STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wymagalność roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia - mgr Karolina Jasińska

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Karolina Jasińska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl Wymagalność roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia - mgr Karolina Jasińska I. Pojęcie wymagalności Wymagalność ma doniosłe znaczenie na gruncie Kodeksu cywilnego zarówno dla roszczeń wynikających z praw bezwzględnych, jak i dla stosunków zobowiązaniowych, kreowanych zgodnie z zasadą swobody umów. Jednak mimo tak doniosłej funkcji, pojęcie to nie zostało przez ustawodawcę określone expressis verbis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: IV SA/Po 400/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem procedury planistycznej należy rozumieć kolejno podejmowane czynności planistyczne określone przepisami ustawy, gwarantujące możliwość udziału zainteresowanych podmiotów w procesie planowania (składanie uwag i wniosków) i kontroli legalności przyjmowanych rozwiązań w granicach uzyskiwanych opinii i uzgodnień. Pojęcie zaś zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z merytorycznymi wartościami i wymogami kształtowania polityki przestrzennej. Woje [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: II SA/Lu 570/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Warunek uzależniający objęcie scaleniem gruntów pod zabudowaniami od zgody właściciela ma charakter uregulowania lex specialis w tej ustawie. Zgoda taka musi być udzielona wyraźnie, ustnie lub na piśmie, przy czym ustne wyrażenie zgody powinno być utrwalone w protokole włączonym do akt sprawy 2. Skoro treść decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów, jaką określa art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749, z późn. zm. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: II SA/Go 600/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie prowadzone w razie stwierdzenia samowoli budowlanej nakierowane jest na przywrócenie stanu zgodności danego przedsięwzięcia z ładem architektoniczno–budowlanym. Następuje to albo poprzez zalegalizowanie samowolnie wybudowanego obiektu, albo też poprzez orzeczenie nakazu jego rozbiórki. Stosowana w tym zakresie procedura jest oderwana od kwestii karania inwestora budującego bez zezwolenia (represji względem niego), a tym bardziej od uprzywilejowywania go w jakikolwiek sposób [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: II SA/Kr 1597/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Żaden przepis prawa nie przydaje osobom, którym nie przysługuje przymiot strony, uprawnienia do wymuszenia na organie wszczęcia z urzędu przez ten organ postępowania w sprawie samowoli budowlanej. 2. Organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie w sprawie samowoli budowlanej musi ocenić, czy określony podmiot ma w tej sprawie interes prawny wynikający z przepisów prawa materialnego, którymi zazwyczaj są przepisy prywatnego prawa rzeczowego, czyli czy ma sąsiadującą z przedmiotową samowol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II SA/Łd 186/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie poprzedzające wydanie decyzji w przedmiocie wniosku inwestora o udzielenie pozwolenia na budowę nakłada na właściwy organ administracji architektoniczno–budowlanej obowiązek przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie kompletności projektu budowlanego i co istotne – zbadanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie i użycia takiego dokumentu w świetle orzecznictwa sądowego - dr hab. Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr hab. Czesław Paweł Kłak Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie i użycia takiego dokumentu w świetle orzecznictwa sądowego Art. 271 § 1 k.k. przewiduje poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu, co odnosi się do okoliczności mającej znaczenie prawne. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przedmiotem ochrony art. 271 § 1 k.k. jest wiarygodność dokumentów w ich aspek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 54, Sygnatura: I KZP 10/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, ze zm.), w części odsyłającej do unormowań art. 48, art. 49b i art. 50 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jest przestępstwem formalnym; odpowiedzialność na jego podstawie ponosi także ten, kto wykonuje (wykonał) roboty budowlane bez ostatecznej decyzji pozwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu oraz także te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II SA/Gl 599/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie stanowi utraty dokumentu sytuacja, w której wnioskodawca wie gdzie jego prawo jazdy się znajduje (np. gdzie bądź u kogo je pozostawił), i może je odzyskać, jednak nie chce tego uczynić. Utrata to bowiem jedynie te sytuacje, w których wnioskodawca, z przyczyn obiektywnych, nie ma możliwości odzyskania prawa jazdy i w konsekwencji, pomimo posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu, nie ma żadnej innej możliwości uzyskania potwierdzającego uprawnienia dokumentu, jak tylko poprzez uzyskanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: II SAB/Łd 73/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Akta prowadzonych przez organ Policji spraw, bez względu na ich rodzaj i charakter, zawierają informację o jego działalności. Notatki urzędowe funkcjonariuszy Policji niezależnie od tego, czy zostały sporządzone odręcznie czy też w formie wydruku elektronicznego czy maszynopisu, protokoły z przesłuchań świadków w sprawie o wykroczenie oraz wszelkie pisma urzędowe wychodzące z organu Policji i wpływające do niego w związku z prowadzoną sprawą o wykroczenie posiadają walor informacji publicznej [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, [70], 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU