STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1400/01
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 229 k.c. nie określa wprawdzie bliżej pojęcia „zwrot rzeczy”, jednak nie można przyjąć, iż ogranicza się ono do sytuacji, gdy następuje fizyczne wydanie jej przez posiadacza właścicielowi. Określenie to należy rozumieć tak, by było ono adekwatne dla wszelkich wypadków odzyskania przez właściciela władztwa nad rzeczą. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Bronisławy M., przeciwko Gminie M. o zapłatę, na skutek ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 1182/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Czym innym jest oznaczenie podmiotu, który prowadzi przedsiębiorstwo, a czym innym nazwa tego przedsiębiorstwa. Kodeks handlowy stanowi, że firma to nazwa, pod którą kupiec handlowy prowadzi działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo. Nie jest to zatem nazwa przedsiębiorstwa, ale podmiotu prowadzącego to przedsiębiorstwo. 2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, nie muszą wykazywać podstawy prawnej korzystania z określonej fantazyjnej nazwy, a za używanie nazwy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 399/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O przyznanych w art. 446 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego roszczeniach o rentę i odszkodowanie należy rozstrzygać mając na względzie - poza zawartymi w tych przepisach wskazówkami - podstawowe zasady obowiązującego porządku prawnego, w tym wyrażoną w art. 5 k.c. klauzulę zasad współżycia społecznego. Stoi ona na przeszkodzie czerpaniu przez osoby formalnie uprawnione korzyści ze sprzeciwiającego się porządkowi prawnemu postępowania zmarłej osoby bliskiej. Na wysokość tych świadczeń nie mogą mieć w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 169/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieważność, o której mowa w art. 58 § 1 k.c., jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, iż czynność prawna nie wywołała i nie mogła wywołać żadnych skutków prawnych objętych wolą stron. Nieważność powstaje z mocy samego prawa i datuje się od samego początku, tzn. od chwili dokonania nieważnej czynności. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2002 r. na rozprawie, sprawy z powództwa Ośrodka Badań Medycznych "Diagnostyk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 1064/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem porozumienia są zobowiązania (ale nie w sensie cywilnoprawnym) dotyczące realizacji zadań ze sfery administracji publicznej. Porozumienie administracyjne stanowi przeto formę prawną współdziałania organów lub instytucji państwowych nie podporządkowanych sobie hierarchicznie. Porozumienie stwarza formalną podstawę nawiązania i prowadzenia pomiędzy takimi organami lub instytucjami współpracy w szeroko rozumianych dziedzinach zadań społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Porozumienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1399/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Więź emocjonalna, jaka może łączyć osobę fizyczną z herbem, stanowiącym własność jej rodziny, uzasadnia zakwalifikowanie herbu jako dobra osobistego w rozumieniu art. 23 k.c., zaś wykorzystanie go przez inną osobę - jako naruszenie tego dobra. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2002 r., na rozprawie sprawy z powództwa Karola Stefana H., Marii Krystyny H. i Renaty H.-L. de Z., przeciwko Browarom Żywiec Spółce Akcyjnej w Żywcu o ochronę dóbr osobistych, na skutek apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1194/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie rozmiar szkody, trwałe skutki, czy też obiektywnie trudna sytuacja życiowa poszkodowanego decydują o zastosowaniu klauzuli generalnej z art. 5 k.c. Zastosowanie tego rozwiązania może wchodzić w grę wówczas, gdy wykaże się, że w postępowaniu pozwanego zachodzą elementy, które należy uznać za naganne, a w konsekwencji skorzystanie z zarzutu przedawnienia zakwalifikować jako nadużycie prawa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 942/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa przedwstępna nakładała na każdą ze stron warunki co do dokonania przez nie określonych czynności, od spełnienia których uzależnione było zawarcie umowy przyrzeczonej w terminie określonym umową przedwstępną. Zarówno z przepisów prawnych dotyczących umowy przedwstępnej (art. 389 k.c. i art. 390 k.c.), ani też z treści umowy stron nie wynika, że wina bądź brak winy którejkolwiek ze stron w niemożności zrealizowania określonego w umowie przedwstępnej warunku miał wpływ na ocenę, czy warune [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 170/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia przepisu art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070) uniemożliwia sądowi ukaranie w przypadku naruszenia jego powagi bądź ubliżenia mu w piśmie. Nie oznacza to jednak, iż nie można w takim przypadku zainicjować wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy czynu określonego np. w art. 226 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2002 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa W. Ch. przeciw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: I ACa 50/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym bez jednoczesnego orzeczenia o żądaniu pozwu czyni niedopuszczalnym środek zaskarżenia wywiedziony przez powoda. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2002 r. na rozprawie sprawy z powództwa Krzysztofa P. przeciwko Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w G., Józefowi Ch. i Teresie K. o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 19 października 2001 r., sygn. akt I C 1058/01, post [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, [67], 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU