STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 54, Sygnatura: II AKzw 1161/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postawa skazanego to jest jego stosunek wobec norm i reguł społecznych oraz mniej lub bardziej widoczna skłonność do naruszania dóbr prawem chronionych. Fakt, że skazany po raz kolejny narusza porządek prawny, ponownie dopuszcza się podobnego przestępstwa umyślnego, mimo wcześniejszego warunkowego przedterminowego zwolnienia, bezpośrednio rzutuje na ocenę jego postawy, a ta z kolei nie może być pomijana przy konstruowaniu prognozy spoleczno-kryminologicznej. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 1123/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prognoza społeczno-kryminologiczna - jak każda inna prognoza, będąca jedynie przewidywaniem przyszłych zdarzeń, jest ze swej istoty niepewna. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2005 r., sprawy (...), na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia 23 listopada 2004 r., zaskarżone postanowienie uchylił i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA (...) Sąd Okręgowy, odmawiając warunkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKz 611/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma przeszkód do rozpoznania złożonego po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego oskarżonego wniosku obrońcy o przyznanie wynagrodzenia w trybie art. 626 § 2 k.p.k. Z UZASADNIENIA Powyższym postanowieniem nie uwzględniono wniosku adwokata J.- F., obrońcy M. Ch., o uzupełnienie, w trybie art. 626 § 2 k.p.k., wyroku z dnia 30 maja 2003 r., którym uniewinniono tego oskarżonego poprzez orzeczenie zwrotu wynagrodzenia jednego obrońcy z wyboru. Zażalenie na to postanowienie wniósł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 83, Sygnatura: II AKa 285/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca, który w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadza do obrotu podrobiony pieniądz, czy też inny środek płatniczy bądź dokument o jakim mowa w art. 310 § 1 k.k. i czyni to za pomocą wprowadzenia w błąd, doprowadzając w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, nie ponosi w ramach zbiegu przepisów (art. 11 k.k.) obok przestępstwa z art. 310 § 2 k.k., odpowiedzialności jak za kradzież tj. w zbiegu z art. 278 § 1 k.k., ale jego zachowanie należy identyfikować z oszustwem w roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 508/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie przez Republikę Francji, ściganemu obywatelowi Rosji, statusu uchodźcy na podstawie art. 1 Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, czyniłoby jego wydanie Federacji Rosyjskiej sprzeczne z prawem polskim, a to zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 5 umowy z dnia 16 września 1996 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U. nr 89 z 2003 r., poz. 751) obliguje do stwierdzen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: II AKz 572/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To prokurator - jako prowadzący postępowanie przygotowawcze - decyduje w jakim trybie zwracać się o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową. Sąd rozpoznając wniosek bada jedynie istnienie przesłanek z art. 106b Prawa bankowego, nie przysługuje mu natomiast uprawnienie do wpływania na tok i zakres prowadzonego postępowania przygotowawczego i status osób, których dotyczą żądane informacje. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy odmówił wyrażenia zgody n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 223/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyjaśnienia podejrzanego, a po nadaniu tej osobie statusu świadka koronnego jej zeznania, należy oceniać ze szczególną ostrożnością. Świadek koronny, jak każdy świadek, ma obowiązek mówić prawdę, a rzeczą sądu, poprzez bezpośredni kontakt ze świadkiem jest ocenić czy ten obowiązek został spełniony. Sposób składania zeznań, gesty, mimika, nie pozostają bez znaczenia dla oceny wiarygodności osoby przesłuchiwanej, a kontrola odwoławcza trafności takiej oceny zakresu sfery przekonania sędziows [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II AKo 361/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosku o szczególnej wadze lub zawiłości sprawy nie można wyprowadzać jedynie z faktu obszerności materiału dowodowego, wielości osób współoskarżonych oraz wielości dowodów wnioskowanych do bezpośredniego przeprowadzenia na rozprawie. Spełnienie przesłanek zawartych w art. 25 § 2 k.p.k., warunkujących przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu jako sądowi pierwszej instancji, z zasady wynika z zaistnienia nie jednej, lecz sumy kilku okoliczności, determinujących rozpoznanie sprawy p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 88, Sygnatura: II AKa 306/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezależnie od sytuacji procesowych określonych treścią § 3 art. 445 k.c., osoby najbliższe nieżyjącego pokrzywdzonego, opierając się na dyspozycji art. 445 § 1 k.c., władne są dochodzić skutecznie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia również w trybie przewidzianym w art. 46 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2004 r., sprawy A. C., oskarżonego z art. 148 § 3 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionych przez pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 460/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że ustawa wymienia dwa sposoby działania (przemoc, groźba) nie oznacza, że podobne są przestępstwa, z których jedno popełnione zostało z użyciem przemocy, a drugie z groźbą jej użycia. Ustawa uznaje za podobne przestępstwa popełnione w taki sam sposób i wskazuje dwa takie sposoby, których użycie skutkuje uznanie przestępstwa za podobne, ale są to dwa różne sposoby działania. Z UZASADNIENIA (...) Odnośnie omawianego czynu, zaskarżony wyrok podlegał również zmianie w zakresie przyję [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, [66], 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU