STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 96, Sygnatura: IV CKN 1302/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Likwidacja państwowej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej sprawującej zarząd wydzieloną częścią mienia państwowego, z działalnością której wiąże się dochodzone roszczenie, pozostaje bez wpływu na istnienie materialnoprawnej podmiotowości Skarbu Państwa, jako jednolitej osoby prawnej w zakresie cywilnych skutków tej działalności, wywołuje natomiast potrzebę ustalenia organu uprawnionego do podejmowania za Skarb Państwa czynności procesowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powódz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: IV CKN 1320/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy kasacji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Overtop" Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Andrzejowi W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 września 2002 r., na rozprawie, kasacji pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 1999 r., sygn. akt II ACa 756/99, oddala kasację i zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.000 zł zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Z UZASADNIENIA Sąd Rejonowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I KZP 25/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 306 k.k. może być każdy, kto usuwa, podrabia lub przerabia znak identyfikacyjny, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia. Sąd Najwyższy, w sprawie Kamila O., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w Łodzi, postanowieniem z dnia 16 maja 2002 r., sygn. akt V Ka 94/02, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 306 Kodeksu ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 58/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733), nie wyłącza możliwości stosowania art. 3581 § 3 k.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Teresy S. i Jerzego S. przeciwko Gminie Miasta S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 wrze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: III CKN 1070/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Projekt, w którym wskazane zostało rozwiązane znane, jest projektem racjonalizatorskim w rozumieniu art. 83 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz.U. nr 26 z 1993 r., poz. 117 ze zm.) tylko wtedy, gdy jego przystosowanie do potrzeb przedsiębiorcy oparte jest na określonym, chociażby najniższym, poziomie twórczości. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mieczysława N. i Zygfryda P. przeciwko Hucie im. T. Sendzimira SA w K., obecnie: "Polskie Huty Stali" - Huta im. T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 104, Sygnatura: V CKN 1223/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, zabezpieczającej wierzytelność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, następuje na rzecz Skarbu Państwa i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako dysponenta Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału we W., przy uczestnictwie Bogdana M. i Antoniny M. o wpis, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 19 września 2002 r. na rozprawie, kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III CZP 56/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rejonowy, rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w następstwie skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, wszczętym przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. nr 63, poz. 635), nie jest związany zakazem reformationis in peius. Sąd Najwyższy, w sprawie z wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III CZP 52/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (art. 2 ust. 1 pkt 8 i art. 27d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 664). Sąd Najwyższy, w sprawie protestu Em-Med Sp. z o.o. w K., przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu w K. o zamówienia publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 18 września 2002 r., przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 95, Sygnatura: V CKN 1232/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akt własności ziemi wydany na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 ze zm.) w stosunku do jednego z małżonków nie przesądzał o przynależności w dniu 4 listopada 1971 r. uwłaszczonej nieruchomości rolnej do majątku tego małżonka. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Henryki A., przy uczestnictwie Stanisława A., o podział majątku, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 11 września 2002 r., ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 97, Sygnatura: I CKN 1/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określony w art. 654 k.c. sposób częściowego rozliczania robót jest jednym z możliwych do przyjęcia przez strony, ale nie jedynym, sposobem rozliczania robót etapami. Jego przyjęcie w umowie nie zmienia jednak charakteru zobowiązań stron. Odbiór częściowy i zapłata części wynagrodzenia oznacza jedynie potwierdzenie przez inwestora faktu wykonania pewnej części robót w celu zapłaty części wynagrodzenia. Nie rozlicza natomiast stron z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia te [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, [68], 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU