STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: III SA/Gl 1189/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ celny wszczynając z urzędu postępowanie w sprawie dotyczącej wspólnotowego tranzytu zewnętrznego obowiązany jest wezwać do udziału w postępowaniu wszystkich dłużników, którzy nie wykonali obowiązków wynikających ze stosowania tej procedury (art. 96 Wspólnotowego Kodeksu Cywilnego) oraz osoby odpowiedzialne za powstanie długu celnego w sytuacjach określonych w art. 203 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Cywilnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III CZP 43/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o wykonanie umowy o roboty budowlane, zawartej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i rekreacji, jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa K. M., przeciwko Miastu i Gminie S., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lipca 2013 r., zaga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: III CZP 45/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego – także dalszego – osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku M. L. i K. L., przy uczestnictwie Banku G. SA w W., o wpis hipoteki, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lipca 2013 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w T. postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2013 r., „Czy prokurent w związku z umocowaniem zawartym w art. 109[1] § 1 k.c., jest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Prokura, cz. I – zagadnienia ogólne, umocowanie, udzielenie, podmiot - Adam Wróbel

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prokura, cz. I – zagadnienia ogólne, umocowanie, udzielenie, podmiot - Adam Wróbel 1. O prokurze w ogólności Prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem o określonym ustawowo zakresie. Jej instytucja ma za zadanie: ułatwianie obrotu handlowego, uproszczenie stosunków między mocodawcą a umocowanym, zagwarantowanie zwiększonego bezpieczeństwa przedsiębiorcy, jak i kontrahenta. Przynależy ona do pełnomocnictw odnoszących się do działalności handlowej i gospodarczej, niemniej jednak je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III CZP 30/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej pierwotnemu nabywcy lokalu mieszkalnego, po jej waloryzacji, obciąża – na podstawie art. 68 ust. 2b w związku z ust. 2 i ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, ze zm.) w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218) &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: II OSK 2417/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W trybie art. 7 ust. 3 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, decyzja o odebraniu zwierzęcia, odmiennie niż w przypadku z art. 7 ust. 1 tejże ustawy, jest wydawana kiedy dane zwierzę już zostało faktycznie odebrane. Natomiast jeżeli w dacie wydawania decyzji zwierzę nie przebywa już u swojego dotychczasowego właściciela, to organ prowadząc postępowanie i wydając decyzję w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt, orzeka o czasowym odebraniu zwierzęcia, jeżeli łącznie spełnione są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I SA/Sz 125/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenia „poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych” oznaczają rodzaj działalności gospodarczej, jaka może być podejmowana przez przedsiębiorcę, a nie faktyczne (technologiczne) okresy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, bowiem przepis ten takich kwestii nie reguluje. Nie wynika jednak stąd, że działalność gospodarcza przedsiębiorcy, dotycząca zasobów naturalnych, może obejmować jedynie poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: II SA/Gl 164/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji kiedy właściciel nie włada budynkiem lub terenem, odpowiedzialność, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.) przechodzi na zarządcę, użytkownika, a także na podmiot faktycznie władający obiektem lub terenem. Powyższa regulacja wprowadzona została celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej i nie daje możliwości scedowania nałożonego już obowiązku na inny podmiot, w celu unikn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: II SA/Bd 56/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Samo stwierdzenie braku możliwości potwierdzenia identyfikowalności zwierząt oraz wystąpienie ryzyka dla zwierząt i bezpieczeństwa żywności dają podstawę do wydania decyzji o zniszczeniu zwierzęcia. 2. Organ nie ma obowiązku przeprowadzenia dodatkowych badań w celu potwierdzenia wystąpienia u zwierząt chorób zakaźnych, wskazując na domniemanie, że skoro zwierzęta nie zostały zgłoszone w odpowiednim organie i przebadane, to mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 maja 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: II SA/Sz 144/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z unormowania art. 7 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt wynika jednoznacznie, że orzeczenie o czasowym odebraniu zwierząt może być wydane jedynie w przypadku, gdy zwierzęta nie zostały jeszcze odebrane. Tylko w takiej sytuacji istnieje sprawa, co umożliwia ocenę przesłanki merytorycznej, tj. znęcania się nad zwierzętami. Decyzja zatem uprzedza fakt odebrania zwierząt. Przyjęcie przeciwnego stanowiska stałoby w sprzeczności z założeniem o racjonalności ustawodawcy, który następcze wydani [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, [67], 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU