STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1226/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 32 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.) nie ma zastosowania do oceny nabycia prawa do emerytury przed dniem 1 lipca 2004 r. Sytuacja osób wymienionych w art. 184, opisywana w doktrynie jako ekspektatywa prawa podmiotowego, polega właśnie na spełnieniu się tylko części stanu faktycznego koniecznego do nabycia prawa, które poprzedza i zabezpiecza przyszłe prawo podmiotowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 886/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do zmarłego rolnika muszą wystąpić przesłanki określone w art. 29 ust. 1 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, a w odniesieniu do osoby ubiegającej się o rentę rodzinną – przesłanki określone w art. 29 ust. 2 tej ustawy. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 r., na rozprawie, sprawy z wniosku T. P., działającej w imieniu małoletniej P. P., przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o rentę rodzinną, na skutek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 667/16
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do okresu pracy w szczególnych warunkach uprawniającego do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, ze zm.) zalicza się okres urlopu macierzyńskiego, niezależnie od tego, czy po wykorzystaniu tego urlopu pracownica wróci do pracy wcześniej świadczonej w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r., sprawy E. M., przeciwko Zakładowi U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1163/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W załączniku do rozporządzenia zawarty jest kompletny wykaz prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. A zatem, dla uznania konkretnego rodzaju lub stanowiska pracy za pracę wykonywaną w szczególnych warunkach, decydujące znaczenie ma to, czy jest to praca wymieniona w rozporządzeniu z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 4, ze zm.) &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 853/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyłącznie takie czynności pracownicze, które są wykonywane w warunkach bezpośrednio narażających na szkodliwe dla zdrowia czynniki, kwalifikują pracę jako wykonywaną w szczególnych warunkach. Znaczące są przy tym są stopień uciążliwości owych czynników oraz wymagania wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne i otoczenia. Należy dodać, że z uwagi na wyjątkowość regulacji, wykonywanie pracy w warunkach szczególnych nie może zostać tylko uprawdopodobnione, ale musi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 735/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezdolność do pracy jest kategorią prawną, zatem kwalifikacja danego stanu faktycznego ustalonego na podstawie opinii biegłych w zakresie wymagającym wiedzy medycznej należy do sądu, a nie do biegłych. Dla oceny i stopnia zaawansowania chorób, ich wpływu na stan czynnościowy organizmu uprawnione są osoby posiadające fachową wiedzę medyczną, a zatem okoliczności te można wykazać tylko przez dowód z opinii biegłych (art. 278 k.p.c.). Opinia biegłego ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 6, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 1577/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutek prawny przypisywany pozostawaniu w stosunku pracy bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy wykonywanego bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, polegający na zawieszeniu prawa do tego świadczenia bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, powinien następować również w przypadku kontynuowania zatrudnienia na terenie każdego innego, poza Rzecząpospolitą Polską, państwa członkowskiego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 r., sprawy z odwoła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1856/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Mimo pewnych różnic terminologicznych (art. 84 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2015 r., poz. 227, z późn. zm., stanowi o „pobraniu nienależnego świadczenia” oraz o „kwotach nienależnie pobranych świadczeń”, natomiast art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o „nienależnie pobranym świadczeniu”), łączą one dwa elementy, które są rozdzielone w przepisach prawa cywilneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1868/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli zatrudnienie ubezpieczonego na statku morskim, u zagranicznego armatora, odbywało się na warunkach wymuszających jego zakwalifikowanie jako stosunku pracy i z tego tytułu opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, to okres tego zatrudnienia należy uznać za okres uprawniający do emerytury pomostowej, tj. okres pracy w szczególnych warunkach – przed dniem 1 stycznia 1999 r. w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 1825/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia decyzji, inaczej mówiąc stwierdzenie braku przesłanek do unieważnienia decyzji, w konsekwencji odmowa zmiany ustalenia istniejącego stanu prawnego, jest także decyzją wydaną na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r., sprawy K. S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społeczn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8], 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU