STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 85, Sygnatura: III SA 3241/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli pełnomocnikiem strony jest radca prawny lub adwokat, to treść jego wypowiedzi dotyczącej oceny prawnej danego stanu faktycznego, zawarta w oddzielnym piśmie procesowym, nie może być uznana jako opinia (ekspertyza) mająca walor samodzielnego środka dowodowego. Z UZASADNIENIA Urząd Skarbowy w O., decyzją z dnia 31 maja 2000 r., na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), określił należny podat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 81, Sygnatura: II CKN 892/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalna droga sądowa w sprawie o zasądzenie kwoty pieniężnej obejmującej odsetki nienależnie pobrane od podatku przez organ podatkowy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka masy mpadłości Zakładów Włókien Chemicznych "Wistom" Spółki Akcyjnej w T. M. - przeciwko Skarbowi Państwa - Urzędowi Skarbowemu w T. M. o 61.145,80 zł, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 15 maja 2002 r. na rozprawie, kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2000 r., sy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: IV CKN 1092/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 2g ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 79, poz. 464 ze zm.) stanowi samodzielną podstawę wpisu w księdze wieczystej na rzecz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, które przeszły nań na podstawie tego przepisu z mocy samego prawa. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: IV CKN 1076/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku naruszenia dóbr osobistych polegającym na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko sematyczne znaczenie użytych słów, ale również kontekst sytuacyjny oraz społeczny jego odbiór oceniany według kryteriów właściwych dla ludzi rozsądnych i uczciwych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jerzego S., przeciwko Jerzemu J., o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 23 maja 2002 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 czerwca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 29/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej ma moc wsteczną od daty złożenia wniosku o wpis (art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz.U. nr 124 z 2002 r., poz. 1361). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Inkasso Reform Spółki z o.o. w L., przy uczestnictwie Huty K., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. G. i Przedsiębiorstwa Usług Remontowych i Serwisowych "Remis" Spółki z o.o. w D. G. o wpis, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 111, Sygnatura: IV CKN 1071/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ostateczna decyzja wojewody stwierdzająca nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872), stanowi wyłączny dowód nabycia własności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Kazimierza B. i Jerzego B., przeciwko Janinie i Markowi małżonkom K., o pozb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 84, Sygnatura: V CKN 1031/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 97 k.c. może mieć zastosowanie również do osób podpisujących w imieniu banku umowę kredytu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków "Retropol" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., przeciwko Pierwszemu Komercyjnemu Bankowi Spółce Akcyjnej w L. Oddziałowi we W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 14 maja 2002 r., na rozprawie, kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: V CKN 857/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zobowiązująca dostawcę i odbiorcę do przestrzegania wyłączności drugiej strony może być podstawą roszczenia odszkodowawczego o utracone korzyści także wówczas, gdy szczegółowe warunki dostawy (rodzaj świadczeń, ilość i cena) miały być uzgodnione w odrębnych porozumieniach. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wielobranżowego Przedsiębiorstwa „Ekożel” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko „Guepa Technik” GmbH + Co. Alveslöve o zapłatę, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: IV CKN 1044/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Małżonek osoby, która powołana została do spadku w testamencie ustnym, nie jest osobą trzecią w rozumieniu art. 952 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Andrzeja Marka K. z udziałem Mieczysława G., Jarosława G., Janiny G., Ewy G., Lucyny G., Agaty B., Elżbiety W., Bogusławy Ł. o stwierdzenie nabycia spadku, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 10 maja 2002 r., kasacji uczestniczki postępowania Ewy G., od postanowienia Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 16 września 1999 r., sygn. akt I Ca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II CKN 803/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumentem potwierdzającym, w myśl art. 788 § 1 k.p.c., przejście egzekwowanego zobowiązania na rzecz innej osoby, może być także odpis sentencji wyroku, w którego części wstępnej (rubrum) znajduje się stwierdzenie, że nowy podmiot jest następcą prawnym dotychczasowego dłużnika. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wojewódzkiej Agencji Usługowo-Doradczej Spółki Akcyjnej w L., przeciwko Leszkowi S., Zenonowi K. – komornikowi Sądu Rejonowego w L. oraz Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, [71], 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU