STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 99, Sygnatura: IV CKN 1439/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy fakt wspólnego zamieszkiwania powódki z jej babcią w mieszkaniu, o którego przydział powódka stara się u pozwanej, został potwierdzony zameldowaniem na stałe powódki w tym mieszkaniu, a także potwierdzili go wszyscy zeznający w sprawie świadkowie, w razie braku dowodów przeciwnych, sąd nie ma podstaw do stwierdzenia, iż powódka nie wykazała wspólnego zamieszkania w rozumieniu art. 221 § 1 Prawa spółdzielczego. Sąd Najwyższy, sprawie z powództwa Dagmary L., przeciwko Powszechnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 100, Sygnatura: I CKN 1344/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujący w naszym systemie prawnym porządek rejestracji tytułów prasowych nie jest systemem czystej notyfikacji, gdyż zobowiązuje sąd rejestrowy do uwzględnienia przy rejestracji zarówno interesu wydawcy, jak i czytelników, zawiera więc pewne elementy kontrolne, które nie naruszają jednak zasady wolności prasy. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Wydawnictwa "Murator" Spółki z o.o. w W., o zarejestrowanie tytułu prasowego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 24 października 2002 r., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III CZP 61/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Komornik, który na podstawie art. 773 k.p.c. przejął dalsze prowadzenie egzekucji świadczenia pieniężnego stwierdzonego administracyjnym tytułem wykonawczym, pobiera od dłużnika - na zasadach określonych w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882 ze zm.) - całą opłatę egzekucyjną w wysokości przewidzianej w art. 49 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi wierzyciela Skarbu Państwa (Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ch.), na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III CZP 65/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalna droga sądowa dla dochodzenia przez komornika od wierzyciela nieuiszczonej opłaty egzekucyjnej za wykonanie zabezpieczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Józefa S. przeciwko "Inkasso Reform" Spółce z o.o. w L. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 22 października 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2002 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 78, Sygnatura: III CKN 271/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie konkretnego czynu za akt nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym określone działanie polegało oraz zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu szczegółowego ujętego w ramach Rozdziału 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Czyny nieuczciwej konkurencji”, art. 5-17) lub deliktu w nim nieujętego, lecz odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1 ustawy. Z UZASADNIENIA Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa JMG S. P. spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 96, Sygnatura: V CKN 1830/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpisy pisma procesowego nie muszą być podpisane ani poświadczone za zgodność z oryginałem przez stronę, jej przedstawiciela lub pełnomocnika procesowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Bel Leasing” Spółki z o.o. w W., przeciwko Janowi M. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w Izbie Cywilnej w dniu 18 października 2002 r., kasacji pozwanego, od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt I ACz 456/00, uchyla zaskarżone pos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 92, Sygnatura: II CKN 1479/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielone przez właściciela lokalu umocowanie do głosowania nad zmianą sposobu liczenia większości głosów, o jakim mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903 ze zm.) wymaga dla swej skuteczności pełnomocnictwa rodzajowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Miasta Ł. – Pełnomocnika do Spraw Wspólnot Mieszkaniowych, przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Organizacji „WIN” 61-65 i Obrońców [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 92, Sygnatura: II CKN 1479/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielone przez właściciela lokalu umocowanie do głosowania nad zmianą sposobu liczenia większości głosów, o jakim mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903 ze zm.) wymaga dla swej skuteczności pełnomocnictwa rodzajowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Miasta Ł. – Pełnomocnika do Spraw Wspólnot Mieszkaniowych, przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Organizacji „WIN” 61-65 i Obrońców [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 94, Sygnatura: I CKN 1032/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. nr 88 z 1997 r., poz. 554 ze zm.) wymaga powołania się na konkretne, zindywidualizowane źródło informacji przeznaczonej dla dziennikarza. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Barbary F., przeciwko "Agora" SA w W. i Jarosławowi G., o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 11 października 2002 r., na rozprawie, kasacji pozwanych, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2000 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: III KKN 264/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 56 § 4 k.k.s., podobnie jak inne przepisy k.k.s., ma charakter blankietowy, bowiem w swej treści odsyła do innych unormowań prawnych, szczegółowo konkretyzujących znamiona czynu karalnego. Ustalenia znamion czynu karalnego wymaga zatem połączenie dyspozycji blankietowego przepisu ustawy karnej i szczegółowych przepisów określonych w ustawach o podatku od osób fizycznych, Na skutek zmiany treści przepisu, nakładającego „obowiązek składania w terminie organowi podatkowemu dek [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, [67], 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU