STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 108/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą uznania zdarzenia za wypadek w drodze z pracy jest, aby pracownik wykonywał drogę z pracy do domu. Nie wystarcza więc wykonywanie drogi z pracy bez względu na miejsce docelowe tej drogi. Istotną przesłanką nie jest jedynie opuszczenie miejsca pracy po jej zakończeniu, ale również opuszczenie tego miejsca w celu udania się do domu. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 grudnia 1996 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił Barbarze H. prawa do renty inwalidzkiej wypadkowej i jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 109/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 23 ustawy z dnia 1 grudnia 1944 roku o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. nr 4 z 1995 r., poz. 17 z póżn. zm.), wskazuje jedynie na niemożność zaliczenia na poczet należnych składek na ubezpieczenie społeczne zasiłków, których wypłata uznana została za bezpodstawną na podstawie decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że w przypadku dobrowolnej wypłaty dokonanej przez bezrobotną lub w przypadku uzyskania zwrotu świadczenia w trybie przewidzianym cytowanym art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 132/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przepis art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniach społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (tekst jedn.: Dz.U. nr 65 z 1955 r., poz. 333 ze zm.), nie może być podstawą do żądania opłacania składek od łącznego dochodu z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia w sytuacji, gdy umowy te zawarte zostały ze spółkami cywilnymi, będącymi odrębnymi podmiotami gospodarczymi. II. Ustawodawca w stosunkach pracy istotę pracodawcy łączy z el [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 135/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja § 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (tekst jedn. Dz.U. nr 68 z 1993 r., poz. 330 ze zm.), nie upoważnia do interpretacji rozszerzającej i odpowiedniego zastosowania w stosunku do adwokatów innych przepisów określających zasady opłacania składek pracowniczych – poza wymienionymi w tym przepisie § 12 – 18 ww. rozporządzenia, co skutkuje że adwokat nie korzysta z obniżenia wysok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 88/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowi naruszenie § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149) zakwalifikowanie prawa do wcześniejszej emerytury jako przysługującego automatycznie matce, która ma dziecko wymagające stałej opieki oraz legitymuje się wymaganym okresem zatrudnienia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 kwietnia 1997 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił E [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 70/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 26 ust. I ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.), ubezpieczeniem społecznym jest objęta jedynie taka współpraca, która jest wykonywana w wymiarze co najmniej połowy czasu obowiązującego pracowników gospodarki uspołecznionej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 12 października 1995 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w B. objął ubezpieczeniem społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 223/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Równoczesne zatrudnienie pracownika w dwóch zakładach pracy w łącznym wymiarze czasu pracy przekraczającym połowę wymiaru tego czasu pracy stanowi okres zatrudnienia w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji rent i emerytur, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 450). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych w art. 4 ust. 2 pkt 3 wyłącza z ubezpieczenia określonego w ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, osoby, które podlegają - jako osoby współpracujące lub jako domownicy - ubezpieczeniu społecznemu na podstawie odrębnych przepisów. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., decyzją z dnia 18 listopada 1996 r. zobowiązał Jana K., właściciela Zak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 524/97
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek przy pracy spowodowany przez pracownika wyłącznie z powodu umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia powoduje utratę wszystkich świadczeń z tytułu tego wypadku, w tym jednorazowego odszkodowania i renty inwalidzkiej wypadkowej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 1998 r. w Białymstoku apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 384/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek art. 99 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin w brzmieniu obowiązującym w dacie przyznania prawa upoważnia do przyznania prawa do świadczenia za okres dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek, to jednak przepis ten nie ma charakteru przepisu obligatoryjnego, nakazującego bezwzględnie ustalenie takiej daty prawa do świadczenia. Jeśli organ rentowny z innych przyczyn, nie wymienionych w art. 106 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalny [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, [68], 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU