STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: V ACa 67/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dzierżenie jest najczęściej następstwem istniejącego między posiadaczem a dzierżycielem rzeczy stosunku prawnego, z tym że istnienie takiego stosunku nie jest konieczną przesłanką dzierżenia. Zatem dzierżycielem może być także osoba prowadząca cudzą sprawę bez zlecenia, ze skutkami określonymi w dalszych przepisach Kodeksu cywilnego (art. 752–757), jak i osoba władająca rzeczą wbrew woli posiadacza. Artykuł 338 k.c. uzależnia bowiem kwalifikację władztwa, jako dzierżenia, jedynie od tego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: II SA/Bk 81/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii wynika wprost zakaz karmienia zwierząt hodowlanych niebędących mięsożernymi zwierzętami futerkowymi (w tym przypadku świń) białkami pochodzenia zwierzęcego. Obecność tego rodzaju składników w paszy podawanej zwierzętom hodowlanym oznacza, że pasza nie odpowiada wymaganiom określo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: IV SA/Wa 184/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku skargi na ostateczne orzeczenie właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki o zastosowaniu zakazu klubowego, wydane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wyczerpanie środków zaskarżenia następuje poprzez wezwanie na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa, stosownie do tre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 1354/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter akcesoryjny, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony sprawca. Nie oznacza to jednak, że między zakresem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego sprawcy a odpowiedzialnością ubezpieczyciela można postawić znak równości. Odpowiedzialność ubezpieczonego sprawcy musi mieścić się w granicach ochrony udzielonej przez ubezpieczyciela, a poza tym musi wystąpić wypad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II SA/Wa 12/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utrata uprawnień związanych z posiadanym pozwoleniem na broń myśliwską, niemożność realizowania swoich zamiłowań, nie są skutkami o charakterze nieodwracalnym. W przypadku uwzględnienia skargi przez Sąd, przywrócenie stanu pierwotnego w tej sytuacji byłoby jak najbardziej możliwe. Podobnie też niezatrudnienie na stanowisku instruktora strzelectwa myśliwskiego, z uwagi na utratę pozwolenia na broń, nie jest w ocenie Sądu przesłanką uzasadniającą zastosowanie w niniejszej sprawie ochrony tymczasow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 967/12
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Generalnie własność może być dowodzona wszelkimi dopuszczalnymi w świetle przepisów proceduralnych dowodami, nawet wtedy, gdy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta; tym bardziej dowód taki może być przeprowadzony, gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r., na rozprawie, sprawy ze skargi S. dla ZWL–G w S., o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa S. dla ZWL–G w S., przeciwko Gminie S., o zapłatę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II OSK 2142/11
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zakres prawa żywnościowego jest bardzo szeroki, a co za tym idzie – szeroki jest także zakres urzędowych kontroli żywności. Urzędowa kontrola żywności obejmuje zatem wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz środków żywienia zwierząt i odnosi się do wszelkich wymogów zakreślonych prawem żywnościowym. 2. Biorąc pod uwagę, że prawo żywnościowe obejmuje także wszelkie przepisy dotyczące środków żywienia zwierząt oraz to, że urzędowe kontrole żywności obejmują ws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III SA/Gd 46/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla uwzględnienia wniosku – zgłoszenia wywozowego składanego z mocą wsteczną, po wywozie towarów – konieczne jest przedstawienie przez eksportera niezbędnych dowodów, w oparciu o które możliwe jest pewne ustalenie rodzaju i ilości towaru, które ponad wszelką wątpliwość opuściły obszar celny Wspólnoty. Zatem to na eksporterze a nie na organie celnym spoczywa obowiązek przedstawienia „wystarczającego” w rozumieniu jednoznacznego dowodu na wskazane okoliczności. Wojewódzk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Gospodarczy charakter decyzji w sprawie koncesji radiowo-telewizyjnej jako przedmiot kontroli sądów administracyjnych - Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Gospodarczy charakter decyzji w sprawie koncesji radiowo-telewizyjnej jako przedmiot kontroli sądów administracyjnych Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych należy do katalogu tych obszarów działalności gospodarczej, gdzie wymagane jest uprzednie uzyskanie koncesji. Koncesja to akt administracyjny, który osobie fizycznej lub prawnej nadaje uprawnienia do wykonywania określonej działalności, najczęściej produkcyjnej lub usługowej[1]. Stanowi p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I GSK 378/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dane zawarte w zgłoszeniu celnym stanowią podstawę do obliczenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku akcyzowego, a także podatku od towarów i usług. Weryfikacja zgłoszenia celnego i wynikające z niej określenie elementów kalkulacyjnych podatku od towarów i usług oraz określenie prawidłowej wysokości tego podatku stanowi jedną sprawę i może być dokonane w jednym postępowaniu. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2013 r., na rozprawie w Izbie Gospodarczej, skargi kas [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, [68], 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU