STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 284/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne umorzenie postępowania karnego o czyny popełnione przed dniem wydania przez państwo obce, z powodu braku zgody tego państwa na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności za te czyny, jeżeli państwo to nie miało możliwości zajęcia stanowiska w przedmiocie tej zgody. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy umorzył postępowanie o czyny z punktów VIII, XXVI i XXVII aktu oskarżenia, podnosząc, iż czyny te nie zostały objęte wnioskiem o ekstradycję, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 173/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok łączny może orzekać kilka kar łącznych pod tym jednak warunkiem, że ich suma nie będzie dla skazanego mniej korzystna od wykonywania poszczególnych kar bądź wykonywanych kar łącznych orzeczonych uprzednio i kar jednostkowych za przestępstwa, które z braku warunków nie zostały objęte wyrokiem łącznym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2004 r., sprawy A. K., o wydanie wyroku łącznego, z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę skaz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 180/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą do dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie art. 552 § 1 k.p.k., nie jest niesłuszne skazanie oraz postępowanie, które do tego doprowadziło, lecz jedynie niesłuszne wykonanie kary, a instytucja z art. 552 § 1 k.p.k., do której odpowiednio stosuje się zasady prawa cywilnego materialnego, jest jednak instytucją prawa karnego z szeregiem odrębności z tego powodu wynikającymi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2004 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II Akzw 473/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnieją różne interpretacje przepisów dotyczące charakteru zastępczej kary pozbawienia wolności, ale zgodnie z art. 65 § 5 k.k.w., ustawodawca przewidział możliwość wstrzymania wykonania takiej kary w sytuacji, gdy skazany podejmie natychmiastowe prace określone w karze ograniczenia wolności. Jeżeli uwzględni się, że skazany prawidłowo zachowywał się w zakładzie karnym, uzyskał uprawnienia do ubiegania się o warunkowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, to tym samym z racjonalnyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKzw 352/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji gdy skazany, mimo możliwości, nie uiszcza grzywny lub też nie podejmuje orzeczonej zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 45 k.k.w. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w Płocku, postanowieniem z dnia 5 maja 2004 r., zarządził w stosunku do skazanego K. K. wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 170 dni w zamian za grzywnę w wysokości 340 stawek po 10 zł każda. Zaż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 160/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 173 § 1 k.p.k. zawiera postulat, by okazanie takie przeprowadzone zostało w sposób wyłączający sugestię, jednak wymogi dla zrealizowania takiej czynności nie zostały bliżej sprecyzowane. Wartość tego dowodu musi być zatem oceniona także pod kątem ewentualnej sugestii i jej wpływu na osobę dokonującą rozpoznania, tym samym okoliczności towarzyszące tej czynności muszą być sądowi znane. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2004 r., sprawy oskarżonego Pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 66/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Handel ludźmi w znaczeniu art. 253 § 1 k.k. jest obrotem przenoszącym własność człowieka jako przedmiotu (towaru), połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką podmiotowością. Nawet pojedyncza transakcja dotycząca jednej osoby może wypełnić znamiona art. 253 § 1 k.k. jeśli zamiarem sprawcy było uprawianie handlu ludźmi. 2. Jeśli sprawca najpierw nakłania do uprawiania prostytucji lub ją ułatwia, a następnie czerpie z jej uprawiania korzyści majątkowe, to zachowanie opisane w § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 120/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych (w postępowaniu sądowym – dla ustalania wysokości wynagrodzenia – możliwe jest gdy jednostki organizacyjne, które przepis ten dotyczy, ustaliły stawki za wydanie opinii. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2004 r., sprawy Mariusza B., na skutek zażalenia Uniwersytetu W., na postanowienia Sądu Okręgowego w O. z dnia 11 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 185/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzyskane przez represjonowanego uprawnienia do odszkodowania i zadośćuczynienia należne z art. 8 ust. l zdanie pierwsze ustawy lutowej nie przechodzi na jego spadkobierców testamentowych na zasadach określonych w księdze czwartej pt. "Spadki" Kodeksu cywilnego z 1994 r. Z UZASADNIENIA We wniosku z dnia 21 kwietnia 2000 r., Aleksander Ś. wniósł o zasądzenie odszkodowania na jego rzecz w związku ze stwierdzeniem nieważności wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 10 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 100/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedną z wymienionych w art. 60 § 3 k.k. przesłanek, która musi być spełniona, jest ujawnienie przez sprawcę przestępstwa istotnych okoliczności jego popełnienia. W przypadku czynu ciągłego warunek ten jest spełniony tylko wtedy, gdy sprawca ujawni każde zachowanie składające się na ten typ czynu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2004 r., sprawy J. W. W., oskarżonego z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu nar [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, [70], 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU