STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 857/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin (ustawa o samorządzie gminnym - Dz.U. nr 13 z 1996 r., poz. 74 - art. 73a), a zatem zamieszczenie w budżecie (planie finansowym) związku dochodów z określonych źródeł lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań związku wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec związku (art. 13 ust. 1 i ust. 3 ustawy - Prawo budżetowe - Dz.U. nr 4 z 1991 r., poz. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 632/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie uzasadnia przyjęcia, iż wspólnik ma interes prawny w ustalaniu ważności bądź nieważności umowy nabycia, czy też zbycia konkretnej rzeczy przez spółkę. Skład majątku spółki, której jest wspólnikiem, niczego w sferze jego praw wspólnika nie zmienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2002 r., na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości "Fridom" Spółki z o.o. w W. przeciwko Syndykowi masy upadłości "W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 1944/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z mocy przepisu art. 180 § 1 pkt 4 k.p.c., w przypadku zawieszenia postępowania na podstawie przewidzianej w pkt. 3 art. 177 § 1 k.p.c., podjęcie winno nastąpić w razie zakończenia postępowania administracyjnego decyzją ostateczną. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2002 r. w W., na rozprawie sprawy z powództwa głównego Krystyny Z., przeciwko Gminie Sz. o ustalenie i zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Gminy Sz. przeciwko Krystynie Z. o rozwiązanie umowy, na skutek ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 913/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja prawa pierwokupu ogranicza uprawnionego co do swobody rozporządzenia przedmiotem sprzedaży, stanowi zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa przy kupnie oznaczonej rzeczy w razie gdyby ta była komukolwiek sprzedawana. Zgodnie z hipotezą art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości wymienionych w art. 109 ustawy oraz prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości może nastąpić jeżeli zarząd gminy nie wykona prawa pierwokupu. O [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 995/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903) szczególna forma przewidziana dla uchwały dotyczyć będzie zmiany sprawowania zarządu, uprzednio powierzonego osobie trzeciej, nie zaś zmiany osoby sprawującej zarząd. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2002 r., sprawy z powództwa Gminy S. i A. Z., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w S. o ustalenie nieważności uchwały, na skutek apelacji pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 1564/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do państwowych osób prawnych przepis art. 419 k.c. stosuje się zatem odpowiednio w tym sensie, że zamiast Skarbu Państwa obowiązek naprawienia szkody spoczywa na państwowej osobie prawnej, tak jak ma to miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (art. 4201 k.c., który wprost odsyła do odpowiedniego stosowania art. 419 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Wiesława B., przeciwko Śląskiej Akademii Medycznej w K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 948/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koncepcja wyroku wstępnego jest wynikiem możliwości rozgraniczenia dwóch sfer działalności jurysdykcyjnej, a mianowicie ustalenia samej zasady i orzeczenia polegającego - w wypadku uwzględnienia powództwa o świadczenie - na zastosowaniu odpowiedniej sankcji cywilnoprawnej. (...) Wyrok wstępny ma zatem charakter wyroku ustalającego w ramach procesu o zasądzenie. Ustalenie w nim zawarte dotyczy zaś zasady dochodzonego świadczenia. Pojęcie owej "zasady" w rozumieniu art. 518 § 1 k.p.c. należy poj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 747/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ... osoby w nim wymienione są uprawnione m.in. do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach. Wynagrodzenie to wypłacane jest tym osobom przez "korzystającego z utworu audiowizualnego" za pośrednictwem własnej organizacji zbiorowego zarządzania. "Korzystającym" może być podmiot uzyskujący przychód z tytułu sprzedaży biletów na "wyświetlany" film. S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 1013/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O zwrocie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania wywłaszczeniowego, stosownie do art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), orzeka w drodze administracyjnej starosta, jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2001 r., sprawy z powództwa U. B., przeciwko Gminie W. o zwrot nieruchomości, na skutek apelacji, od wyroku Sądu Okręgowego w G. z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1239/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin roczny przewidziany w zdaniu 2-gim art. 59 k.c. jest terminem zawitym prawa materialnego, którego bieg zaczyna się od chwili zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. Roszczenie niedochodzone w ciągu określonego terminu zawitego wygasa z chwilą upływu terminu, co sąd (inaczej niż przy przedawnieniu) zawsze uwzględnia z urzędu. Taki właśnie skutek został określony w art. 59 k.c. Skoro skutek prekluzji polega na w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, [68], 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU