawiony możliwości oceny żądań stron w przedmiocie kosztów celowej obrony. Można jej jednakże dokonywać w ramach regulacji zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego, a w szczególności w art.art. 98, 101 i 102 oraz w przypadku przekroczenia stawek określonych rozporządzeniami. Słusznie więc sąd pierwszej instancji przeprowadził analizę zasadności i wysokości zgłoszonych kosztów zastępstwa procesowego na tle art. 102 k.p.c. – rozważając, zgodnie z brzmieniem tego przepisu &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 390/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 ze zm.) okres niewykonywania pracy spowodowanej opieką nad dzieckiem nie występuje w sytuacji pracy w tym czasie w gospodarstwie rolnym. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1998 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 374/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. nr 40, poz. 267 ze zm.) stanowi samodzielną podstawę prawną wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych z powodu błędu organu rentowego lub odwoławczego. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1998 r. w Białymstoku apelacji A. S. Ł. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, V [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: III AUa 399/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem “pomocy ubezpieczonemu rolnikowi”, przewidzianym w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25), należy rozumieć sporadyczne wykonywanie określonych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej i nie może ona być utożsamiona ze stałym wykonywaniem tych czynności. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 200/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady zwrotu lub potrącenia świadczeń uregulowane są w przepisach prawa ubezpieczeniowego, a tym samym nie stosuje się do nich norm prawa cywilnego. Zasady współżycia społecznego w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego nie mają tu zastosowania. Z UZASADNIENIA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w S., decyzją z dnia 16 grudnia 1997 r. przyznał Januszowi J. jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia mu się syna oraz zasiłek macierzyński w łącznej kwocie 1.3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: III AUz 202/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niepodjęcie przez organ z urzędu czynności zmierzających do ustalenia uprawnień wnioskodawcy do dodatku za pracę przymusową w kopalni w czasie odbywania służby wojskowej stanowi błąd organu rentowego i stanowi ewidentne naruszenie prawa w sytuacji, kiedy wniosek o ten dodatek był złożony przed wejściem w życie przepisów o tych dodatkach. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., decyzją z dnia 7 stycznia 1997 r. przyznał Józefowi S. prawo do dodatku pieniężnego w oparciu o po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 251/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne osób współpracujących - o którym mowa w art. 26 ust. I ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą ... (Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) - jest uregulowaniem odrębnym w stosunku do określonego przepisem art. 1 ust. 1 tejże ustawy. Skoro więc osoba objęta została ubezpieczeniem z tytułu współpracy z ojcem - mimo wiedzy organu rentowego o prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na własny rachunek - t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 268/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmienna jest regulacja prawna dotycząca oceny stanu zdrowia w odniesieniu do pracownika, od regulacji dotyczącej oceny stanu zdrowia rolnika w aspekcie uprawnień każdej z tych grup do renty. Z redakcji art. 23 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) wynika, że aby otrzymać rentę, pracownik musi być aktualnie całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy zarobkowej. Nie wystarczy zatem stwierdzenie jedynie przeciwwskazań do wykonania tej pracy. Na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 264/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędem organu rentowego jest nie tylko błąd rachunkowy, merytoryczny lub interpretacyjny, lecz jest nim także niedopełnienie wynikającego z § 3 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 ze zm.) obowiązku informowania o warunkach i dowodach wymaganych do uzyskania świadczeń emerytalno–rentowych oraz do udzielania pomocy przy ubieganiu się o te świadczenia. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 210/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytut naukowo - badawczy działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (jednolity tekst: Dz. U. nr 44 z 1991 r., poz. 194 ze zm.) nie jest obowiązany do płacenia składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 1 z 1994 r., poz. 1 ze zm.). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 29 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, [66], 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU