STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 741/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Data złożenia w banku polecenia przelewu opłaty sądowej nie może być uznana za datę jej uiszczenia, jeżeli polecenie to zostanie zwrócone zleceniodawcy z uwagi na odmowę jego realizacji, przy czym przyczyna odmowy realizacji polecenia dokonania przelewu nie ma wpływu na ocenę, czy zachowany został termin do uiszczenia opłaty (postanowienie SN z dnia 14 lipca 1976 r., I CZ 265/76, OSNC z 1977 r., nr 4, poz. 75). Przyczyna odmowy realizacji polecenia dokonania polecenia przelewu może mieć znacze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 581/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 51 Konwencji z Lugano, przepisy Konwencji mają zastosowanie tylko do takich powództw, które zostały wytoczone po jej wejściu w życie. Ponadto, zgodnie z art. 57 tej Konwencji, nie narusza ona innych konwencji, które w sprawach szczególnych regulują jurysdykcję. Oznacza to zatem, że przepisy Konwencji z Lugano nie naruszają przepisów Konwencji CMR w zakresie jurysdykcji jako przepisów szczególnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2001 r. na rozprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 412/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który pokrył zobowiązania z tytułu roszczeń pracowniczych wynikające z działalności publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki budżetowej, za które w czasie jej istnienia odpowiedzialny był Skarb Państwa (art. 40 § 1 k.c.), może dochodzić od Skarbu Państwa roszczenia zwrotnego na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Szpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 309/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 544 § 2 k.p.c. w związku z art. 25 k.c., właściwym miejscowo sądem jest sąd miejsca stałego zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Nie ma na nią wpływu czasowy pobyt w miejscowości położonej na obszarze właściwości innego sądu. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2001 r. na rozprawie, sprawy z powództwa Haliny D., Wiesława D. z udziałem Henryka S. o ubezwłasnowolnienie, na skutek apelacji wnioskodawców, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 978/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powzdanie w rozumieniu przepisów BGB odpowiada dzisiejszej umowie rozporządzającej - przenoszącej własność na kupującego. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 31 października 2001 r., sprawy z powództwa W. P. i innych, przeciwko T. S i K. S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, na skutek apelacji powodów, od wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 28 kwietnia 2000 r., oddala apelację. Z UZASADNIENIA (...) Bezzasadne są zarzuty dokonania przez sąd narusze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: I ACa 461/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W skład spadku mogą wchodzić również prawa i obowiązki majątkowe wynikające z umów o prowadzenie rachunków bankowych, maklerskich, a także o prowadzenie skrytek sejfowych w bankach. Nie ma żadnych podstaw, aby ograniczyć uznanie dokumentu notarialnego, stanowiącego akt ogłoszenia spadkobierców ustawowych, sporządzony zgodnie z prawem państwa, w którym został wydany, jedynie do zakresu ruchomości, o ile spełnione zostały przesłanki określone w art. 1146 k.p.c. Z zakresu uznania wyłączone są jedyn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 280/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Dłużnik, uchybienia formalne popełnione w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności, może zwalczać w drodze zażalenia. 2) W postępowaniu egzekucyjnym stroną chronioną powinien być wierzyciel, a dopuszczenie do rozpoznawania tych samych zarzutów w dwóch postępowaniach dawałoby dłużnikowi niczym nie dającą się uzasadnić nadmierną ochronę i możliwość przedłużania postępowania egzekucyjnego. Ochrona dłużnika przed nadaniem klauzuli wykonalności wadliwemu tytułowi egzekucyjnemu jest w spo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 383/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejście z umowy pożyczki na przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia czy też nienależnego świadczenia było po prostu niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 321 § 1 k.p.c., sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Przepis ten, określając granice wyrokowania wskazuje, że nie może obejmować ono przedmiotu, który nie był objęty żądaniem. Żądanie powoda zostało sformułowane w sposób jednoznaczny jako żądanie zwrotu pożyczki. Roszczenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 214/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zestawienie treści art. 40 ust. 2 z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 29, poz. 104 ze zm.) wskazuje, iż w pojęciu "reprezentowanie" nie mieści się zaciąganie zobowiązań. Z art. 40 ust. 2 ustawy nie wynika, aby przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie mógł zaciągać zobowiązania ze skutkiem dla stowarzyszenia. Skoro stowarzyszenie zwykłe stanowi grupa osób oznacza to, że zaciągać zobowiązania majątkowe mogą członkowie osobiście l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 199/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie mają charakteru uchwał normatywnych uchwały organu spółdzielni dotyczące wysokości opłat za konkretne lokale i niczym nieuzasadnione jest stanowisko, iż prawo ich zaskarżenia uzależnione jest od tego, który organ spółdzielni podejmuje uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat związanych z korzystaniem z lokalu spółdzielczego, i który opłaty te zatwierdza. Z art. 208 § 1 Prawa spółdzielczego wynika między innymi obowiązek członka spółdzielni uczestniczenia w kosztach eksploatacji i utrzyman [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU