STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II AKzw 837/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak możliwości kontynuowania nauki może być uznany za "ciężki skutek" w myśl art. 151 § 1 k.k.w., tylko wówczas, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie edukacji, której koniec lub wyodrębniony jej fragment (klasa, semestr) jest nieodległy. Inaczej natomiast należy ocenić sytuację, w której skazany podejmuje dalszą naukę w trakcie toczącego się postępowania karnego, a termin zakończenia nauki znacznie przekracza okres, na jaki - stosownie do art. 151 § 3 k.k.w. - możliwe jest o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 października 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 243/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd odwoławczy nie powinien orzekać reformatoryjnie jeśli wynikałoby to z odmiennych ustaleń faktycznych, spowodowanych inną oceną niektórych, albo wszystkich, istotnych dla rozstrzygnięcia dowodów; takie rozstrzygnięcie pozbawiłoby strony zaskarżenia orzeczenia w drodze zwyczajnego środka odwoławczego. Jednakże w sytuacjach, gdy dokonana ocena dowodów jest wadliwa w sposób rażący, nie uwzględnia jednoznacznej wymowy innych dowodów, bądź też jest nielogiczna i sprzeczna z życiowym doświadczen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 491/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może uchylać się od podejmowania decyzji rozstrzygających o przedmiocie procesu. Niezależnie od stopnia zawiłości sprawy, powinnością sądu jest przeprowadzenie dowodów wnioskowanych przez strony i ich ocena, w razie potrzeby przy wykorzystaniu (w zakresie wymagającym wiedzy specjalnej) opinii biegłych, zaś stopień skomplikowania dowodowego sprawy, złożoność okoliczności faktycznych, trudności w zakresie analizy, zrozumienia i oceny metod i sposobów przestępczego działania, nie uprawni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 278/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający, w wykonaniu ustawowej powinności dokonania samodzielnej oceny prawnej czynu zarzucanego i przyjęcia jego właściwej kwalifikacji prawnej, może w wyroku skazującym wyodrębnić jako osobne czyny i włączyć je do ciągu przestępstw (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 91 § 1 k.k.), te tylko zachowania objęte w konkluzji aktu oskarżenia opisem czynu ciągłego, co do których nie zachodzą żadne wątpliwości nie tylko co do sprawstwa i winy oskarżonego, ale również co do jednoznacznej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 293/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Weksle własne spełniają funkcję płatniczą i "in concreto" mogą zostać uznane za "inny środek płatniczy" w rozumieniu przepisu art. 310 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 5 października 2004 r., sprawy Katarzyny D., oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez oskarżoną, od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 24 czerwca 2004 r., sygn. akt III K 80/04, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 275/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Usprawiedliwianie zabójstwa potrzebą wyeliminowania ze społeczeństwa ludzi należących w ocenie sprawcy do "drugiej kategorii", wyraża motywację zasługującą na szczególne potępienie i kwalifikacja prawna takiego zabójstwa z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. jest jedynie trafna. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 września 2004 r., sprawy Piotra B. i Jana W., oskarżonych z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 344/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada spójności systemu prawa i racjonalności ustawodawcy nakazuje interpretować wszystkie zawarte w art. 245 k.k. podmioty (w tym i świadka) w taki sam sposób, a więc definiować je w sposób stricte procesowy, wynikający z ich zakresu znaczeniowego określonego w ustawie procesowej, bądź z niej wynikającego. Zatem świadkiem w rozumieniu tego przepisu będzie ta osoba, której atrybut bycia świadkiem przypisany został decyzją organu procesowego (np. decyzja o dopuszczeniu dowodu z zeznań określo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 305/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 85 k.k. wyraźnie stanowi, iż w przypadku, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Użyte sformułowanie "orzeka" jednoznacznie wskazuje na to, iż w wypadku spełnienia przesłanek do orzeczenia kary łącznej sąd jest zobowiązany do jej orzeczenia. Z UZASADNIENIA (...) Dariusz R. złoż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 53, Sygnatura: II AKo 223/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojawienie się nowej opinii w sprawie, sprzecznej z opinią, na której swe rozstrzygnięcie oparł sąd orzekający merytorycznie, nie może przesądzać o zasadności wniosku o wznowienie postępowania, chyba że sama wskazuje na nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi, opiera się na faktach lub okolicznościach nieznanych poprzednim biegłym lub też bazuje na nowych, nieznanych poprzednim biegłym metodach badawczych. Z UZASADNIENIA Wojciech M. skazany został prawomocnym wyrokiem Sądu Rejo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 671/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o przestępstwa, które przed dniem 1 września 1998 r. należały do właściwości sądu wojewódzkiego, obecnie okręgowego i co do których przed tą datą został wniesiony do tego sądu akt oskarżenia, a które aktualnie według ustawy nowelizującej z dniem 1 lipca 2003 r. – Kodeks postępowania karnego należą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego, ten właśnie sąd jest właściwy do ich rozpoznania, bowiem nie nastąpiła tu petryfikacja właściwości sądu okręgowego na podstawie art. 7 k.p.k., [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, [68], 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU