STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III APr 86/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Rada pracownicza poza ustawowo określonym zakresem kompetencji związanych z zatrudnieniem dyrektora nie jest legitymowana do „powierzania dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego wykonywania obowiązków związanych z aktem powołania na stanowisko. II. W wypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego przysługują mu należności ze stosunku pracy dyrektora. Podstawą obliczenia tych należności nie może być inne wynagrodzenie pobierane przezeń w tym samym zakładzie pracy występujący [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 23/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po 16 roku życia do okresów ubezpieczenia bez znaczenia pozostaje fakt jednoczesnego uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, o ile oczywiście z całokształtu okoliczności sprawy wynika, iż nauka nie wykluczała możliwości stałej pracy na gospodarstwie rolnym. Z pewnością uznanie pracy za stałą na gospodarstwie rolnym wyklucza np. zamieszkiwanie danej osoby w internacie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 28/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z prawem (...) jest stanowisko ustalające, że zdarzenie z przecieraniem własnych drzew na deski przeznaczone do budowanego domu mieszkalnego oraz urządzeń inwestorskich (deski mniej wartościowe) jest wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym, gdyż było to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i powstałe podczas wykonywania zwykłych czynności przy prowadzeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 31/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie przepis art. 13 ust. 2 i 6 ustawy emerytalnej nie zawiera definicji podjęcia pracy przymusowej, lecz należy przez to pojęcie rozumieć wykonywaną pracę w różnych warunkach niezależnych od woli osoby świadczącej tę pracę. Forma przymusu pracy może być różna, od przymusu bezpośredniego (fizycznego), przez przymus psychiczny (bezpośrednie wpływanie na wolę) do przymusu biologicznego (odmowa podania środków życiowych). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III APr 27/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi skierowanemu do pracy za granicą wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, pod warunkiem podjęcia pracy przez pracownika w macierzystym zakładzie pracy w terminie 14 dni od zakończenia pracy za granicą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 229/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznaniem świadczenia jest przyznanie prawa do pobierania świadczenia, którego uprzednią przesłanką jest stwierdzenie prawa do świadczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III AUr 130/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednorazowe odszkodowanie należne żołnierzowi z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z choroby pozostającej z związku ze służbą wojskową (...), którego nie uzyskał on za życia na skutek bezczynności lub zawinionej opieszałości odpowiedniego organu wojskowego, przysługuje członkom jego rodziny (...) także w sytuacji, gdy śmierć żołnierza nie była spowodowana chorobą pozostającą w związku ze służbą wojskową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 253/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy pracy zaliczane do dawnej I kategorii zatrudnienia wykonywanej w warunkach określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 9 marca 1984 r., w sprawie zatrudnienia za granicą... (Dz.U. Nr 17, poz. 81 ze zm.)powinny być uwzględnione nie tylko w ogólnym stażu pacy wykonywanej w szczególnych warunkach, wymaganym do uzyskania emerytury w myśl § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 07. 02. 1983 r., w sprawie wieku emerytalnego... (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III AUr 298/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez sprawy wszczęte po wszczęte po wejściu w życie ustawy, o jakich mowa w art. 121 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7, poz. 24), do których ma zastosowanie art. 131 ustawy powołanej w art. 93 w .w ustawy z 20 grudnia 1990 r. w brzmieniu ustalonym w tym artykule - należy rozumieć wyłącznie sprawy wszczęte w zakresie objętym tą nowelizacją tj. w zakresie roszczeń o zaliczenie do wysługi emerytalnej okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 -go [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 272/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40 poz. 267 z późn. zmianami) nie przysługuje osobie nie posiadającej żadnego okresu zatrudnienia w rozumieniu art. 11 ust 2 tej ustawy, a jedynie okresy zaliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu art. 13 ustawy oraz art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. z 1989 r., Nr 24 poz. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, [71], 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU