STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 15 listopada 2012 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 9, Sygnatura: akt I C 1752/12
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA NAGRODZONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI I Sędzia SR Marta Knotz Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt I C 1752/12 Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Marta Knotz Protokolant: sekr. sąd. Sabina Dębiec po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 listopada 2012 r., sprawy z powództwa K. Spółdzielni Mieszkaniowej „P.” w K., przeciwko T. K., J. K. i Z. K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 912/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunki emerytalne takie jak wiek oraz okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określa się na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 32 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), a więc regulowane są one w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43, ze zm.) oraz w przepisach wc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Czynności niecierpiące zwłoki (art. 308 k.p.k.) a czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Rozważania o modelu czynności wyjaśniających - dr hab. Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr hab. Czesław Paweł Kłak Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Czynności niecierpiące zwłoki (art. 308 k.p.k.) a czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Rozważania o modelu czynności wyjaśniających - 1. Wprowadzenie Pojęcie „czynności niecierpiących zwłoki” to doktrynalne określenie czynności procesowych podejmowanych przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, w granicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 310/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędne jest w odniesieniu do tej samej partii narkotyków uznanie oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa jednocześnie z ust. 1 i ust. 3 artykułu 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 31 października 2012 r., sprawy 1. R. G., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i inne, 2. P. N., oskarżonego z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. i art. 59 ust. 1 pow. ustawy w związku z art. 11 § 2 k.k., 3. D. S., oskarżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: II AKz 646/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podjęte na rozprawie postanowienie sądu o wyłączeniu sprawy jednego z oskarżonych do odrębnego rozpoznania nie powoduje cofnięcia jej do fazy wstępnej kontroli oskarżenia i nie pozwala na skorzystanie z przepisu art. 345 § 1 k.p.k. 2. Dopuszczalna jest praktyka zwracania aktu oskarżenia wraz z aktami w wypadku niektórych braków formalnych, takich jak np. brak wszystkich kart w załączonych do aktu oskarżenia aktach, załączenie do akt nieczytelnych dokumentów czy też brak chronologicznej numer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 28, Sygnatura: V ACa 188/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wzywanie do złożenia pełnomocnictw od podmiotów wskazanych w ofercie jako członkowie konsorcjum, ale jednocześnie brak jest podstaw do wzywania do oświadczenia, czy podmiot działający jako lider konsorcjum, którego skład osobowy jednoznacznie określił w ofercie, prawidłowo wskazał w niej członków konsorcjum zgłaszających się jako wykonawcy, to jest czy zgłasza inne konsorcjum wykonawców, o innym składzie. Sprzeciwia się temu też wzgląd na termin zgłaszania ofert. Usuwanie wątpl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 222/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posiadanie jest stanem faktycznym, polegającym na rzeczywistym dysponowaniu określonym przedmiotem, co w realiach niniejszej sprawy odnieść należy do środka odurzającego. Przepis art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje działania przestępcze polegające na niezgodnym z ustawą posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przestępstwo to zaliczane jest do przestępstw trwałych, a zatem przy ustaleniu czy oskarżony posiadał znaczne ilości środ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 329/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości prowadzonej działalności stanowi jedną z niezbędnych przesłanek do nabycia świadczenia przedemerytalnego. Za niewystarczające do spełnienia tego warunku uznać należy samo zaprzestanie prowadzenia działalności i wyrejestrowanie jej z ewidencji działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział bowiem inny warunek wiążący się z niewypłacalnością dłużnika (por. art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – tekst jedn. Dz.U. z 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 394/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt nadużywania przez oskarżonego alkoholu, organizowanie w mieszkaniu libacji alkoholowych, czy też zanieczyszczanie mieszkania nie może uchodzić za jeden z elementów przestępstwa znęcania. Zachowania te nie stanowiły aktów agresji skierowanej przeciwko pokrzywdzonemu, lecz były przejawami stylu życia oskarżonego, jako osoby uzależnionej od alkoholu. Jakkolwiek może on być oceniany negatywnie, budzić dezaprobatę pokrzywdzonego i być uciążliwy dla otoczenia, to jednak nie podlega penalizacji. P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II S 21/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W ramach standardów rzetelnego procesu za niewłaściwą praktykę uznać należy, co jednak nie może decydować o samej zwłoce w procedowaniu sądu, brak informowania z urzędu strony procesu karnego, która w ustawowym terminie złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie jej pisemnego uzasadnienia wyroku, iż wykonanie tej czynności zostanie zrealizowane w konkretnym terminie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie ze skargi oskarżonego Krzysztofa P., na naruszenie jego prawa do rozpozna [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, [70], 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU