STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 108, Sygnatura: V CKN 1511/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalny jest obrót weksla in blanco, zaopatrzonego w indos, z zastosowaniem art. 10 Prawa wekslowego. Wówczas to istotną rolę spełnia upoważnienie do wypełnienia weksla w zakresie oznaczonym przez wydającego. Przyjmuje się bowiem, że zobowiązanie wekslowe osoby, która weksel wręczyła, nie powstaje w razie wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z otrzymanym upoważnieniem. Upoważnienie (porozumienie) takie może również obejmować zastrzeżenie, iż wierzyciel nie będzie czynił uży [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 71, Sygnatura: II CKN 997/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocny wyrok zobowiązujący pozwanego do zawarcia z powodami umowy przenoszącej na nich prawo własności nieruchomości, zgodnie z żądaniem pozwu, stanowi podstawę wpisu tego prawa w Księdze wieczystej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Małgorzaty i Antoniego małżonków S., przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Oddziału Terenowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w P. o wpis własności, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 19 czerwca 2002 r., kasacji wnioskodawców, od postan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 78, Sygnatura: II CKN 762/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wkład mieszkaniowy zwracany po wystąpieniu ze spółdzielni osobie, która nie otrzymała przydziału lokalu, nie może być waloryzowany na podstawie art. 3581 § 3 k.c., jeżeli osoba ta miała możliwość przeniesienia sumy wkładu z konta spółdzielni na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową, objętą systemem premii gwarancyjnych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stanisławy H., przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ch. o zapłatę 32.300 zł, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 67, Sygnatura: V KKN 454/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzychylne, niekulturalne, czy nawet niegrzeczne traktowanie kontrolujących nie może być uznane za zachowanie wyczerpujące znamię czasownikowe „utrudnia” w rozumieniu przepisu art. 83 k.k.s. Wszak przestępstwem skarbowym w rozumieniu art. 83 k.k.s. jest udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej. Ustawa przykładowo wymienia czynności wykonawcze powodujące udaremnienie lub utrudnienie. Są to: odmowa okazania księgi, jej niszczenie, uszkodzenie, cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: V CKN 1040/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd prowadzący rejestr dzienników i czasopism nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu o to, kto jest wydawcą oraz komu przysługują prawa do tego tytułu prasowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Józefa N. i Ryszarda T. – wspólników Spółki Cywilnej „Gazeta J.” w J., przy uczestnictwie Ośrodka Kultury w J. i Gminy J., o dokonanie zmian wpisów w rejestrze, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2002 r., kasacji wnioskodawców, od postanowienia Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CZP 35/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy" w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128) rozumieć należy także pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy (Dz.U. nr 122, poz. 539). S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: III CKN 694/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej notariusz ponosi odpowiedzialność wobec klienta. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Felix – Polska” sp. z o.o. w K., przeciwko Zofii B. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 12 czerwca 2002 r., na rozprawie, kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 1999 r., sygn. akt I ACa 209/99, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: IV CKN 1108/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny drugiego podlegają rozliczeniu z majątku wspólnego tylko wówczas, gdy na przedmiot majątkowy stanowiący majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego małżonków. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Bogdana K., przeciwko Halinie A. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 7 czerwca 2002 r., na rozprawie, kasacji pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 80, Sygnatura: I CKN 864/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelność określona w lokacyjnym bonie oszczędnościowym, wydanym na podstawie § 19 zarządzenia Prezesa NBP z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów (MP nr 29, poz. 157 ze zm.), nie podlega waloryzacji sądowej przewidzianej w art. 358-1 § 3 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa I. S., przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu SA w W. o zapłatę, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 107, Sygnatura: I CKN 738/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno wystawca weksla własnego, jak i podmiot poręczający za wystawcę odpowiadają na podstawie weksla, mimo że nie przedstawiono im tego weksla w terminie do zapłaty. Z UZASADNIENIA Powód – PKO BP w W. domagał się zasądzenia od pozwanych J. K. i E. W. kwoty 1 199 072,00 zł (przed denominacją) z odsetkami od dnia 3 sierpnia 1994 r., na podstawie weksla, wystawionego przez kredytobiorcę – Spółkę z o.o., na którym poręczenie złożyli pozwani. Sąd Wojewódzki uwzględnił powództwo w ca [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, [70], 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU