STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 245/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro art. 46 "a" ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, która w całości reguluje problematykę przedsiębiorstw państwowych, między innymi odnośnie darowizny, wymaga powiadomienia o zamiarze jej dokonania organ założycielski, należy uznać, że zbędnym w takiej sytuacji jest powiadomienie o tym dodatkowo Ministra Skarbu Państwa. Uchwalona w dniu 8 sierpnia 1996 r. ustawa o zmianie ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. nr 106, poz. 496) nowelizowała ustawę o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: I ACz 307/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznane dłużnikowi uprawnienie do wynagrodzenia w sprawie o zobowiązanie go do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia udziału własności nieruchomości nie jest tożsame z żądaniem zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2001 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. D. przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w S. o zapłatę, na skutek zażalenia powoda, od postanowienia Sądu Okręgowego w B. z dnia 30 maja 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 242/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niekwestionowaną cechą dóbr osobistych - w tym również omawianego - jest ich niemajątkowy charakter, co nie przekreśla jednak faktu, że reperkusje ich naruszenia mogą się odbijać w sferze majątkowej. Dobra osobiste spełniają również funkcje indywidualizujące podmiot, gdy ich ścisły związek z podmiotem wyraża się tym, że powstają one razem z podmiotem i razem z nim wygasają oraz że nie mogą przechodzić na inne osoby lub być na nie przenoszone. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 1423/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 263 pkt 1 k.h., poza wypadkami wskazanymi w art. 173 k.h., sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika lub członka władz spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stanie się niemożliwe albo zajdą inne ważne przyczyny, wywołane stosunkami spółki. Przepisy Kodeksu handlowego nie precyzują bliżej, kiedy osiągnięcie celu spółki staje się niemożliwe i jakie przyczyny są ważnymi, wywołanymi stosunkami spółki w rozumieniu art. 263 pkt 1 k.h. Sąd Apelacyjny w Warszawie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 196/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystawienie weksla własnego, w którym nie oznaczono terminu płatności, nie powoduje nieważności weksla, lecz ma tylko to znaczenie, że jego płatność następuje za okazaniem (art. 102 Prawa wekslowego). Powinien być zatem, stosownie do art. 34 Prawa wekslowego, przedstawiony do zapłaty. Polega to na okazaniu wystawcy weksla własnego (domicylantowi, trasantowi) oryginalnego weksla wraz z wyraźnym lub dorozumianym wezwaniem do zapłaty i na gotowości wydania przy zapłacie weksla pokwitowanego przez p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 1239/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 889 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, że z chwilą doręczenia zawiadomienia komornika o zajęciu, bank obowiązuje zakaz dokonywania wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności. Zakaz wypłat dotyczy również i tych kwot, które - zdaniem banku - nie należą się posiadaczowi rachunku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa BIG Banku Gdańskiego Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Powszechnemu Bankowi Kredytowemu Spółce A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1367/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 889 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, że z chwilą doręczenia zawiadomienia komornika o zajęciu, bank obowiązuje zakaz dokonywania wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności. Zakaz wypłat dotyczy również i tych kwot, które - zdaniem banku - nie należą się posiadaczowi rachunku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa BIG Banku Gdańskiego Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Powszechnemu Bankowi Kredytowemu Spółce A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 118/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy leasingu, na podstawie których leasingobiorca, w przypadku zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu umowy przez osobę trzecią, ponosi względem leasingodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą, odpowiadającą nieuiszczonym do momentu rozwiązania umowy ratom leasingowym, pomniejszonym o odszkodowanie wypłacone leasingodawcy przez zakład ubezpieczeń, nie sprzeciwiają się ustawie, naturze umowy leasingu i zasadom współżycia społecznego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 72/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904) nie wyłącza możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, w drodze stosowania art. 155 § 2 k.c. w związku z art. 555 k.c. 2. Dopuszczalna jest umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1307/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Swoboda twórcza jest dziedziną nie poddającą się jednoznacznej ocenie, a dowodem na to są rozbieżne oceny tego samego dzieła, dokonane przez różnych krytyków, czy też odmienny odbiór dzieła przez zawodową krytykę i przez szeroką widownię. Zapewne nie ma również ustalonych, gdyż nie jest to możliwe do ustalenia, "ogólnie przyjętych w teatrach polskich granic swobody inscenizacyjnej". Wyrażona opinia byłaby subiektywną opinią wskazanego specjalisty, a nie obiektywnym miernikiem, przydatnym do rozs [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, [70], 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU