STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 236/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odrzucenie wiarygodności wyjaśnień oskarżonego chronionego zasadami domniemania niewinności i in dubio pro reo, samo w sobie nie może rodzić dla niego niekorzystnych skutków; w szczególności pozbawienie waloru wiarygodności jego alibi nie może być traktowane jako jedna z obciążających go poszlak. Z UZASADNIENIA Jak to już wielokrotnie w sprawie mniejszej zostało powiedziane, zarówno jej poszlakowy charakter w odniesieniu do oskarżonych A. S., M. T. i A. Sz. jak i wynikające z t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2004 r..

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 160/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która miałaby prawo do zaskarżenia orzeczenia o dowodach rzeczowych, wydanego w trybie art. 420 § 1 k.p.k., a nie występowała w procesie w charakterze strony, nie jest uprawniona do złożenia wniosku o wznowienie tego postępowania na podstawie art. 542 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa B., skazanego za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k., wniosku wniesionego przez pełnomocnika Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 426/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 106b Prawa bankowego wymaga wskazania we wniosku o uchylenie tajemnicy bankowej konkretnej osoby, której informacja objęta tajemnicą ma dotyczyć. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy odmówił udzielenia zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową przez bank wskazany we wniosku. Uznał bowiem, że wniosek nie odpowiada wymogom normy art. 106 b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1979 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 z 1997 r., poz. 939 z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 391/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 607b k.p.k., dodany do Kodeksu postępowania karnego nowelizacją z dnia 18 marca 2004 r., reguluje zasady wydania europejskiego nakazu aresztowania w stadium postępowania przygotowawczego i sądowego - w pkt. 1, zaś w stadium wykonania prawomocnego orzeczenia "w celu wykonania kary pozbawienia wolności... albo innego środka..." - w pkt. 2. Z UZASADNIENIA Prokuratura Okręgowa w W. zwróciła się do Sądu z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Jarosława Z., pode [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 220/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 280 k.k. jest normatywnie powiązany, jako kwalifikowana postać, z każdą formą kradzieży, a zatem odnosi się do wszystkich typów przestępstwa kradzieży opisanych w art. 278 k.k. To prowadzi do oczywistego wniosku, że znamiona rabunku wyczerpuje tak czyn polegający na zaborze w celu przywłaszczenia rzeczy, przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia albo doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, jak i dokonany w taki sam sposób z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 543/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 105 ust. 1 pkt 2 lit "b" (zdanie pierwsze) pozwala na udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową prokuratorowi tylko w stosunku do osoby, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut - w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego - (art. 71 § 1 k.p.k.), czyli na etapie postępowania przeciwko osobie. Prokurator żądając ujawnienia danych objętych tajemnicą bankową powinie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 75/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie art. 571 § 1 k.p.k. stwierdza, że „sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zachowaniu się skazanego w okresie odbywania kary, jak również informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i co do stanu zdrowia skazanego oraz danych o odbyciu kary z poszczególnych wyroków”, to jednak zwrotu „w razie potrzeby” nie należy rozumieć jako sytuacji wyjątkowej, która będzie zachodzić jedynie w sporadycznych wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 518/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie postanowienia, w czasie przerwy w rozprawie, w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania przez skład trzech sędziów zawodowych, w sytuacji gdy sprawa rozpoznawana jest w składzie sędziego i dwóch ławników oznacza, iż postanowienie wydane zostało przez sąd "nienależycie obsadzony" co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 pkt 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tomaszowi Ł., oskarżonemu o przestępstwo z art. 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKz 237/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania zażalenia oskarżycieli na pierwsze postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie samobójczej śmierci ich syna, tj. o czyn z art. 151 k.k., był Sąd Okręgowy w O. (art. 329 § 1 k.p.k.), zaś zażalenie to rozpoznał i uwzględnił, uchylając zaskarżone orzeczenie prokuratora, Sąd Rejonowy w K. Z całą pewnością zatem postanowienie Sądu Rejonowego, o którym mowa, jako dotknięte bezwzględnym powodem odwoławczym z art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k., jest z tego pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKo 179/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przepisie art. 25 § 2 k.p.k. przewidziano możliwość zmiany właściwości rzeczowej, przepis ten nie przewiduje jednakże możliwości zmiany właściwości miejscowej. W takiej sytuacji, sąd apelacyjny w tym trybie może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi I instancji, jedynie na wniosek sądu rejonowego właściwego zarówno miejscowo jak i rzeczowo do rozpoznania sprawy i sprawa taka może zostać przekazana tylko i wyłącznie do sądu okręgowego, który jest nadrzędnym nad sądem [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU