STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III WCK 64/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu do wniesienia zażalenia rozpoczyna się w dacie doręczenia postanowienia adwokatowi – choćby następnie strona wypowiedziała mu pełnomocnictwo. Złożone przez stronę zażalenia w terminie 7-dniowym od daty doręczenia jej postanowienia z uzasadnieniem, co nastąpiło po wypowiedzeniu pełnomocnictwa adwokatowi – nie może być uznane za złożenie zażalenia w ustawowym terminie i jako spóźnione podlega odrzuceniu. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 1998 r. na p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 423/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Konstrukcja obiektywnie błędnej decyzji organu rentowego, aczkolwiek przyjęta w orzecznictwie, nie może jednak prowadzić do obciążenia tego organu skutkami wszystkich błędów innych instytucji, w szczególności zakładów pracy nienależycie wykonujących swoje obowiązki wynikające z uregulowania zawartego w art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 z późn. zm.). Gdyby intencją ustawodawcy było istotne zobowiązanie organu ren [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: III AUa 354/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatrudnienie pracownika na stanowisku pracy wykonywanej w szczególnych warunkach stanowi warunek nabycia przez niego prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej, niezależnie od wykonywania takiej pracy u pracodawcy uspołecznionego i prywatnego. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 1998 r. w Białymstoku apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wyroku Sądu Wojewódzkiego – Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: III AUa 486/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełne zastosowanie w sporze o składkę na ubezpieczenie społeczne, należną z tytułu zatrudniania obywateli mongolskich, mają przepisy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz.U. nr 25 z 1989 r., poz. 137 z późń. zm.) – skoro Minister Pracy i Polityki Socjalnej nie wydał decyzji, o której traktuje ustęp 5 “a” tegoż przepisu oraz postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 497/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia celowościowa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 25 z 1989 r., poz. 137 z późn. zm.) przemawia za wyłączeniem z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników tych okresów, w których pobierane są świadczenia z ubezpieczenia społecznego pracowników, należne z tytułu opłaconej już wcześniej składki ubezpieczeniowej. Celem i istotą wszystkiego rodzaju ubezpieczeń społecznych jest zagwarantowanie utrzymania w r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 298/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej” w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25), obejmuje gospodarstwo rolne, stanowiące własność lub współwłasność rolnika lub jego małżonka, na którym prowadzona jest działalność rolnicza, gdy jego obszar nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wyd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 296/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu zatrudnienia pracowniczego, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wychowawczego i zasiłku wychowawczego. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 1998 r. w Białymstoku apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wyroku Sądu Wojewódzkiego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, VI Wydziału Pracy i Ube [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 422/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba nie będąca obywatelem polskim, nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 71 z 1993 r., poz. 342), a w konsekwencji – nie może także nabyć na jej podstawie prawa do renty inwalidzkiej, mimo niewątpliwie istniejącego inwalidztwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 1998 r. apelacji Arenta S. od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: III AUa 347/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie, gdyż od tego dnia powstaje obowiązek ubezpieczenia społecznego, określony w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.). Skoro osoba podejmująca działalność sama określa datę jej rozpoczęcia w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, co więcej – już po dokonaniu wpisu do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 93/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustaleniu podstawy wymiaru świadczenia emerytalno – rentowego członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie uwzględnia się dokonanych w myśl przepisu art. 171 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. nr 30, poz. 210 z późn. zm.) odpisów na rezerwę stabilizacji w dochodzie członków i domowników w latach następnych z dochodu podzielnego podlegającego podziałowi między członków i domowników z tytułu wkładu ich pracy oraz z innych tytułów przewidzianych w s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, [67], 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU