STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 9/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy tymczasowe aresztowanie może być uznane za oczywiście niesłuszne w rozumieniu art. 487 § 4 k.p.k. decydują wszystkie okoliczności istniejące w czasie orzekania o odszkodowaniu, a nie jedynie okoliczności z czasu stosowania (utrzymywania) tymczasowego aresztowania. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 17 marca 1990 r., Prokurator Rejonowy w J. zastosował wobec S. D. podejrzanego o przestępstwo z art. 208 k.k. w zw. z art. 60 § 2 k.k. tymczasowe aresztowanie. Środek ten trwał d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 577/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wydania europejskiego nakazu aresztowania nie jest konieczne wykazanie przez prokuratora wysokiego stopnia prawdopodobieństwa, że osoba podejrzana przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, bowiem nie wynika to z analizy art. 607a k.p.k. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 28 października 2004 r., Sąd Okręgowy w W. nie uwzględnił wniosku Prokuratury Okręgowej w W. i odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec B. T. Powyższe postanowienie zostało zaskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 329/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 85 i art. 89 § 1 k.k. nie jest dopuszczalne orzeczenie w wyroku łącznym instytucji warunkowego zawieszenia wykonania wymierzonej łącznej kary pozbawienia wolności, w wypadku gdy karę taką wymierzono z połączenia wyroków, w których nastąpiły skazania wyłącznie na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania. 2. Sprawca, któremu w wyroku wymierzono karę pozbawienia wolności z zastosowaniem instytucji z art. 69 k.k., ale wobec którego następnie zarządzon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 439/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 544 § 1 k.p.k. stanowi, że w kwestii wznowienia postępowania zaskarżonego wyrokiem sądu okręgowego orzeka sąd apelacyjny, co oznacza, że sąd apelacyjny jest wyłącznie właściwy nie tylko w zakresie rozstrzygnięcia o zasadności wniosku w przedmiocie wznowienia postępowania, ale także do rozpoznania wniosków o ustanowienie w tym postępowaniu obrońcy z urzędu oraz odnośnie zwolnienia od opłaty związanej z takim wnioskiem. 2. Jeżeli o wnioskach w przedmiocie zwolnienia od opłaty przewi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 listopada 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 247/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy przestępstwie zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., popełnionym z zamiarem ewentualnym, motywy zachowania sprawcy mają charakter uzupełniający i jedynie wyjaśniają dlaczego podjął on określone działanie przeciwko drugiej osobie, mimo przewidywania możliwości śmierci tej osoby, jako następstwa ubocznego w realizacji innego zamierzonego celu. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy Marka D., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 305/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 31 § 2 k.k., jak również przepisu art. 60 § 1 k.k., w myśl którego sąd może m.in. zastosować nadzwyczajne złagodzenie w wypadkach przewidzianych w ustawie, stwierdzić trzeba, iż w każdym wypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 31 § 2 k.k., sąd ma możliwość, bez konieczności ustalenia dodatkowej podstawy prawnej bądź okoliczności, orzec karę w wymiarze wskazanym w art. 60 § 6 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 28 p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKzw 709/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczności popełnienia przestępstwa - o których mowa w art. 77 § 1 k.k. - o tyle mają znaczenie dla negatywnej prognozy, a w konsekwencji i dla negatywnej decyzji w przedmiocie warunkowego zwolnienia, o ile wskazują na takie cechy skazanego, które mogą być przyczyną popełnienia przez niego kolejnego przestępstwa. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2004 r., sprawy Józefa Ch., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego we W. z dnia 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 108/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 434 § 1 zdanie drugie k.p.k., jeśli apelacja pochodzi od podmiotu kwalifikowanego, to Sąd może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym lub podlegających uwzględnieniu z urzędu. Pojęcie naruszenia obowiązku służbowego jest szersze niż pojęcie naruszenia prawa. Podczas gdy przez określenie “czynność stanowiąca naruszenie przepisu prawa”, którego używa art. 239 § 3 d.k.k., należy rozumieć tylko takie zachowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 61, Sygnatura: II AKz 528/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 7 Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego sprawia, że wniesienie aktu oskarżenia przed dniem 1 września 1998 r. petryfikuje właściwość rzeczową sądu i w związku z tym przekazanie sprawy sądowi właściwemu według reguł ogólnych Kodeksu postępowania karnego nie jest dopuszczalne, także w razie zawieszenia postępowania czy odroczenia rozprawy. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy uznał się niewłaściwym rzeczowo, przy czym dokonał tego z narusz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKzw 685/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 77 § 1 k.k. nie pozostawia wątpliwości, że pozytywna prognoza społeczno-kryminologiczna jest jedyną przesłanką warunkowego zwolnienia, która to prognoza ma być konstruowana w oparciu o podstawy wymienione w tym przepisie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 13 października 2004 r., sprawy skazanego Krzysztofa P., na skutek jego zażalenia, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 12 lipca 2004 r., zmienił zaskarżone postanowienie i warunkowo zwolnił skazane [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, [67], 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU