STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 128, Sygnatura: VI ACa 184/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 128-12-2007 1. Rynkiem właściwym w ujęciu produktów, na którym oceniany jest stan konkurencji w transporcie osób jest autobusowa linia (połączenie) na określonej trasie. 2. Dla uznania, że pobierane ceny mają charakter cen drapieżnych, nie jest konieczne wystąpienie skutku w postaci wyeliminowania konkurencji z rynku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2007 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: I ACa 1161/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można się wprawdzie zgodzić z tym, że czynności zachowawcze nie są rodzajem czynności zarządu rzeczą wspólną, ale nie oznacza to, że w zakresie czynności zachowawczych wystarczy sprzeciw każdego ze współwłaścicieli, nawet mniejszościowego. Po pierwsze bowiem, przepis art. 209 k.c. wyraża zasadę samodzielności działania, po drugie, skoro czynności zachowawcze zalicza się do czynności zwykłego zarządu, to przynajmniej należy respektować zasadę większości, o której mowa w art. 201 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1146/06
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie z art. 445 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość ta nie może być jednak nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa, a więc powinna być utrzymana w rozsądnych granicach. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2007 r., na rozprawie, sprawy z powództwa małoletniego Remigiusza S., działającego przez ojca T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: II ACz 151/07
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisu art. 788 k.p.c., skuteczne wykazanie przejścia uprawnień z dotychczasowego na nowego wierzyciela wymaga przedłożenia, potwierdzającego ten fakt, oryginału dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2007 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku wierzyciela Piotra J., przeciwko dłużnikowi Janowi M., o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego, na skutek zażalenia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 92, Sygnatura: I ACa 1461/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisu art. 422 § 2 pkt 1 k.s.h., należy przyznać legitymację czynną do zaskarżenia w trybie art. 422 § 1 k.s.h. uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie odmowy udzielenia absolutorium również byłym członkom zarządu spółki akcyjnej. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2007 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Andrzeja K., przeciwko KGHM Polska Miedź SA w L., o uchylenie uchwały, na skutek apelacji strony pozwan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 84, Sygnatura: I ACa 1330/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką roszczeń z art. 231 (§ 1 i § 2) Kodeksu cywilnego jest rażąca dysproporcja pomiędzy wartością budynku lub innego urządzenia a wartością zajętej na ten cel działki. Uwzględnieniu podlega wartość "działki zajętej" - bez tytułu prawnego - przez inwestora, a nie cała nieruchomość właściciela. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Zdzisława K., przeciwko P.G.N.iG. SA w W., o stwierdzenie obowiązku złoż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: I ACa 178/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klauzula zezwalająca na modyfikację powstałego stosunku prawnego powinna dotyczyć tylko wyjątkowych i nadzwyczajnych sytuacji. Określenie "nadzwyczajne zmiany", tak samo jak i "nadzwyczajne wypadki", zakłada, że chodzi tu o wyjątkowe zdarzenia (strajki, nieurodzaj, długotrwała susza, pożar, powódź), nagłe i zaskakujące, których nie można było przewidzieć. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa POSBAU SA Budownictwa Uprzemys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: I ACa 200/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sensem ekonomicznym kary umownej jest zabezpieczenie się przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta oraz ze swej istoty nie zawiera elementu ekwiwalentności świadczenia, gdyż obowiązkowi zapłaty kary umownej nie towarzyszy wzajemny obowiązek świadczenia strony przeciwnej. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa G.EN.Gaz Energia SA w P., przeciwko Polskiemu Górnict [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: I ACa 200/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sensem ekonomicznym kary umownej jest zabezpieczenie się przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta oraz ze swej istoty nie zawiera elementu ekwiwalentności świadczenia, gdyż obowiązkowi zapłaty kary umownej nie towarzyszy wzajemny obowiązek świadczenia strony przeciwnej. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa G.EN.Gaz Energia SA w P., przeciwko Polskiemu Górnict [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 98, Sygnatura: I ACa 191/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach gospodarczych rozpoznawanych po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwany jest zobowiązany do wskazania wszelkich okoliczności faktycznych, zarzutów i wniosków dowodowych pod rygorem utraty prawa do powoływania ich w dalszym toku postępowania, chyba że pozwany wykaże, iż nie mógł powołać ich wcześniej lub, że potrzeba ich powołania powstała później (art. 497[14] § 2 zd. 1 k.p.c.). Sąd Apelacyjny w P., po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2006 r., na roz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8], 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU