STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 8 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: XVII Amr 65/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowy przyznające jednej ze stron wyłączność sprzedaży lub zakupu na wyznaczonym terytorium mogą zostać zalegalizowane na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jeżeli nie ograniczając w istotnym stopniu konkurencji na rynku przyczyniają się do postępu techniczno – organizacyjnego, zapewniając jednocześnie konsumentom stosowne korzyści. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 27 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 39, Sygnatura: XVII Amr 45/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorstwo posiadające pozycję dominującą na rynku, którego towary lub usługi są niezbędne do prowadzenia działalności na innym rynku (w zakresie towaru finalnego) narusza art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jeżeli bez uzasadnionego powodu odmawia innemu przedsiębiorstwu dostarczenia towaru lub świadczenia usług niezbędnych dla realizacji produktu finalnego na tej podstawie, że podmiot dominujący sam (lub za pośrednictwem utworzonego przedsiębiorstwa) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego z dnia 6 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 52, Sygnatura: V Gz 3/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile przypisuje się spółce cywilnej bycie jednostką organizacyjną to nieuchronnie, aby pozostać w granicach legalności i poprawności, należy przypisać jej – oprócz zdolności sądowej – także zdolność procesową oraz uznać za rzeczywistą stronę procesu wszystkich wspólników za ten wyrok przeciwko spółce cywilnej za automatyczni wykonalny przeciwko wspólnikowi bądź wspólnikom tej spółki oraz za wydany przeciwko wspólnikom. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 8 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 76, Sygnatura: XVII Ama 33/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamierzone łączenia przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach młodych, znajdujących się w okresie ekspansji, z reguły nie stwarzają większych zagrożeń, aby tą drogą dochodziło do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji ze szkodą dla konsumentów. Uzasadnia to zatem bardziej liberalne stosowanie art.11a ust. 4 pkt l ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, który to przepis uprawnia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do wydania decyzji zakazującej łączenia przedsiębior [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 4 maja 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: V Gr 14/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego nie wymienia spółki cywilnej jako podmiotu gospodarczego lub jako jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność sądową, zatem omawiane przymioty tej spółki są tworem wykładni. Samo zaś pojęcie jednostki organizacyjnej sugeruje istnienie tworu zorganizowanego, zatem mającego organy, może więc organem jest sam wspólnik. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 59, Sygnatura: XVII Amr 43/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopóki podmiot gospodarczy lub grupa takich podmiotów albo związek podmiotów gospodarczych stosują praktykę monopolistyczną, dopóty Urząd Antymonopolowy jest władny wydać decyzję z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Możliwość wydania przez Urząd Antymonopolowy decyzji z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy nie jest ograniczona terminem, w szczególności zaś z powołaniem się na przepisy o przedawnieniu roszczeń majątkowych, o których mowa w art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: XVII Amr 47/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Jeżeli producent nawozów mineralnych zorganizował sieć składów fabrycznych funkcjonujących na zasadzie umowy komisu, w ramach której zbywa około 70 proc. Swojej produkcji, a jednocześnie zobowiązał komisantów do nie nabywania i sprzedaży nawozów innych producentów, o ile dotyczą tego samego asortymentu towaru, co nawozy komitenta, sieć ta działa w oparciu o zasady wyłączności zakupu, nie zaś selektywnej dystrybucji.II. Z uwagi na znaczenie gospodarcze transakcji wyłącznych, w których korzyś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 72, Sygnatura: XVII Amr 33/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przepisy szczególne przyznają podmiotowi gospodarczemu prawo określonego zachowania się wobec potencjalnego kontrahenta, negatywny dla kwestii istnienia tego prawa wyrok sądowy, sam przez się nie uzasadnia zarzutu stosowania praktyk monopolistycznych. Takimi szczególnymi przepisami są postanowienia § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 zarządzenia Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej, uprawniające dostawcę do wstrzymania dostarc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu w Jeleniej górze z dnia 30 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 73, Sygnatura: V Gr 36/96/1
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Najprościej byłoby przyjąć, że nowa instytucja postępowania w sprawach gospodarczych i związane z nią pojęcia (podmiot gospodarczy itd.), w niczym nie powinna wpłynąć na sposób traktowania w procedurze spółki cywilnej. Gdyby jednak ktoś miał ochotę obdarzyć spółkę cywilną zdolnością sądową, to powinien do tej strony w całości stosować procedurę uprzednio utrwaloną i bezproblemową, identyczną jak do spółki jawnej.II. Nie wiadomo dlaczego wymaga się formalnego udziału w procesie wszystkich ws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 86, Sygnatura: XVII Amr 15/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Antymonopolowego, Sąd Antymonopolowy powinien z urzędu rozpoznać sprawę na rzecz podmiotów, której wspomnianej decyzji nie zaskarżyły, gdy będące przedmiotem zaskarżenia prawa lub obowiązki są wspólne także dla tych podmiotów, albo gdy oparte są na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. Podmioty, które nie zaskarżyły decyzji Urzędu Antymonopolowego występują przed Sądem Antymonopolowym w charakterze zainteresowanego, o którym mowa w art. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, [66], 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU