STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 130, Sygnatura: XVII Amr 16/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot o pozycji dominującej na rynku nie może narzucić kontrahentom warunków uczestnictwa w realizacji swych zadań gospodarczych stanowiących przedmiot jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 390 § 1 pkt 2 k.h. Wspomniane zachowanie nie może być także, samo przez się, uznane za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i tym samym uchylać bezprawność praktyk monopolistycznych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 21 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 131, Sygnatura: XVII Amr 44/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobieranie przez podmiot prowadzący komunalne wysypisko śmieci, który wygrał przetarg na jego administrację, wyższej opłaty za składowanie odpadów w porównaniu do oferty przetargowej, nie narusza samo przez się przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jeżeli opłata jest stosowana w jednolitej wysokości dla wszystkich podmiotów składających śmieci, zaś jej wysokość jest niższa niż na innych porównywalnych wysypiskach. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 20 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 149, Sygnatura: XVII Amr 14/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odrębny rynek stanowią gminne lokale użytkowe zlokalizowane w tzw. centrum handlowym miasta, w odniesieniu do których mechanizmy rynkowe kształtują wyższe czynsze najmu, a jednocześnie podmioty użytkujące te lokale mają lepsze możliwości prowadzenia działalności gospodarczej niż pozostali najemcy. Odmienna polityka gminy wobec tych lokali, a w szczególności w zakresie oddawania ich w najem w następstwie przetargu, nie uzasadnia postawienia gminie zarzutu podziału rynku według kryteriów tery [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 150, Sygnatura: XVII Amr 45/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona może wnieść odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego w części dotyczącej uzasadnienia. Odwołanie może w szczególności wchodzić w grę w razie zamieszczenia w motywach decyzji treści naruszających podstawowe zasady, na jakich oparte jest postępowanie administracyjne, a w szczególności praworządności, prawdy obiektywnej i uwzględnienia słusznego interesu strony (art. 6 i 7 k.p.a.), jeżeli uzasadnienie narusza prawa strony, jej dobre imię lub utrudnia jej prowadzenie działalności gospodar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 15 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 151, Sygnatura: V Gr 22/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie powinności lub obowiązku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem prowadzi do wyłączenia zwłoki po stronie dłużnika, zatem w konsekwencji wyłącza również postawienie mu zarzutu z powodu niewykonania zobowiązania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 159, Sygnatura: XVII Amr 21/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli u podstaw zgłoszonego przez najemcę żądania wszczęcia postępowania administracyjnego leży zarzut wypowiedzenia przez wynajmującego umowy najmu lokalu użytkowego w następstwie stosowania praktyk monopolistycznych i żądanie to zmierza do wydania decyzji nakazującej wynajmującemu zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych, Urząd Antymonopolowy jest organem rzeczowo właściwym do rozpoznania takiej sprawy w świetle art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 160, Sygnatura: XVII Amr 22/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 21 ust.2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym nie ma przeszkód, aby możliwość żądania wszczęcia postępowania administracyjnego posiadał podmiot gospodarczy, będący kolejnym ogniwem obrotu towarowego, dotknięty skutkami praktyk monopolistycznych powstałych we wcześniejszych fazach tego obrotu.2. Decyzja z art.8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, wydana bez wyjaśnienia okoliczności, na których oparto żądanie wszczęcia postępowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 31 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 161, Sygnatura: XVII Amr 9/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejawem nadużycia przez sprzedawcę pozycji dominującej w rozumieniu art.5 ust.1 z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym jest narzucenie kupującemu formy sprzedaży samochodu nad przedpłatę w pełnej wysokości ceny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 11 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 162, Sygnatura: XVII Amr 72/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa na tle zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotu gospodarczego stanowiącego mienie komunalne, tocząca się w trybie art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z udziałem gminy ma charakter sprawy gospodarczej, wynikającej z prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nie opłacone odwołanie wniesione przez adwokata lub radcę prawnego, repre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 10 września 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 163, Sygnatura: XVII Amr 14/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urząd Antymonopolowy nie może uchylić lub zmienić decyzji przez niego wydanych w trybie art. 105 § 1 k.p.a. może to być dokonane jedynie w trybie art. 47929 § 2 k.p.c. Poza kryterium słuszności odwołania, przepis ten nie precyzuje innych przesłanek, stąd uchylenie lub zmiana decyzji może nastąpić także z tego powodu, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Jednakże z uwagi na treść art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, wykonania decyzji U [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, [70], 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU