STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 1428/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Właściwy czas” do zgłoszenia upadłości, o jakim mowa w art. 298 § 2 k.h., to czas w jakim zarząd spółki nie będący w stanie realizować zobowiązań względem wszystkich jej wierzycieli, winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby w ten sposób chronić zagrożone interesy wszystkich wierzycieli, którzy po ogłoszeniu upadłości mogą liczyć na równomierne zaspokojenie. Jeżeli zatem zarząd spółki zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to oznacza, że uczynił ze swej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 1481/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczenie w art. 5 ust. 2 i w art. 9 pkt 9 Prawa dewizowego (Dz.U. nr 160 z 1998 r., poz. 1063 z późn. zm.) do obrotu dewizowego w stosunkach między osobami fizycznymi nie związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem, wyłącza w tym zakresie stosowanie zasady walutowości wyrażonej w art. 358 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2002 r. na rozprawie, sprawy z powództwa Pawła P. przeciwko Tomaszowi G. o zapłatę, na skut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 1242/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo podmiotowe pozwalające powodom na bezpłatne pozbawienie prawa własności obecnego właściciela i mające charakter wybiórczy jest prawem nabytym niesprawiedliwie (niesłusznie). Korzystanie z takiego prawa nie powinno korzystać z ochrony, jaką zapewnia przymus państwa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Zofii N., Zbigniewa S., Ireny S., Wandy C., Zinaidy D., Krystyny M., Bernardyny J., Haliny S., przeciwko Przedsiębiorstwu O [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 1338/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki cywilnej może dochodzić zwrotu wniesionego do spółki wkładu w postępowaniu procesowym w sprawie z jego powództwa przeciwko wspólnikowi o zapłatę, jak również może wierzytelność z tego tytułu zgłosić do potrącenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2002 r. na rozprawie sprawy z powództwa Piotra Z., przeciwko Sławomirowi S. o zapłatę 17.000 zł, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2001 r., sygn. akt XX G [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 1238/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Katalog podstaw nieważności ma charakter zamknięty (art. 199 § 1 k.p.c., art. 1099 k.p.c.) i obejmuje tylko bezwzględne przesłanki procesowe. Tymczasem legitymacja procesowa jest pozytywną przesłanką jurysdykcyjną, podlegającą ocenie na podstawie przepisów prawa materialnego, zatem jej ewentualny brak skutkuje oddaleniem powództwa, a nie odrzuceniem pozwu. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2002 r. w Warszawie na rozprawie, sprawy z powództwa Leszka W. przeciwko Skarb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 1358/01
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do przepisu art. 42 ust. 2 Prawa prasowego, wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36 tego Prawa. Przepis art. 36 Prawa prasowego stanowi w ust. 2, że ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. W świetle przytoczonych przepisów, przesłanką odpowiedzialność wydawcy jest sprzeczność ogłoszenia i reklamy z prawem lub zasadami współżycia, wynikająca wprost z treści lub formy tych materiałów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 1356/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utrata mocy obowiązującej art. 418 k.c., uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, nastąpiła dopiero od dnia wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. (17 października 1997 r.), a zatem przepis ten ma zastosowanie do zdarzeń, które zaszły wcześniej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2002 r. w W. na rozprawie, sprawy z powództwa Stanisławy K., przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Ostrołęce i komornikowi Sądu Rejonowego w Ostrołęce o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 1372/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozbawienie strony możliwości obrony swych praw, stanowiące w myśl art. 379 pkt 5 k.p.c. o nieważności postępowania, zachodzi wówczas, gdy z powodu wadliwości procesowych sądu lub strony przeciwnej, będących skutkiem naruszenia konkretnych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, strona nie mogła brać udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na następnych rozprawach przed wydaniem w danej instancji wyroku. 2. Jeżeli bowiem za orga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 1459/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w zdaniu pierwszym § 1 art. 24 k.c. wprowadził ogólne domniemanie bezprawności działań naruszających dobra osobiste. Na gruncie Kodeksu cywilnego przyjmuje się obiektywne kryterium bezprawności. Postawienie komuś zarzutu nieprawdziwego, naruszającego jego cześć, jest zawsze działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i w związku z tym bezprawnym, choćby postawienie takiego zarzutu podyktowane było dobrą wiarą jego autora i poparte jego starannością w sprawdzaniu danych, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 1216/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do związku gmin nie ma zastosowania ust. 3 art. 27 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014). Niezależnie jednak od powyższego, powołany przepis wyklucza powstanie roszczeń osób trzecich i wobec osób trzecich. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Związku Gmin Mazurskich „Jurand” w S., przeciwko Miastu i Gminie P. i Gminie J. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej Gminy J., od wy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, [66], 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU