STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 95, Sygnatura: V KKN 305/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z upływem terminu przedawnienia wymiaru danego rodzaju należności przedawnia się karalność przestępstwa polegającego na narażeniu na uszczuplenie tych należności. 2. W prawie karnym skarbowym, przy narażeniu na uszczuplenie podatku lub innej należności państwowej, czas popełnienia przestępstwa skarbowego ustala się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy, wyrokiem z dnia 29 lipca 1999 r., uznał Józefa K. za winnego tego, że: I. a) w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: IV KKN 426/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewpłacenie na rachunek organu podatkowego obliczonego i pobranego podatku nie musi polegać na fizycznym przejęciu przez płatnika kwoty stanowiącej jego równowartość. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki, wyrokiem z dnia 20 marca 1998 r., utrzymał wyrok Sądu Rejonowego z dnia 17 października 1997 r., którym Maciej S. został uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 98 § 1 w związku z art. 113 § 1 u.k.s. Od powyższego wyroku Sądu Wojewódzkiego kasację wniósł prokurator i zarzucając: 1) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 98, Sygnatura: I CKN 915/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wedle art. 917 k.c., przedmiotowo istotnym elementem ugody są wzajemne ustępstwa. Jednakże dla poczynienia wzajemnych ustępstw nie jest konieczne istnienie niepewności lub sporu co do roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, w zakresie którego ugoda jest zawierana. Wzajemne ustępstwa mogą mieć na celu zapewnienie wykonania roszczeń. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w W., wyrokiem z dnia 25 maja 1998 r., oddalił powództwo Piotra D. przeciwko Kredyt Bankowi PBI S.A. w W. o zapłatę kwoty 84 456,4 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 85, Sygnatura: I CKN 1319/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd zarówno co do tożsamości producenta jak i produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 2. Naśladownictwo z art. 13 powołanej ustawy może być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji, na podstawie klauzuli dobrych obyczajów z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 106, Sygnatura: IV CKN 1211/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok sądu polubownego aprobujący - z naruszeniem wymogów określonych przepisami ustawy - skutki postępowania przetargowego, pozbawiające skarżącego możliwości skutecznego ubiegania się o przyjęcie jego oferty, może uchybiać konstytucyjnej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi "Grand" Spółki z o.o. w G., przeciwko Skarbowi Państwa - Dowództwu Marynarki Wojennej z siedzibą w G., o uchylenie wyroku sądu polubownego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I CKN 1319/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Naśladownictwo z art. 13 powołanej ustawy może być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji, na podstawie klauzuli dobrych obyczajów z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 83, Sygnatura: II CKN 969/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie prawa wyłącznego do wzoru zdobniczego zachodzi również w wypadku tak znacznej zbieżności cech obu przedmiotów, że postacie ich przedstawiają się pod względem estetycznym niemal identycznie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Ekaplast" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w I., przeciwko Adamowi F. - właścicielowi Zakładu Tworzyw Sztucznych "Sanit Piast" w Ł. o ochronę praw z rejestracji wzoru zdobniczego i czyn nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 10 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 107, Sygnatura: III CZP 43/02
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki od należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określonych w art. 204 § 1 pkt 2a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz.U. nr 118 z 199l r., poz. 512 ze zm.), biegnące w stosunku do masy upadłości po dacie ogłoszenia upadłości (art. 33 § 2 Prawa upadłościowego), ulegają zaspokojeniu w kategorii wierzytelności wymienionych w art. 204 § 1 pkt 7 tego Prawa. Sąd Najwyższy, w sprawie upadłości Fabryki Obwodów Drukowanych "Toral" SA w T., w przedmiocie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III CZP 39/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po upływie terminu wskazanego w art. 568 § 1 k.c. roszczenie kupującego o obniżenie ceny rzeczy wadliwej wygasa i nie może być skutecznie dochodzone przed sądem. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Dariusza C. przeciwko Gminie I. Z. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 5 lipca 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 23 maja 2002 r., sygn. akt I AC [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 70, Sygnatura: IV CKN 1166/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 411 pkt 1 k.c. miałby zastosowanie także wówczas, gdyby z żądaniem zwrotu nienależnego świadczenia wystąpiła osoba, która wiedziała o braku własnego zobowiązania wobec egzekwującego wierzyciela i nie podjęła żadnych przewidzianych prawem czynności zmierzających do ograniczenia lub uniemożliwienia kontynuowania egzekucji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Przemysłu Chemicznego "Instalchem" w likwidacji we W., przeciwko Henrykowi D. o zapłatę [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU