STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 351/12
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do obrony przysługujące sprawcy czynu niezależnie od faktu wszczęcia postępowania i jego stadium, wyłącza nie tylko bezprawność fałszywego zeznania, ale również fałszywego oskarżenia innej osoby. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012 r., sprawy Pawła P., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 233 § 1 k.k., art. 234 k.k. i art. 235 k.k. w związ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 341/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Normalny, dorosły i niedotknięty zakłóceniami czynności psychicznych człowiek może przewidzieć, że skutkiem pobicia, w trakcie którego sprawcy posługują się nożem, może być śmierć człowieka, jako zwykłe a nie nadzwyczajne (nieprzewidywalne) następstwo takiego zachowania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012 r., sprawy P. R., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 5 lipca 2012 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKo 153/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z mocy art. 11 ustawy z dnia 16 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1431), do wykonania orzeczeń, które uprawomocniły się przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r.) nie ma zastosowania reguła wyrażona w zdaniu drugim przepisu art. 3 § 1 k.k.w., wiążąca właściwość sądu, do wykonywania orzeczeń, z miejscem stałego pobytu skazanego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1047/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta socjalna ma charakter świadczenia kompensującego brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy lub naruszenie sprawności organizmu ubezpieczonego powstało przed jego wejściem na rynek pracy. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 r., na rozprawie, sprawy z wniosku W. K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J., o rentę socjalną, na skutek apelacji wni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 234/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Środek karny przewidziany w art. 46 k.k. pełni oprócz funkcji kompensacyjnej także funkcję represyjną, stąd przy jego orzekaniu należy uwzględniać unormowanie art. 4 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2012 r., sprawy K. P., oskarżonego z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. i in., z powodu apelacji, wniesionych przez obrońcę oskarżonego oraz pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt IV K 296/10: I. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: III APa 27/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klauzula społeczno–gospodarczego przeznaczenia prawa służy ochronie w stosunkach pracy ogólnych interesów społeczno–gospodarczych. Stanowi mechanizm ograniczający nadużywanie praw i wolności. Zasady współżycia społecznego zaś to standardy etyczno–moralne uznawane w społeczeństwie w ramach dominującego w nim systemu wartości. Do naruszenia zasad współżycia społecznego może dojść w stosunkach pracy także w płaszczyźnie zbiorowej, zwłaszcza w warunkach pogwałcenia elementarnej ucz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III APa 29/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Norma art. 5 k.c. ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana tylko po wykazaniu wyjątkowych okoliczności. Przy ocenie, czy zarzut przedawnienia stanowi nadużycie prawa, rozstrzygające znaczenie mają okoliczności konkretnego wypadku, zachodzące po stronie poszkodowanego oraz osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2012 r., sprawy z powództwa T. C., przeciwko (...) Spółce z o.o. w K., o zapłatę, na skutek apelacji powoda T. C. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 632/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Władztwo nad rzeczą wynikające z jej posiadania skutkuje domniemaniem zgodności posiadania ze stanem prawnym (art. 341 k.c.) ale nie domniemaniem, że posiadacz jest właścicielem rzeczy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. K., przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K., o wydanie, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2012 r., sygn. akt II C 333/11: 1) zmie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2012 r.,

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 551/12
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że śledztwo ma charakter rozwojowy nie stanowi przesłanki przedłużenia tymczasowego aresztowania. Na „rozwojowy charakter sprawy” prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym może wskazywać możliwość przedstawienia w przyszłości podejrzanemu (podejrzanym) zarzutów popełnienia przestępstw innych niż dotychczas bądź przedstawienia takich zarzutów kolejnym osobom. Wymieniona sytuacja nie jest jednak pewna ani przesądzona, a jedynie hipotetyczna. Uzależniona jest bowiem od prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 544/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za uzasadniający zwolnienie z obowiązku podjęcia pracy zarobkowej nie może być uznany fakt, że istnienie tego obowiązku po stronie skazanego utrudnia mu relacje z kuratorem sądowym. Zadaniem kuratora sądowego jest motywowanie skazanego do wykonania powyższego obowiązku, skazany zaś ma podjąć w tym zakresie odpowiednie starania. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Michała J., skazanego za przestępstwa z art. 157 § 1 k.k., art. 158 § 1 k.k., art. 178a § 1 k.k., art. 65 § 1 k.k.s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU