STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 października 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 526/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ustawodawca w art. 27 ustawy z 1989 r. – Prawo bankowe trzykrotnie odwoływał się do czasu trwania umowy, to nie czynił tego przypadkowo, ale był to wyraz jego woli co do tego, że umowa kredytu ma być umową terminową. Zaniechanie umownego określenia terminu spłaty długu musiało prowadzić do uznania, że zawarta przez strony umowa nie spełnia warunków umowy kredytowej. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 17 września 2013 r., sprawy z powództwa U. P., przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: I ACa 699/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez stosunki prawne, w rozumieniu art. 315 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, należy rozumieć nie powstanie prawa podmiotowego, związanego z opracowaniem wynalazku (wzoru użytkowego itp.), a relacje, jakie powstają każdorazowo między różnymi podmiotami w związku z wykonywaniem tego prawa. Z kolei o dacie powstania stosunku prawnego decyduje moment zdarzenia, które stało się dla stron źródłem praw i obowiązków (co dotyczy w szczególności stosunków zobowiązaniowych). W tym kontekście należy zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 12, pozycja: 88, Sygnatura: I KZP 9/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba uprawniona na podstawie art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1173, z późn. zm.) do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, w tym osoba będąca pracownikiem samorządu terytorialnego, nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie F. N., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 25 września 2013 r., przedst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: I OSK 1916/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie w przedmiocie zakazu klubowego nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Stanowi jednakże inny, niż określone w pkt. 1–3 art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), akt z zakresu administracji publicznej, dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mimo że omawiane orzeczenie stanowi inny, niż określony w art. 3 § 2 pkt. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: V KK 92/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Występek z art. 69a § 1 Kodeksu karnego skarbowego jest przestępstwem indywidualnym właściwym, co oznacza, że jego sprawcą nie może być osoba produkująca lub magazynująca wyroby akcyzowe, która wcześniej nie uzyskała zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. 2. Czynności pocięcia liścia tytoniu w celu spalenia nie sposób traktować jako ,,produkcję” wyrobu tytoniowego w rozumieniu art. 69a § 1 k.k.s. w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Sąd Najwyższy, przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II SA/Wa 739/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymóg „ponadprzeciętności”, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, musi być odniesiony do konkretnego środowiska, ustalonego według określonych cech relewantnych, nie zaś względem ogółu obywateli. Z kolei stopień zagrożenia musi być proporcjonalny, tak aby wydanie pozwolenia na broń było odpowiednim środkiem prewencyjnym i obronnym przed nim. 2. Zaakcentować trzeba, że ocena występowania stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: V KK 15/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540, ze zm.) rozstrzygającej, iż konkretna gra jest grą na automacie w rozumieniu art. 2 ust. 3–5 tej ustawy, nie stanowi przeszkody do dokonania takiego ustalenia w postępowaniu karnym skarbowym, jako warunkującego wypełnienie przedmiotowego znamienia przestępstwa z art. 107 § 1 k.k.s. Sąd Najwyższy, przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 września 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 83, Sygnatura: II SA/Ol 783/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo zarządzanie, gospodarowanie parkiem krajobrazowym i wykonywanie zadań wynikających z art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627) nie jest równoznaczne z wykonywaniem trwałego zarządu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z mocy ustawy przysługuje prawo wieczystego użytkowania nieruchomości, które zostało włączone w granice parku, parkom narodowym (wynika to z art. 10 ust. 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II SA/Rz 463/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 11a ust. 7 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, zobowiązujący wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do przekazania projektu programu, o którym mowa w ust. 1 cyt. przepisu, m.in. „organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy”, może być źródłem interesu prawnego, ale tylko w granicach naruszenia prawa takiej organizacji do opiniowania danego projektu. 2. Jeżeli organizacja społeczna zajęła opinię i wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Prokura, cz. II – forma zawarcia, rejestracja, rodzaj łączny i oddziałowy, wymagalność pełnomocnictwa szczególnego, odwołanie i wygaśnięcie - Adam Wróbel

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prokura, cz. II – forma zawarcia, rejestracja, rodzaj łączny i oddziałowy, wymagalność pełnomocnictwa szczególnego, odwołanie i wygaśnięcie - Adam Wróbel 1. Forma, wpis do rejestru Forma w jakiej powinna zostać zawarta prokura jest formą ad solemnitatem. Tym samym w razie niezachowania formy pisemnej prokura jest nieważna. Ustawodawca określił w art. 109[2] § 1 k.c., że prokura powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie; wymagana jest zatem forma zwykła, pisemna[1]. Nie znaj [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, [66], 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU